Соціальний потенціал організації: сутність та управління інструментами SMM-маркетингу

Автори:
Артюхіна Марина Володимирівна1, Попова Ганна Василівна1
1. ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов'янськ, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
52 - 61
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-05


Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «соціальний потенціал організації». Під соціальним потенціалом організації розуміється синергетична сукупність мотивів і настанов економічних суб'єктів у її внутрішньому та зовнішньому середовищах, вплив яких позначається на ефективності досягнення цілей організації  та збільшенні її економічного потенціалу. Розглянуто такі властивості соціального потенціалу, як інгерентність та інтегративність. Обґрунтовано необхідність використання
SMM-маркетингу для створення стабільних соціальних структур навколо організацій. Розглянуто структуру соціальних мереж та управління ними  інструментами SMM-маркетингу.


Ключові слова
соціальний потенціал організації, соціальна мережа, соціальна структура, SMM-маркетинг, управління


Посилання
 1. Грейсон Дж.К. Американский менеджмент на пороге ХХІ века : пер. с англ. / Дж.К. Грейсон, К.О’Делл. – М. : Экономика, 1991. – 319 с.
 2. Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки / О.А. Грішнова. – К. : Знання, КОО, 2001. – 254 с. 
 3. Пярнитс Ю. Социальный ресурс и социальный потенциал хозяйственной организации / Пярнитс Ю. // Социальный ресурс, методы его увеличения и рационального использования : сб. науч. трудов республиканской науч.-практ. конф. – Таллинн, 1987. – Ч. 1. – С. 14-18.
 4. Астрединов Ю.Н. Система самоуправления трудового коллектива как важнейший принцип и метод формирования социального потенциала / Ю.Н. Астрединов // Социальный ресурс, методы его увеличения и рационального использования : сб. науч. трудов республиканской науч.-практ. конф. – Таллинн, 1987. – Ч. 1. – С. 21-24.
 5. Гриньова В.М.  Соціально-економічні проблеми інноваційного розвитку підприємств : монографія / В.М. Гриньова, О.В. Козирєва. – Харків : ІНЖЕК, 2006. – 192 с.
 6. Заруба В.Я. Управління соціальним потенціалом підприємства / В.Я. Заруба // Проблеми економічної кібернетики : тези доп. ХІІ Всеукр. наук.-метод. конф. (Львів, 3-5 жовт. 2007 р.).  – Львів, 2007. –  С. 182-183.
 7. Коленда Н. Соціальний потенціал: рівні формування та реалізації [Електронний ресурс]  / Н. Коленда // Науковий клуб Sophus. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2013_12_19_20_kampodilsk/sekcija_1_2013_12_19_20/ socialnij_potencial_rivni_formuvannja_ta_realizaciji/43-1-0-790.
 8. Нестик Т. Труд, капитал, энергия. Культурный, социальный и символический капиталы (обзорный материал) [Електронний ресурс] / Т. Нестик // Альманах «Восток». – 2004. – Вып. № 2(14). – С. 1-7. – Режим доступу: http://www.situation.ru/app/j_art_325.htm.
 9. Bourdieu P. The forms of capital / P. Bourdieu // Handbook of theory and research for sociology of Education. Ed. by J. Richardson. – New York : Greenwood Press, 1986. – 21 р.
 10. Coleman J.S. Social capital in the creation of human capital / J.S. Coleman // American Journal of Sociology, 1988. – № 94. – Р. 95-120.
 11. Paldam Martin. Social Capital: One or Many? Definition and Measurement / Martin Paldam // Journal of Economic Surveys, 2000. – Vol. 14, Issue 5. – Р. 629-654.
 12. Portes Alejandro. Economic Sociology and the Sociology of Immigration: A Conceptual Overview/ Alejandro Portes // The Economic Sociology of Immigration: Essays on Networks, Ethnicity, and Entrepreneurship. Ed. by Alejandro Portes. – New York : Russell Sage Foundation, 1995. – Р. 1-43.
 13. Portes Alejandro. The Downside of Social Capital / Alejandro Portes, Patricia Landolt // The American Prospect, 1996. – 26, May-June. – Р. 18-21.
 14. Грищенко  О.Ф. Соціальний медіа-маркетинг як інструмент просування продукту підприємства / О.Ф. Грищенко, А.Д. Нєшева // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4 – С. 86-98.
 15. Ілляшенко С.М. Сучасні тенденції застосування Інтернет-технологій у маркетингу / С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – Т. 2, № 4. – С. 64-74.
 16. Онищенко О.С. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / О.С. Онищенко, В.М. Горовий, В.І. Попик та ін.  – К. : НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 220 с.
 17. Костюк М.К. Необхідність використання соціальних мереж як елемента інтегрованих маркетингових комунікацій для просування вищих навчальних закладів / М.К. Костюк // Traektoria nauki. Electronic scientific jornal. – 2016. – № 4 (9). – С. 2.146-2.160. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/pathofscience/article/view/72979.
 18. Сорочан Д.В. Використання вищим навчальним закладом інструментарію SMM для просування власного бренда / Д.В. Сорочан // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 5, Ч. 3. – С. 57-60.  
 19. Артюхіна М.В. Соціальний потенціал вищого навчального закладу: сутність та оцінка / М.В. Артюхіна // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету ім. Юрія Кондратюка. Економіка і регіон. – 2011. – № 3 (30). – С. 158-167.
 20. Пономаренко О.І. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі : навч. посіб. / О.І. Пономаренко, В.О. Пономаренко. – К. : Либідь, 1995. – 240 с.
 21. Habermas J. Theorie des Kommunikativen Handelns / J. Habermas. – S. 193.
 22. Юрженко Л.В. Соціальна структура суспільства : навч. посіб. для студ. гумані. ф-тів вищ. навч. закл. / Л.В. Юрженко / Акад. праці і соц. відносин, каф. профспілок України. – К. : Акад. праці і соц. відносин, 2005. – С. 49.
 23. Волков Ю.Г. Социология: история и современность / Ю.Г. Волков, В.Н. Нечипуренко, С.И. Самыгин. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – 672 с.