Реверсний інжиніринг як запорука модернізації промислового виробництва на засадах імпортозаміщення

Автори:
О.І. Карпіщенко1, О.О. Карпіщенко1, Т.В. Ващенко1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
248 - 258
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-23


Анотація

У статті розглянуто питання управління бізнес-процесами на промисловому підприємстві на засадах імпортозаміщення комплектуючих у складі готової продукції, як перехідного етапу до активізації експорту продукції з метою підвищення технічного та наукового рівня виробництва в мінливих зовнішніх умовах сьогодення.  Аналіз і прогнозування векторів розвитку підприємства та джерел формування економічно-сталого функціонування доводить необхідність врахування інноваційного підходу при розробці стратегії ведення бізнесу. Одним з альтернативних напрямів реалізації потенціалу промислових підприємств є варіант впровадження імпортозаміщення саме у виробничій сфері шляхом витіснення імпортних комплектуючих зі складу готової продукції та їх заміна на вітчизняні. Обґрунтовано доцільність застосування стратегії імпортозаміщення на промисловому підприємстві задля забезпечення виробництва конкурентоспроможної продукції та оптимізації експортно-імпортних операцій. Запропоновано застосовувати практику реверсного інжинірингу для модернізації виробництва та підвищення конкурентоздатності вітчизняної продукції.


Ключові слова
експорт, імпорт, реверсний інжиніринг, стратегія імпортозаміщення, модернізація виробництва


Посилання
 1. Жаліло Я.А. Пріоритети політики імпортозаміщення у стратегії модернізації промисловості України / О.В. Собкевич, А.І. Сухоруков, А.В. Шевченко та ін. ; за заг. ред. Я. А. Жаліло. – К. : НІСД, 2012. – 71 с. 
 2. Ілляшенко Н.С. Методичний підхід щодо обґрунтування доцільності реалізації інноваційних проектів / Н.С. Ілляшенко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 1. – С.184-193. 
 3. Мазараки А.А. Теоретические и методологические основы формирования интеграционной стратегии предприятий / А.А. Мазараки, М.В. Босовская // Бизнес информ. – 2013. – № 7 – С. 299-308. 
 4. Мельник Т. Перспективи імпортозаміщення в Україні / Т. Мельник, К. Пугачевська // Вісник КНТЕУ. – Київ, 2015. – № 2 (100). – С. 16-33. 
 5. Михайлова Л.І. Оцінка динаміки вектор-структури експорту продукції машинобудування вітчизняними підприємствами / Л.І. Михайлова, О.Ю. Слабоспицька // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №т2. – С. 164-172. 
 6. Пазізіна С.М. Імпортозаміщення як чинник зрушень структури виробництва і зовнішньої торгівлі України / С.М. Пазізіна // Журнал Європейської економіки. – Тернопіль, 2012. – №т2. – С. 199-214. 
 7. Платіжний баланс у вересні 2016 року. – Національний банк України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:index.minfin.com.ua. 
 8. Попова О.И. Импортозамещение как условие развития машиностроительного комплекса региона [Электронный ресурс] / О.И. Попова // Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных комплексов. – 2012. – № 3 (59). – С. 39-43. – Режим доступа: http://pdt.vscc.ac.ru/file.php?module=Articles&action=view&file=article&aid=2111. 
 9. Постанова КМУ від 12.09.2011 р. № 1130 “Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1130-2011-%D0%BF.  
 10. Примак И. Реинжиниринг: теперь без разрушений? [Електронний ресурс] / И. Примак // Управление компанией. – 2007. – № 7 – Режим доступу: http://www.management.com.ua/cm/cm086.html.  
 11. Пшенник Ю. Какое импортозамещение нам нужно? / Ю. Пшенник // Экономическая газета. – 2007. – № 68. 
 12. Робсон М. Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процессов / М. Робсон, Ф. Уллах ; пер. с англ. под ред. НД.Эриашвили. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 224 с. 
 13. Савчук В. Глобализація та проблеми інтеграції у цей процес постсоціалістичних країн / В. Савчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – № 5-1. – С. 22-27.  
 14. Ситніченко В. Стратегія розвитку машинобудування на основі системи сбалансованих показників [Електронний ресурс] / В. Ситніченко. – Режим доступу: http://www.ukrtest.com/raznoe/publikacii/11.pdf.
 15. Соснов А. Феномен шпильки. инжиниринг ускорит импортозамещение [Електронний ресурс] / А. Соснов // Поиск. Газета научного сообщества. – 2015. – № 39. – Режим доступу: http://www.poisknews.ru/theme/edu/15878/.
 16. Стратегія економічного та соціального розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004-2015 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Halchynskyi_Anatolii/Stratehiia_ekonomichnoho_i_ sotsialnoho_rozvytku_Ukrainy_2004-2015_shliakhom_yevropeiskoi_intehratsii.pdf.
 17. Таранюк Л.М. Науково-прикладні аспекти процесоорієнтованого управління на промислових підприємствах при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів / Л.М. Таранюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 180-189. 
 18. Федулова Л.І. Перспективи інноваційного розвитку промисловості України / Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування. – 2006. – № 2. – С. 58-76.  
 19. Хаммер М. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе/ Майкл Хаммер, Джеймс Чампи ; пер. с англ. Ю.Е.Корнилович. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2006. – 287с.  
 20. Якубовський М.М. Реструктуризація промисловості як засіб подолання імпортної залежності економіки України / М.М. Якубовський // Національне господарство України: теорія та практика управління : зб. наук. праць. – К. : Ін-т економ. та прогноз. НАН України, 2011. – С. 100-112. 
 21. Baer Werner. Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and Interpretations / Werner Baer // Latin American Research Review. – 1972. – Vol. 7. – P. 95-122. 
 22. Blair J.P. Local economic development / J.P. Blair, M.C. Carroll. – Sage Publications, 2008.  
 23. Bruton H. A Reconsideration of Import Substitution [Electronic resource] / H. Bruton // Journal of Economic Literature. – 1998. – Vol. XXXVI. – Access mode: http://econintel.org/Cl705/BrutonImpSubs.pdf.
 24. Cardoso F.H. Dependency and Development in Latin America / F.H. Cardoso, E. Faletto ; Transl. by M. Mattingly. – Berkeley : University of California Press, 1979. – 474 p. 
 25. Davenport T. Process Innovation: Reengeneering Work through Information Technology / T. Davenport. – Boston , MA. : Harvard Business School Press, 1993. 
 26. John H. Dunning. The Prospects for Foreign Direct Investment in: Eastern Europe / P. Artisien, M. Rojec, M. Svetlicic etc. // Foreign Invetsment in Central and Eastern Europe. – New York : St. Martin’s Press, 1993. – P. 16-33.  
 27. Narula R. Industrial Development / R. Narula, J.H. Dunning // Globalisation and Multinational Enterprises: New Realities for Developing Countries. – Oxford Development Studies, 2000. – Vol. 28(2). – P. 141-167.  
 28. Prebisch R. Commercial Policy in the Underdeveloped Countries / R. Prebisch // American Economic Review. –1959. –Vol. 49. – Р. 251-273.  
 29. Renato Aguilar. Latin American structuralism and exogenous factors / Aguilar Renato // Social Science Information. – 1986. – Vol. 25(1). – P. 227-290.  
 30. Saantos T. The Crisis of Development Тheory and the Problem of Dependence in Latin America / T. Santos // Modernization and Development. – 1969. – Vol. 21. – P. 42-43. 
 31. Street James H. Structuralism, and Dependency in Latin America / James H. Street, Dilmus D. James // Journal of Economic Issues. – 1982. – 16(3). – P. 673-689.