Інтегрований підхід до організації продажу в роздрібній торгівлі

Автори:
Жегус Олена Валентинівна1
1. Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
62 - 72
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-06


Анотація

Розглянуто еволюцію маркетингу та каналів продажу під впливом розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Проаналізовано особливості традиційного маркетингу, інтернет-маркетингу, цифрового та постцифрового маркетингу та їх роль в організації продажу на підприємствах роздрібної торгівлі. Розроблено рекомендації щодо інтегрованого підходу до організації продажу, що базується на впровадженні омніканальної стратегії, яка передбачає  використання усіх можливих каналів продажу та комунікацій  на єдиній платформі, що повинна забезпечувати високий рівень їх взаємозв’язку. 


Ключові слова
роздрібна торгівля, збутова політика, інтегрований підхід, канали продажу, цифровий маркетинг, мультиканальна стратегія, омніканальна стратегія


Посилання
  1. Лігоненко Л. Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні [Електронний ресурс] / Л. Лігоненко, Г. Красневич. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/ soc_gum/tovary/2011_1/2.pdf.  
  2. Мозгова Г.В. Інструменти інтернет-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств [Електронний ресурс] / Г.В. Мозгова. – Режим доступу:  http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429.
  3. Основні показники роздрібної торгівлі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2005/sr/trg_ric/trg_u/2002.html.
  4. Підкамінний І.М. Інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі / І.М. Підкамінний, І.О. Совершенна // Бізнес Інформ. – 2013. – № 1. – С. 156-159.
  5. Полонська Л.А. Інноваційна політика торговельних підприємств: теорія і методологія : монографія / Л.А. Полонська, Н.В. Лохман ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2009. – 221 c.
  6. Полясковська К.В. Інноваційний розвиток підприємств: сутність та особливості у сфері торгівлі / К.В. Полясковська // Економіка розвитку. – 2014. – № 3. – С. 93-99.
  7. Розвиток підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/operativ/menu/menu_u/sze.htm.
  8. Черненко О. На шляху до пост-цифрового маркетингу в Україні: проблеми та завдання / О. Черненко // Маркетинг в Україні. – 2016. – № 3 (96). – С. 4-11.
  9. Шевченко Е.И. Омниканальная стратегия: интеграция каналов продвижения банковских продуктов и услуг / Е.И. Шевченко, Е.Н. Рудская// Молодой ученый. – 2015. – № 10. – С. 850-861.
  10. Bocklund Lori. The multichannel Contact Center becomes «оmnichannel»/ [Електронний ресурс] / Lori Bocklund. – Режим доступу: http://www.strategiccontact.com/articles/2015/Contact-Center-Omnichannel-Jan2015.pdf.