Методичні засади оцінювання конкуренції в збутовій політиці інноваційно-активних промислових підприємств України

Автори:
О.М. Олефіренко1, О.Г. Шевлюга1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Розділ:
Маркетинг інновацій
Сторінки:
26 - 35
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-02


Анотація

У статті запропоновано науково-методичний підхід до спектрального аналізу конкуренції між каналами збуту машинобудівних інноваційно-активних підприємств. Надано загальну кількісну та якісну оцінку конкуренції між каналами збуту за інтегральним показником. Ґрунтовно проаналізовано напрямки збутової політики. Ідентифіковано конкурентні позиції інноваційно-активних машинобудівних підприємств з точки зору обсягу фінансування збутової діяльності інноваційної продукції та цінової політики. Зроблено висновок про сильні та слабкі сторони збутової політики кожного з досліджуваних підприємств, а також ідентифіковано їх потенційні можливості до зростання. 


Ключові слова
інновації, інноваційно-активні підприємства, збутова політика, конкуренція, канали збуту, спектральний аналіз


Посилання
 1. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Эксмо, 2007. – 960 с.
 2. Хайек Ф.А. Познание, конкуренция и свобода / Ф.А. Хайек. – СПб. : Пневма, 1999. – 237 с.
 3. Макконнелл К.Р. Аналітична економія : Принципи, проблеми і політика. Частина 2. Мікроекономіка / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – Львів : Просвіта, 1999. – 400 с.
 4. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер; пер. с англ. В.Д. Щетинина. – М. : Международные отношения, 1993. – 51 с.
 5. Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г.Л. Азоев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.
 6. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика / А.Ю. Юданов. – М. : Изд-во «АКАЛИС», 1996. – 304 с.
 7. Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / Р.А. Фатхутдинов. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 640 с.
 8. Педченко Н.С. Деякі аспекти конкуренції і конкурентоспроможності в ринковій економіці / Н.С. Педченко // Регіональні перспективи. – 2000. – № 4 (11). – С. 48-49.
 9. Мазилкина Е.И. Управление конкурентоспособностью / Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина. – М. : Омега-Л, 2009. – 328 с.
 10. Праневич А.А. Теоретические основы и мировой опыт институционального строительства конкурентных отношений / А.А. Праневич // Економiчний вiсник унiверситету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогiчний унiверситет ім. Г. Сковороди». – 2013. – Випуск 20/4. – С. 324-330.
 11. Коломицева А.О. Оцінка конкурентної динаміки в умовах впливу інновацій / А.О. Коломицева, Л.А. Головань // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 2. – С. 168-174.