Перспективи та механізми розвитку «циркулярнoї» економіки в глобальному середовищі

Автори:
Є.В. Мішенін1, І.І. Коблянська2
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
2. Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна)
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
329 - 343
Мова оригіналу:
Російська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-31


Анотація

У статті досліджуються концептуальні, змістовні й організаційні основи «циркулярної» економіки як інструментальної складової процесу «озеленення» економіки і досягнення цілей сталого розвитку. В контексті політичного визначення необхідності побудови економічних відносин на основі «циркулярності» ресурсів в Європі і країнах Азії, досліджуються механізми реалізації принципу «замкненості» матеріало-ресурсних циклів на різних рівнях економічних систем: господарських одиниць; муніципальних утворень і регіонів; національному і світовому. Зроблено висновок про те, що імплементація «циркулярної» економіки на національних рівнях призведе до трансформації сучасного устрою, структури і характеру глобальних матеріало- продуктових ланцюгів: призупинення їх експансії як результату формування «замкнених» національних економік (самодостатніх в ресурсному забезпеченні) або формування глобальних ланцюгів рециклювання. Виявлено тенденцію до формування замкнених національних економічних систем в країнах-лідерах з упровадження «циркулярної» економіки. Сформульовано проблемні стратегічні питання подальшого розвитку економіки України в умовах реалізації принципу «циркулярності» ресурсів у глобальному середовищі.


Ключові слова
«циркулярна» економіка, індустріальна екологія, потоково-процесний підхід в ресурсокористуванні, сталий розвиток, цикли обороту ресурсів, глобальні матеріало-продуктові ланцюги постачань, рециклювання, ресурсовідновлення, ресурсоформування


