Сегментація нішевих ринків м’яса та м’ясопродуктів (на прикладі локального ринку)

Автори:
Савицька Наталія Леонідівна1, Афанасьєва Оксана Пилипівна1
1. Харківський держаний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
42 - 51
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-04


Анотація

Досліджено особливості попиту на м’ясо та м’ясопродукти мешканців м. Харкова. Здійснено сегментацію ринку та виділено пріоритетні цільові аудиторії покупців м’яса та м’ясопродуктів на основі розробленого методичного підходу. Визначено специфічні характеристики виділених сегментів ринку відносно їх потреб та особливостей купівельної поведінки.


Ключові слова
сегментація ринку, ринок м’яса та м’ясопродуктів, маркетингова політика, ніша ринку, маркетинг


Посилання
 1. Гуржій Н.Г. Стратегічне управління збутовою діяльністю м’ясопереробних підприємств : дис. … канд. екон. наук : спец.: 08.00.04 / Н.Г. Гуржій. – Харків : ХДУХТ, 2015. – 200 с.
 2. Ковальчук О.Д. Формування регіонального ринку м’яса великої рогатої худоби : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02 / О.Д. Ковальчук. – Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. – Х., 2002. – 20 с. 
 3. Ломовських Л.О. Маркетинговий аналіз ринку м’яса в Україні / Л.О. Ломовських // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 3.– С. 176-180.
 4. Логоша Р.В. Аналіз сучасного стану експорту м’ясної продукції / Р.В. Логоша // Економіка АПК. – 2009. – № 10. – С. 120-124.
 5. Місюк М.В. Формування регіонального ринку м’ясної продукції : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.02 / М.В. Місюк, Ін-т аграр. економіки УААН. – Київ, 2002. – 19 с.
 6. Драган О.І. Формування інноваційної стратегії на підприємствах м’ясної промисловості / О.І. Драган // Економіка ринкових відносин. – 2011. – № 7. – С.158-162.
 7. Романенко І.П. Маркетингове забезпечення конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / І.П. Романенко. – Держ. вищ. навч. закл. “Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана”. – К., 2008. – 20 с.
 8. Рудич О.О. Особливості маркетингової діяльності підприємств на ринку м’ясопродуктів / О.О. Рудич // Вісник Білоцерківського державного університету. – 2009. – Вип. 63. – С. 113-117.
 9. Топіха В.І. Стратегія і тактика формування ринку тваринницької продукції в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.07.02 / В.І. Топіха. – Терн. держ. ек.ун-т. – Т., 2005. – 36 с.
 10. Яців С.Ф. Формування та розвиток регіонального ринку м’яса : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 / С.Ф. Яців. – Л., 2007. – 20 с.
 11. Полторак В.А. Маркетингові дослідження : навч. посібник / В.А. Полторак. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 387 с.
 12. Головне управління статистики у Харківській області [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://kh.ukrstat.gov.ua
 13. Підходи до сегментування ринку [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://www.advanter.ua/articles.php?articlesid=12.
 14. Місткість ринку органічної продукції в Україні [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://amdi.org.ua/docs/RT20130626/Voskobyinyk.pdf.
 15. Табличные значения критериев [Електронний ресурс]. − Режим доступу: chem.ssti.ru/files/subjects/OMS/Tablichnye_znacheniya_kriteriev.pdf.