Методичні підходи щодо обґрунтування заходів із покращання використання складових потенціалу промислових підприємств

Автори:
Н.І. Чухрай1, І.Я. Кулиняк1, О.І. Глянцева2
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
2. Marketing Studio FAJTA (м. Львів, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
233 - 247
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-22


Анотація

У статті проведено оцінювання виробничої, фінансової, кадрової та маркетингової складових потенціалу промислових підприємств (на прикладі підприємств легкої промисловості Львівщини) та сформовано методичні підходи щодо обґрунтування заходів із покращання використання цього потенціалу.


Ключові слова
потенціал підприємства, складові потенціалу підприємства, виробнича складова, фінансова складова, кадрова складова, маркетингова складова, ризики потенціалу підприємства, використання складових потенціалу


Посилання
 1. Блонська В.І. Засоби підвищення ефективності використання трудового потенціалу [Електронний ресурс] / В.І. Блонська, О.М. Лега // Наукови вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 138-143. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/chem_biol/nvnltu/21_18/138_Blo.pdf.
 2. Васильців Т.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія / [Васильців Т.Г., Волошин В.І., Бойкевич О.Р. та ін.] ; за ред. Т.Г. Васильціва. – Львів, 2012. – 386 с.
 3. Гавва В.Н. Оценка потенциала предприятия и отрасли: монография / В.Н. Гавва. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т «Харьк. авиац. ин-т», 2004. – 287 с.
 4. Грабовець Б.Є. Економічний аналіз : навчальний посібник / Б.Є. Грабовець. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.
 5. Григорьев А.В. Проблемы формирования производственного потенциала машиностроительных предприятий / А.В. Григорьев // Проблемы современной науки. – 2015. – № 18. – C. 115-153.
 6. Добикіна О.К. Потенціал підприємства як об’єкт управління / О.К. Добикіна, В.С. Рижиков // Продуктивність. – 2004. – № 1. – С. 3-5.
 7. Карсунцева О.В. Формирование и реализация стратегии повышения уровня использования производственного потенциала предприятий машиностроения : автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / О.В. Карсунцева. – Самара, 2015. – 41 с.
 8. Краснокутська Н.С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : монографія / Н.С. Краснокутська. – Х. : Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2010. – 247 с.
 9. Кулиняк І.Я. Напрями покращення використання потенціалу підприємств легкої промисловості Львівщини / І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Вісник Сумського НАУ: Серія «Економіка і менеджмент». – Суми, 2014. – Вип. 4 (59). – С. 14-20.
 10. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятий промышленности: формирование, оценка, управление : дис. … д-ра экон. наук / Е. В. Лапин. – Сумы : Университетская книга, 2002..
 11. Лисенко К.М. Потенціал підприємства як економічна категорія: сутність та складові / К.М. Лисенко, Н.П. Скригун // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. – 2010. – № 35. – С. 138-143.
 12. Мартьянов К.П. Управление организационно-техническим развитием машиностроительных предприятий / К.П. Мартьянов, Б.Я. Татарських. – Самара : Офорт, 2007. – 208 с.
 13. Марушков Р.В. Оценка использования экономического потенциала предприятия (на примере предприятий печатной отрасли) : автореф. дис. … канд. экон. наук. / Р.В. Маршуков. – М., 2000. – 25 с.
 14. Посилкіна О.В. Потенціал підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Посилкіна. – Режим доступу: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/911/potencial-pidpriyemstva.
 15. Романов А.П. Экономический потенциал предприятий и его связи с ресурсным и производственным потенциалами / А.П. Романов, М.Н. Губанова // Вопросы современной науки и практики. Университет 
 16. им. В.И. Вернадского. – 2010. – № 7-9. – С. 223-229.
 17. Самко О.О. Оцінка туристичного потенціалу регіону та рівня його використання [Електронний ресурс] / О.О. Самко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/en_re/2010_7_4/41.pdf.
 18. Кулыняк И.Я. Прикладные аспекты комплексной оценки потенциала предприятий / И.Я. Кулыняк, Е.И. Глянцева // Социально-экономическое развитие: проблемы и решения : монография. Книга 2 / под ред. Н.С. Клунко. – Ставрополь : Логос, 2014. –  С. 112-131.
 19. Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання». – К. : Держстат України, 2015. – 464 с.
 20. Таранюк К.М. Шляхи удосконалення фінансового стану підприємства [Електронний ресурс] / К.М. Таранюк. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/35_OINBG_2010/Economics/73896.doc.htm.
 21. Чернега О.М. Критерії та показники фінансово-економічної безпеки підприємства : монографія / О.М. Чернега. – Одеса : Атлант, 2013. – С. 56-61.
 22. Чухрай Н. Переоцінка та використання «прихованих» активів: новий стратегічний підхід до розвитку / Н. Чухрай // Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія / Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М., та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка. – К : КНЕУ, 2013. – 454 с. – С. 184-197.