Посилання
 1. Бистряков І. Методичні підходи до удосконалення економічної оцінки природного багатства України / І. Бистряков, Д. Клиновий // Економіка природокористування і охорони довкілля. - 2014. – № 6. – С. 16-19. 
 2. Галушкіна Т.П. Національна політика “зеленого” зростання в Україні / Т.П. Галушкіна, Л.О. Мусіна, Н.І. Хумарова ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. – Одеса, 2012. – 271 с.
 3. Мельник Л.Г. «Зелёные» задачи Третьей промышленной революции / Л.Г. Мельник // Механізм регулювання економіки. – 2016. – № 2. – С. 9-24.
 4.  Мішенін Є. Логістичне управління промисловим виробництвом у контексті розвитку «зеленої» економіки в Україні / Є. Мішенін, І. Коблянська // Економіст. – 2012. – №1. – С. 8 – 12. 
 5.  Мішенін Є.В. Економіка екосистемних послуг: теоретико-методологічні основи / Є.В. Мішенін, Н.В. Дегтярь // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 2. – С. 243-258.
 6. Мусіна Л.А. Ресурсоефективна економіка: європейські тенденції та уроки для України / Л.А. Мусіна, Т.К. Кваша  // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2014. – Том 18. – № 1. – С. 51-62. 
 7. Потапенко В. Г., Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах «зеленої економіки» : монографія / В. Г. Потапенко ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 359 с.
 8. Сергієнко Л.В. Напрями реформування державної політики в забезпеченні циркулярної економіки в контексті міжнародної співпраці / Л.В. Сергієнко // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – № 23. – С. 100-110.
 9. Сергієнко-Бердюкова Л.В. Передумови формування та впровадження концепції циркулярної економіки / Л.В. Сергієнко-Бердюкова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – 2015. – № 3 (33). – С. 327-350.
 10. Сотник І.М. Тенденції і проблеми управління дематеріалізацією виробництва й споживання / І.М. Сотник // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 8. – С. 62–67.
 11. Хвесик М. Змістовні ознаки комплексної економічної оцінки природного багатства України / М. Хвесик, І. Бистряков, Д. Клиновий, С. Лизун // Економіст. – 2014. – № 12. – С. 4-9. 
 12. Цілі сталого розвитку 2016-2030 рр. [Електронний ресурс] // Організація Об’єднаних Націй в Україні. – Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-staloho-rozvytku.
 13. Allen, С.A guidebook to the Green Economy. Issue 3: exploring green economy policies and international experience with national strategies [Electronic resource] / Cameron Allen // UNDESA, Division for Sustainable Development, November 2012.  65 р. – Accessed mode: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/738GE%20Publication.pdf.
 14. Andersen M.S. An introductory note on the environmental economics of the circular economy / M.S. Andersen // Sustainability Science. – 2007. – №2 (1). – Р.133–140. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-006-0013-6.
 15. Ayres R. U. Sustainability economics: Where do we stand? [Electronic resource] / R.U. Ayres // Ecological Economics. – 2008. - № 67(2). – P. 281–310. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2007.12.009.
 16. China Council for International Cooperation on Environment and Development. Strategy and mechanism study for promotion of circular economy and cleaner production in China :  Task Force on Circular Economy and Cleaner Production [Electronic resource]. – Accessed mode : https://www.sfu.ca/china-council/council-documents/council-documents.html.
 17. Chertow M. Industrial symbiosis: The legacy of Kalundborg / M. Chertow, J. Ehrenfeld // Handbook of Industrial Ecology [R. Ayres and L. Ayres (eds.)], 2001. – Cheltenham, UK: Edward Elgar, – P. 334–350.
 18. Circular Economy Promotion Law of the People’s Republic of China : Passed in the 4th meeting of the Standing Committee of the 11th National People’s Congress on Aug. 29, 2008 [Electronic resource]. – Accessed mode : http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_597_0_7.html
 19. Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy : Communication from the commission to the european parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions, 2.12.2015, Brussels, COM(2015) 614 final [Electronic resource]. – Accessed mode : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1453384154337&uri=CELEX:52015DC0614
 20. Costanza R. Changes in the global value of ecosystem services / [R. Costanza, R. de Groot, P. Sutton et al.] // Global Environmental Change. – 2014. - № 26(1). – P. 152–158, DOI: https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2014.04.002.
 21. Fischer-Kowalski M. Methodology and indicators of economy-wide material flow accounting: State of the art and reliability across sources / [M. Fischer-Kowalski, F. Krausmann, S. Giljum et al.] // Journal of Industrial Ecology. – 2011. – № 15 (6). – P. 855–876. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1530-9290.2011.00366.x.
 22. Ghisellini P. A review on circular economy: the expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems / P. Ghisellini, C. Cialani, S. Ulgiati // Journal of Cleaner Production. – 2016. – № 114. – P. 11–32. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
