Енергосервісний бізнес у контексті сталого енергетичного розвитку України

Автори:
О.В. Комеліна1, І.О. Самойленко2
1. Полтавський національний технічний університеті імені Юрія Кондратюка (м. Полтава, Україна)
2. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків, Україна)
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
306 - 315
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-29


Анотація

У статті досліджено особливості становлення енергосервісного бізнесу та напрями вдосконалення рамкових умов його функціонування в Україні з позицій сталого енергетичного розвитку економіки країни. Доведено, що важливою умовою успіху у формуванні сталого енергетичного розвитку України є державна підтримка спеціалізованого енергосервісного бізнесу і стимулювання енергоефективної поведінки споживачів. Узагальнено та систематизовано форми і типи енергосервісних контрактів, які застосовуються у світовій практиці і можуть бути використані для впровадження проектів з енергоефективності в Україні. Визначено переваги і недоліки розвитку договірних відносин в енергосфері. З’ясовано, що ринок енергетичних послуг у країні перебуває на стадії становлення, є новим і слаборозвинутим. Окреслено шляхи та практичні кроки щодо розвитку енергосервісного бізнесу в контексті сталого енергетичного розвитку України.


Ключові слова
енергосервісний бізнес, енергозбереження, енергосервісний контракт, енергетичний розвиток, послуги


Посилання
 1. Економіка України: Стратегія і політика довгострокового розвитку / за ред. В.М. Гейця. – Київ: Ін-т екон. прогнозув., Фенікс, 2003. – 1008 с.
 2. Енергоефективність у регіональному вимірі. Проблеми та перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.niss.gov.ua/content/articles/files/energoefekt-b40dc.pdf.
 3. Johnstone D. Replacement Cost Asset Valuation and the Regulation of Energy Infrastructure Tariffs: Theory and Practice in Australia / D. Johnstone. – Bath: CRI Centre, University of Bath, 2003. – 51 p.
 4. Water and Wastewater Price Review / Price Determination Report. – Canberra: Independent Competition and Regulatory Commission, 2007. – 191 p.
 5. Hansen S.J. ESCOs Around the World / S.J. Hansen // Strategic Planning for Energy and the Environment. – 2011. – № 3 (30). – P. 9–15.
 6. Ellis J. Energy Service Companies (ESCOs) in Developing Countries / J. Ellis. – Winnipeg: International Institute for Sustainable Development, 2010. – 72 p.
 7. IFC Energy Service Company Market Analysis. – Washington : Econoler, Final report. Ref, 2011. – № 5712. – 128 p.
 8. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 20102015 роки» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/243-2010-%D0%B.
 9. Закон України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 р. № 327-VIII // Відомості Верховної Ради.– 2015.  № 26.  С. 220.
 10. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 р. № 328-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2015.  № 26.  С. 221.
 11. Національний план дій з енергоефективності до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naer.gov.ua/forum/userfiles/files/ draft_national_renewable_energy_action_plan_through_2020_uk.pdf.
 12. Про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства: протокол № 2787-VI (2787-17) від 15.12.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_a27.
 13. Ковалко О.М. Економіко-математична модель порівняльної переваги трансграничної взаємодії енергосервісних компаній / О.М. Ковалко, О.В. Новосельцев, Т.О. Євтухова // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – № 1. – С. 714.
 14. Сиваев С.Б. Создание и деятельность энергосервисных компаний и перфоманс-контрактов в России. Том 1: Энергосервис и перформанс-контракты: возможности и проблемы их реализации в России / С.Б. Сиваев ; под ред. И.Г. Грицевич. – Всемирный фонд дикой природы (WWF) – Москва, 2011. – 111 с. 
 15. Закон України «Про фінансовий лізинг» // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 16. – Ст. 68.
 16. Ляхова О. О. Проектне фінансування енергозбереження в Україні [Електронний ресурс] / О. О. Ляхова // Ефективна економіка. – 2012. – № 3. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=997.
 17. Буртовий О. Енергосервісні контракти / О. Буртовий // Юридична газета. – 2011. – № 12. – С. 9. 
 18. ESCO Market Report 2013 [Електронний ресурс] / P. Bertoldi, B. Boza-Kiss, S. Panev, N. Labanca. – European Commission, Joint Research Centre, Institute for Energy and Transport, 2014. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/jrc. 
 19. Підвищення конкурентоспроможності в Україні шляхом створення сталого законодавчого підґрунтя для роботи енергосервісних компаній [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/globalrelations/Framework_ ESCO_Ukraine_ UKR.pdf.
 20. Презентація бізнес-моделей енергосервісного контрактингу (EPC) [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.korosten.in.ua/images/economika/energy_management/__-.pdf.
 21. Вілкул О. «Угода мерів» розширює можливості регіонів з впровадження енергозберігаючих технологій. [Електронний ресурс] / О. Вілкул. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=246997088.