Теоретичні аспекти впровадження моделі оцінки інноваційної компоненти підприємств малого бізнесу

Автори:
А.І. Іващенко1, Є.А. Поліщук1, Ю.В. Сибірянська1
1. ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана» (м. Київ, Україна)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
160 - 171
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.2-15


Анотація

У статті розглянуто основні складові визначення інноваційного потенціалу малого підприємства та виявлено характерні риси малого інноваційного підприємства. Проаналізовано сучасний стан розвитку бізнесу в Україні, питому вагу інноваційних підприємств у бізнесі, типи інноваційної діяльності та рівень інноваційної активності малих підприємств. Проведено аналіз існуючих моделей оцінки інновації, на основі якого розроблено методику ідентифікації та аналізу ефективності інноваційної компоненти з метою забезпечення підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства.


Ключові слова
інноваційна компонента, інноваційна активність, інновації, мале інноваційне підприємство, інноваційна діяльність


Посилання
 1. Яковлев А.І. Інноваційна діяльність як фактор економічного розвитку малих підприємств / А.І. Яковлев // Економіка: реалії часу. – 2014. – № 2 (12). – С. 115–119.
 2. Нечивілова Н.І. Мале інноваційне підприємство – особлива форма інноваційної діяльності / Н.І. Нечивілова, Т.Ю. Шаповалова // Збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії інноваційного розвитку економіки України проблеми, перспективи, ефективність». – Харків, 2014. – С. 117–119. 
 3. Лукашина М.В. Стратегічні напрямки розвитку інноваційного підприємництва / М.В. Лукашина // Економіка прогнозування. – 2009. - № 3. – С. 86–96. 
 4. Васильчак С.В. Проблеми розвитку інноваційного процессу на малих підприємствах / С.В. Васильчак, В. В. Дубив // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.2. – С. 181–187.
 5. Андріанова Л.М. Мале інноваційне підприємство в епоху інновайіної економіки / Л.М. Андріанова // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2011. – № 2 (156). – Частина 1. – С. 349 – 354.
 6. Тимченко О.І. Переваги та недоліки функціонування малих інноваційних підприємств / О.І. Тимченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8297/1/Tezu_4.pdf 
 7. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» № 4618-4 від 22.03.2012 / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4618-17. 
 8. Діяльність суб’єктів великого, середнього, малого та мікропідприємництва за 2014 рік: статистичний збірник / Державна служба статистики. – Київ, 2015. – 479 с.
 9. Наукова та інноваційна діяльність України: статистичний збірник / Державна служба статистики. – Київ, 2015. – 257 с. 
 10. Dr. Daliya Gamal How to measure organization innovativeness?: An overview of  innovation measurement frameworks and innovation audit: management tools. / Dr. Daliya Gamal, Tarek Salak, Nesreen Elrayyas. – Copyright TIEC, 2011. – Available at: http://www.tiec.gov.eg/backend/Reports/MeasuringOrganizationInnovativeness.pdf  
 11. Руководство Осло: рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям (третье издание) / Совместная публикация ОЭСР и Евростата. – Москва, 2010. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mgimo.ru/upload/docs_6/ruk.oslo.pdf. 
 12. Midcap growth finance / European investment Bank. – Available at: http://www.eib.org/attachments/documents/innovfin_mgf_flysheet_en.pdf 
 13. Мордвінцева Т.В. Методичний підхід до оцінювання інвестиційної привабливості підприємства / Т.В. Мордвінцева // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – № 6. – С. 286-291.
 14. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій № 22 від 23.02.1998 / Агенство з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98/page.