 23. Gregson, N. Interrogating the circular economy: the moral economy of resource recovery in the EU / N. Gregson, M. Crang, S. Fuller, H. Holmes // Economy and Society. – 2015. – № 44(2). – P. 218–243. DOI: https://doi.org/10.1080/03085147.2015.1013353.
 24. Haas W. How circular is the global economy?: An assessment of material flows, waste production, and recycling in the European union and the world in 2005 / W. Haas, F. Krausmann, D. Wiedenhofer, M. Heinz // Journal of Industrial Ecology. – 2015. – № 19 (5). – Р. 765–777. DOI:  https://doi.org/10.1111/jiec.12244.
 25. Kalmykova Y. Urban Metabolism as Framework for Circular Economy Design for Cities [Electronic resource] / Y. Kalmykova, L. Rosado // Proceedings of the World Resources Forum (October, 2015). – Accessed mode: http://publications.lib.chalmers.se/publication/232085-urban-metabolism-as-framework-for-circular-economy-design-for-cities.
 26. Law of the People's Republic of China ‘Оn Evaluation of Environmental Effects’: Adopted at the 30th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on October 28, 2002 and promulgated by Order No. 77 of the President of the People’s Republic of China on October 28, 2002. – Accessed mode: http://www.china-eia.com/en/policiesregulations/lawsregulations/4659.htm.
 27. Law of the People's Republic of China ‘On Promotion of Cleaner Production’: Adopted at the 28th Meeting of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on June 29, 2002 and promulgated by Order No. 72 of the President of the People's Republic of China on June 29, 2002 [Electronic resource]. – Accessed mode: https://www.global-regulation.com/translation/china/158897/clean-production-promotion-law-of-peoples-republic-of-china.html.
 28. Lehmann S. Optimizing urban material flows and waste streams in urban development through principles of zero waste and sustainable consumption / S. Lehmann // Sustainability. – 2011. – № 3 (1). – P. 155–183, DOI: https://doi.org/10.3390/su3010155.
 29. Mishenin Ye.V. Development of cluster structures in the field of waste management / Ye. V. Mishenin, N. V. Mishenina // Marketing and Management of Innovations. – 2014. – №4. – P. 163-172.
 30. Moriguchi Y. Material flow indicators to measure progress toward a sound material-cycle society / Y. Moriguchi // Journal of Material Cycles and Waste Management. – 2007. – № 9(2). – P. 112–120. DOI: https://doi.org/10.1007/s10163-007-0182-0.
 31. Murray A. The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in a Global Context / A. Murray, K. Skene, K. Haynes // Journal of Business Ethics. – 2015. DOI: doi:10.1007/s10551-015-2693-2.
 32. Preston F. A Global Redesign? Shaping the Circular Economy / F. Preston // Energy, Environment and Resource Governance. – 2012. – March. – Р. 1–20. DOI: https://doi.org/10.1080/0034676042000253936.
 33. Ravetz J. Regional industrial ecology and resource productivity – new approaches to analysis and communication [Electronic resource] / J. Ravetz. // Paper to ASEAT Conference & Workshop “Industrial Ecology & Spaces of Innovation”, (April 2003). – Accessed mode : https://www.academia.edu/4186753/Regional_industrial_ecology_and_resource_productivity_-_new_approaches_to_analysis_and_communication.
 34. Roos G. Business model innovation to create and capture resource value in future circular material chains / G. Roos // Resources, 2014. – № 3. – P. 248–274. DOI: https://doi.org/10.3390/resources3010248.
 35. Sauvé S. Environmental sciences, sustainable development and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research / S. Sauvé, S. Bernard, P. Sloan // Environmental Development. – 2016. – № 17. – P. 48–56. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envdev.2015.09.002.
 36. Telizhenko O. Sustainable management of the municipal solid waste resource potential in the context of product lifecycle continuity / O. Telizhenko, T. Shevchenko, G. Mishenina // Journal of Environmental Management and Tourism. – 2016. – Volume VII. Issue 4(16). – P. 664–671.
 37. The Ellen MacArthur Foundation. Towards a Circular Economy - Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition // The Ellen MacArthur Foundation: Greener Management International, 2012. – 97 p. DOI: https://doi.org/2012-04-03.
 38. Timmer M.P. An anatomy of the global trade slowdown based on the WIOD 2016 release [Electronic resource] / M.P. Timmer, B. Los, R. Stehrer, G. J. de Vries. – 2016. – November. – Accessed mode: http://wiiw.ac.at/an-anatomy-of-the-global-trade-slowdown-based-on-the-wiod-2016-release-n-176.html.
 39. van Der Marel E. Positioning on the global value chain map: Where do you want to be? [Electronic resource] / Erik van Der Marel // Journal of World Trade. – 2015. - № 49(6). – P. 915–949. – Accessed mode: http://ecipe.org/publications/gvc-map/.
 40. World Trade statistical Review, 2016 [Electronic resource] // WTO. – Accessed mode: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts16_toc_e.htm.
 41. Zhu Tan. Circular Economy and Renewable Resource Industry in China [Electronic resource] / Tan Zhu  // CESC contribution for the 4th EU-China Round Table On Recycling Industries, 2008. – Paris. – Accessed mode: http://www.eesc.europa.eu/.