Маркетингове забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в Україні

Автори:
Н.Є. Кузьо1, Н.С. Косар1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
369 - 381
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-34


Анотація

Установлено, що внаслідок своїх природних умов Україна має потужний туристичний потенціал у сфері сільського зеленого туризму, уточнено сутність та характеристики продукту у цій сфері туризму. На підставі проведеного інтернет-опитування було визначено потреби та вподобання споживачів цього виду туризму та невисоку поінформованість потенційних клієнтів у цій сфері. На підставі дослідження обґрунтовано необхідність об’єднання зусиль туристичних операторів та агенцій сумісно з суб’єктами, які безпосередньо надають послуги у цій сфері у напрямі реалізації сегментоорієнтованої продуктової політики для споживачів різної вікової категорії, з різним рівнем доходів та складом сім’ї.


Ключові слова
туристичний продукт, сільський зелений туризм, сегменти ринку туристичних послуг, сільські садиби та міні-готелі, вподобання споживачів у сфері туризму


Посилання
 1. Теребух А.А. Проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні / А.А. Теребух, О.П. Макар, Г.Я. Ільницька // Молодий вчений. – 2015. – № 11 (26), Частина 2. – С. 126-129.
 2. Чернява Г.Л. Теоретичні підходи до визначення поняття, сутності альтернатив розвитку сільського зеленого туризму / Г.Л. Чернява // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 227. – С.85-88.
 3. Чеглей В.М. Сільський зелений туризм як вид рекреаційної діяльності [Електронний ресурс] / В.М. Чеглей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2011. – Вип. 163, Частина 1. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/cheglej.htm.
 4. Биркович В.І. Сільський зелений туризм – пріоритет розвитку туристичної галузі України / В.І. Биркович // Стратегічні пріоритети. – 2008. – №1 (6). – C. 138-143.
 5. Оппельд Л.І. Міжнародний досвід зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи [Електронний ресурс] / Л.І. Оппельд, А.О. Гордіян // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2667. 
 6. Galloway L. Ecotourism – the experiences of three European providers [Електронний ресурс] / L. Galloway, A. Haniff, N. Jakobi, M. Correia Dias Parente Patrocinio // School of Management & Languages, Heriot-Watt University, Edinburgh. – 2012. – Режим доступу: https://www4.ntu.ac.uk/nbs/document_uploads/109340.pdf.
 7. Бондар В.В. Екологічний туризм як складова розвитку сільського туризму [Електронний ресурс] / В.В. Бондар, Я.Л. Ганжа // Вісник ХНТУСГ. – 2012. – Випуск 127 (Економічні науки). – Режим доступу: http://khntusg.com.ua/files/sbornik/vestnik_127/11.pdf.
 8. Сердюкова О.М. Сутність сільського зеленого туризму / О.М. Сердюкова // Економiка та держава. – 2014. – № 3. – C. 87-90.
 9. Папп В.В. Сільський зелений туризм як пріоритетний напрям розвитку сільських територій України / В.В. Папп // Агросвіт. – 2015. – № 18. – С. 17-22.
 10. Закон України «Про сільський зелений туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icp.org.ua/ukr/zakon/akts/2005/08/18/zakon_ukraini_pro_si_206.html.
 11. Коробка С.В. Зелений туризм як різновид підприємницької діяльності в сільській місцевості [Електронний ресурс] / С.В. Коробка // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2011. – Випуск IІ (42), Частина І. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/korobka2.htm. 
 12. Литвин І.В. Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні / І.В. Литвин, М.О. Нек // Регіональна економіка. – 2013. – № 2. – С. 81-88.
 13. Черчик Л.М. Сільський туризм як ефективна форма самостійної зайнятості у трудонадлишкових регіонах / Л. М. Черчик // Регіональна економіка. – 2009. – № 1. – С. 178-182. 
 14. Розвиток туристичної індустрії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blogs.lb.ua/anna_romanova/332328_rozvitok_turistichnoi_industrii.html.
 15. Туристичні потоки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm.
 16. Сайт Української Асоціації активного та екологічного туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uaeta.org/ua/tourism/17. 
 17. У парку «Синевир» торік побували 60 тисяч туристів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://7dniv.info/tourism/70679-u-parku-sinevir-tork-pobuvali-60-tisiach-turistv.html.
 18. Мінприроди України сподівається заробити на екологічному туризмі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://7dniv.info/economics/73668-mnprirod-ukraiini-spodvaietsia-zarobiti-na-ekologchnomu-turizm.html.
 19. Сайт «Сільський зелений туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.greentour.com.ua/catalogue.
 20. Сайт «Зелений туризм» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ruraltourism.com.ua.
 21. Маркетингові дослідження: навч. посібник / Є.В. Крикавський, Н.С. Косар, О.Б. Мних, О.А. Сорока. – Львів: НУ "Львівська політехніка" (інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ" інституту післядипломної освіти), "Інтелект-Захід", 2004. – 288 с.
 22. Косар Н.С. Дослідження розвитку туризму в Україні в умовах кризи / Н.С. Косар, Н.Є. Кузьо // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №2. – С.115-125. 
 23. David L. Tourism ecology: towards the responsible, sustainable tourism future [Електронний ресурс] / L. David // Worldwide Hospitality and Tourism. – 2011. – Vol. 3. №3. – Режим доступу: http://rtrglobal.org/educacion/pdf/researchart/Tourismecologytowardstheresponsiblesustainabletourismfuture.pdf.