Оптимізація планів виробництва за оцінками імовірності майбутніх замовлень

Автори:
В.Я. Заруба1
1. НТУ «Харківський політехнічний інститут» (м. Харків, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
222 - 232
Мова оригіналу:
Російська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-21


Анотація

Досліджується проблема оперативного планування виробництва промислової фірми в умовах неповністю визначеного попиту. Для оцінювання майбутнього ефекту від вибору обсягів виробництва пропонується використовувати різницю між прибутком від продажу продукції і суми збитків, включаючи втрату прибутку через незадоволений попит. Обговорюються способи опису неповністю визначеного попиту та планування обсягів кінцевої продукції. Розглянуто ситуацію, коли нечіткі знання про майбутній попит описуються оцінками обсягів і ймовірностей надходження замовлень від покупців продукції. Для цієї ситуації представлені алгоритми розрахунку функції розподілу ймовірностей для величини ефекту. На прикладі проведено аналіз варіантів вибору обсягів виробництва при різних перевагах менеджерів щодо ризику.


Ключові слова
оперативне планування виробництва, не в повному обсязі визначений попит, суб'єктивні оцінки ймовірності, ризики втрат, ставлення до ризику


Посилання
 1. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – 
 2. 2-е изд., испр. и доп. ; пер. с англ. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2006. – 920 с.
 3. Заруба В.Я. Системно-ресурсний підхід до управління діяльністю підприємства / В.Я.Заруба // Модели оценки и анализа сложных социально-экономических систем : монографія / под ред. д-ра экон. наук, проф. В.С Пономаренко, д-ра экон. наук, проф. Т.С.Клебановой, д-ра экон. наук, проф. Н.А.Кизима. – Х. : ИД «ИНЖЭК», 2013. – С. 354-371.  
 4. Klaus H. What is ERP? / H. Klaus, M. Rosemann, G.G. Gable // Information systems frontiers. – 2000. – Vol. 2, № 2. – PP.141-162.
 5. Aloini D. Risk Management in ERP Project Introduction: Review of the Literature / D. Aloini, R. Dulmin, V. Mininno // Information & Management. – 2007. – № 44(6). – PP. 547-567.
 6. Афанасьєв Є.В. Економіко-математичне моделювання ризику великих промислових підприємств з монопродуктовим виробництвом : монографія / Є.В. Афанасьєв. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2005. – 230 с.
 7. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві: монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко.– К. : КНЕУ, 2004. – 480 с. 
 8. Дубров А.М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе : учебное пособие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, Е.Ю. Хрусталев ; под ред. Б.А. Лагоши. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 222 с.
 9. Слабинский С.В. Подходы и принципы формирования индикаторов риска на промышленном предприятии // Российское предпринимательство. – 2011. – № 6-2 (186). – C. 88-93.
 10. Сулейманов Р.Ф. Принятие решений в сфере маркетинга в условиях риска и неопределенности / Р.Ф. Сулейманов // Российское предпринимательство. – 2012. – № 12 (210). – С. 63-69.
 11. Risk Management Basics – ISO 31000 Standard [Electronic resource]. – Access mode: http://www.secureworldexpo.com/2011/detroit/Louis_Kunimatsu.pdf.
 12. Risk management – Vocabulary [Electronic resource]. – Access mode: http://www.husdal.com/2010/11/21/risk-management-vocabulary/.
 13. Гончаров Д.С. Комплексный подход к управлению рисками для российских компаний / Д.С. Гончаров. – М. : Вершина, 2008. – 212 с. 
 14. Рогачев А. Постановка системы риск менеджмента в компании / А. Рогачев // Финансовый директор. – 2007. – № 5. – С. 17-22. 
 15. Уткин Э.А. Управление рисками предприятия : учебно-практическое пособие / Э.А. Уткин, Д.А. Фролов. – М. : ТЕИС, 2003. –154 с.
 16. Заруба В.Я. Моделі імовірнісного представлення нечітко визначеного попиту / В.Я. Заруба // Економіко-математичне моделювання : зб. мат. Першої нац. наук.-метод. конф., 30 вересня - 1 жовтня 2016 р., м. Київ. – К. : КНЕУ, 2016. – С. 138-140.