Інноваційні хаби як площадки економічного росту: закордонний досвід та нові можливості для України

Автори:
К.М. Краус1
1. ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (Полтава, Україна)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
196 - 203
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-18


Анотація

У статті описано загальні особливості сучасних інноваційних кластерів світу. З’ясовано суть інноваційного хабу та розглянуто основні напрями його діяльності на сучасному етапі економічного розвитку. Виявлено ряд інститутів, що сприяють інноваційному розвитку хабів. Узагальнено місце та роль сучасних хабів-студій, хабів-центрів, хабів-кластерів та хабів-асоціацій в країнах Західної Європи. Досліджено ключові фактори успіху діяльності мережі центрів підтримки інновацій і підприємництва (iHUB) в Україні, виявлено її головних міжнародних партнерів, завдання та напрями діяльності. Розглянуто та обґрунтовано перспективи створення в Україні прикордонних кластерів. Досліджено діяльність інноваційного будівельного кластера в Полтавському регіоні, виявлено його учасників, основні завдання та стримуючі чинники розвитку.


Ключові слова
інноваційний хаб, кластер, інститути інноваційного розвитку, хаб-студія, хаб-центр, хаб-асоціація, будівельний кластер


Посилання
 1. Бібен Ю. М. Кластерна стратегія інноваційного розвитку економіки на мікрорівні: регіональний аспект / Ю. М. Бібен, Н. М. Краус // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економiчнi науки. – 2012. – № 1. – С. 277–280.
 2. Власенко В. У пошуках Кремнієвої долини: як держава розвиває інноваційні хаби [Електронний ресурс] / В. Власенко // Українська правда. Економічна правда: веб-сайт. – К., 12.08.2015. – Режим доступу: http://www.epravda.com.ua/publications/2015/08/12/554568/. .
 3. Домбровский М. А. Методологические проблемы экономической кластеризации / М. А. Домбровский // Проблемы современной экономики. – 2011. – № 2. – С. 241–245.
 4. Інноваційні підходи до регіонального розвитку в Україні: аналіт. доп. / С. О. Біла, Я. А. Жаліло, О. В. Шевченко, В. І. Жук [та ін.]; за ред. С. О. Білої. – К. : НІСД, 2011. – 80 с.
 5. Краус Н. М. Вплив інноваційної глобалізації на інноваційну глокалізацію економіки України крізь призму інституціоналізму та колаборації [Електронний ресурс] / Н. М. Краус // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2016. – № 9. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua. 
 6. Краус Н. М. Інноваційні хаби як основа конкурентоспроможної економіки: закордонний вимір та уроки для України [Електронний ресурс] / Н. М. Краус // Конкурентоспроможність національної економіки: зб. тез XV Міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 берез. 2015 р., м. Київ. – Електрон. текст. дані. – К. : [б. в.], 2015. – С. 193–198.
 7. Краус Н. М. Інституціональна проекція інноваційного хабу в рамках побудови конкурентоспроможної національної економіки / Н. М. Краус // Теоретичні та прикладні питання економіки : зб. наук. пр. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – 2015. – № 30. – С. 259–270.
 8. Краус Н. М. Інституціональні аспекти кластеризації в інноваційній економіці під впливом системної та комплексної модернізації / Н. М. Краус // Економічний часопис – ХХІ. – 2014. – № 5–6. – С. 29–32.
 9. Краус Н. М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін: монографія / Н. М. Краус. – Київ: Центр учбової л-ри, 2015. – 596 с.
 10. Программа “ЭВРИКА”. Комплексная система развития научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в вузе. Кейс Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) – пилотного университета программы: ресурсный сб. / под ред. В. Н. Васильева, Н. Р. Тойвонена; Некоммерческая организация Фонд “Новая Евразия”. – СПб. : [б.и.], 2012. – 176 с.
 11. Baark E., Naubahar Sh. From Trade Hub to Innovation Hub: The Role of Hong Kong’s Innovation System in Linking China to Global Markets / E. Baark, Sh. Naubahar // Innovation: Management, Policy & Practice, V. 8, No 1–2, April 2006. – P. 193–209.
 12. Gorzka G. Knowledge Transfer. The New Core Responsibility of Higher Education Institutions Practice and Perspectives in Russia and Germany. – UniKasselTransfer. Ost- West-Wissenschaftszentrum. – 2012, kassel university press GmbH, Kassel. – 244 p.
 13. OECD Science, Technology and Industry Outlook 2014 [Electronic resource]. – Publication date: 12 Nov. 2014. – 478 p. – Mode of access: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-technology-and-industry-outlook-2014_sti_outlook-2014-en.
 14. OECD (2013), OECD Reviews of Innovation Policy: Sweden 2012, OECD Publishing [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-reviews-of-innovation-policy-sweden-2012_9789264184893-en#page7. 
 15. Youtie J. Building an Innovation Hub: A Case Study of the Transformation of University Roles in Regional Technological and Economic Development / J. Youtie, Ph. Shapira // Research Policy. – 2008. – Vol. 37, Issue 8. – P. 1188–1204.