Теоретичні та методичні принципи управління стійким розвитком підприємства

Автори:
А. Касич1,2, М. Вохозка2
1. Київський національний університет технологій та дизайну, (м. Київ, Україна)
2. Інститут технологій та бізнесу в Чеське Будейовіце, (м. Чеське Будейовіце, Чеська Республіка)
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
298 - 305
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-28


Анотація

У статті досліджується теоретична положення процесів управління стійким розвитком підприємства, узагальнено висновки провідних науковців у цій галузі та підкреслюється важливість управління стійким розвитком на системній основі для сучасних корпорацій. Для визначення особливостей процесів стійкого розвитку підприємств використано такі науково-методологічні підходи, як комбінаторний, структурний, ресурсний, гармонійної взаємодії. Для імплементації теоретичних положень концепції сталого розвитку підприємства в практику управління запропоновано концептуальну модель, яка являє собою етапи та інструментарій, реалізація якої забезпечить системне вирішення проблеми стійкості.


Ключові слова
стійкість, розвиток, концепція, управління, підприємство


Посилання
 1. Артюхов В.В. Общая теория систем: Самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы / В.В. Артюхов. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 224 с.
 2. Василенко В.А. Менеджмент устойчивого развития предприятий : монография / В.А. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2005. – 644 с. 
 3. Моделирование процессов управления развитием предприятий: монография / Р.Н. Лепа, А.И. Пушкар, Е.В. Раевнева и др. Донецк: ИЭП НАН Украины, 2005. – 348 с. 
 4. Шандова Н.В. Методологія та практика управління стійким розвитком промислових підприємств : монографія / Н.В. Шандова. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2014. – 424 с.
 5. Швиданенко Г.О. Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства / Г.О. Швиданенко, О.І. Олексюк – К. : КНЕУ, 2002. – 192 с.
 6. Atkinson G. Measuring corporate sustainability / G. Atkinson, Т. Hett, J. Newcombe // Journal of Environmental Planning and Managementю – 2000. – № 43 (2), P. 235–252.
 7. Business strategies for sustainable development [Electronic resource]. – Mode of access: https://www.iisd.org/business/tools/strategies.aspx.
 8. Gladwin T.N. Shifting Paradigms for Sustainable Development: Implications for Management Theory and Research / T.N. Gladwin, J.J. Kennelly, T-S. Krause // The Academy of Management Review. – 1995. – № 20 (4). – P. 874-907.
 9. How companies manage sustainability: McKinsey Global Survey results [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability-and-resource-productivity/our-insights/how-companies-manage-sustainability-mckinsey-global-survey-results.
 10. Baumgartner, R.J. Corporate Sustainability Strategies: Sustainability Profiles and Maturity Levels / R.J. Baumgartner, D. Ebner // Sustainable Development. – 2010. – № 18. – P. 76–89.
 11. Dvořáková L. (2014). Integration of Sustainable Development at Enterprise Level // L. Dvořáková, J. Jitka Zborková // Procedia Engineering. – 2014. – № 69. – P. 686–695.
 12. Dyllick T. Beyond The Business Case for Corporate Sustainability / T. Dyllick, K. Hockerts // Business Strategy and the Environment. – 2002. – № 11. – P. 130–141. 
 13. Epstein M.J. Making sustainability work: best practices in managing and measuring corporate social, environmental and economic impacts / M.J. Epstein. – San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, Inc., 2008. – 288 р.
 14. Pojasek R.B. (2007). A Framework for Business Sustainability / R.B. Pojasek // Environmental Quality Management. – 2007. – № 17 (2). – P. 81-88. 
 15. Sartakov V. Sustainable Development and Organizational change [Electronic resource] / V. Sartakov. – Mode of access: http://systemsand.me/articles/2014/12/sustainability/pdf/main.pdf.
 16. Strand R. (2014). Strategic Leadership of Corporate Sustainability / R. Strand // Journal of Business Ethics. – 2014. – № 123 (4). – P. 687–706.
 17. Theodore J. The Necessity Of Strategic Leadership in Corporate Sustainability / J. Theodore // Journal of Sustainability Management, . – 2014. – № 2 (1). – P. 23-30. 
 18. The Sustainability Code Benchmarking sustainable economy. [Electronic resource]. – Mode of access: www.sustainabilitycode.org 
 19. The Volkswagen Group’s Sustainability Report [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.volkswagenag.com/en/sustainability/reporting.html.
 20. Toyota. Sustainability Data Book 2016 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.toyota-global.com/sustainability/common/viewer/?file=/sustainability/report/sr/pdf/sustainability_data_book16_fie.pdf.