Удосконалення структури національного виробництва України як чинник позитивних змін у зовнішній торгівлі

Автори:
В.Д. Козяк1, М.І. Пирч1, І.А. Лех1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
259 - 268
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-24


Анотація

Економіка України характеризується високим рівнем відкритості. У зв’язку з цим спостерігається взаємозалежність динаміки виробництва у країні від кон’юнктури на світових товарних ринках, особливо сировинних. Структура експорту та імпорту України є неефективною. Найбільшу частку в структурі експорту країни займають продукція рослинного походження, жири та олії, недорогоцінні метали та вироби з них. У структурі імпорту найбільшу частку становлять мінеральні продукти, машини та обладнання, а також продукція хімічної промисловості. Неефективна структура зовнішньої торгівлі зумовлена недосконалою структурою національного виробництва. Необхідно здійснювати структурну трансформацію економіки України з метою розвитку конкурентоспроможного високотехнологічного національного виробництва. Це забезпечить поступовий розвиток економіки та рівноправність країни в міжнародному поділі праці.


Ключові слова
відкритість економіки, структура експорту, структура імпорту, структура виробництва, конкурентоспроможність


Посилання
 1. Вишинська Т.Л. Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні / Т.Л. Вишинська, О.В. Генералов, І.М. Севрук // ScienceRise. – 2015. – № 3(3). – С. 41-45. 
 2. Далик В.П. Зовнішня торгівля України: реалії та перспективи розвитку / В.П. Далик, Н.І. Дуляба // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2016. – Вип. 7 (Ч. 1). – С. 110-113.
 3. Економіка України: шокові впливи та шлях до стабільного розвитку / [О.Г. Білоцерківець, Т.В. Бурлай, Н.Ю. Гончар та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук І.А. Крючкової ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2010. – 480 с.
 4. Єлісєєнко О.В. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України / О.В. Єлісєєнко, Г.С. Скобєлєва // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2014. – № 4. – С. 9-12. 
 5. Крамарева О.М. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: аналіз і стратегія розвитку / О.М. Крамарева // Теорія та практика державного управління. – 2011. – Вип. 1(32). – С. 1-5.
 6. Мазаракі А.А. Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України / А.А. Мазаракі, Т.М. Мельник // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 2. – С. 5-11.
 7. Мельник Т.М.  Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: інституціональний вимір / Т.М. Мельник, О.В. Зубко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 2. – С. 181-190.  
 8. Серебрянський Д.М.  Вертикальна спеціалізація в зовнішній торгівлі країн, що розвиваються: приклад України / Д.М. Серебрянський, А.І. Зубрицький // Економіка України. – 2014. – № 8. – С. 19-33.  
 9. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 10. The Global Competitiveness Report 2016-2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2016-2017-1.
 11. The Global Innovation Index 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2016.pdf.
 12. Trade Map – International Trade Statistics. International Trade Centre [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.trademap.org/tradestat/Product_SelProductCountry.aspx.
 13. UNECE Statistical Database [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://w3.unece.org/PXWeb2015/pxweb/en/STAT/STAT__20-ME__2-MENA.
 14. World Trade Statistical Review, 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts2016_e/wts2016_e.pdf.