Маркетинг держави на ринку запозичень як основа інноваційного розвитку економіки України

Автори:
Лєонов Сергій Вячеславович1, Антонов Максим Сергійович1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
32 - 41
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-03


Анотація

Поглиблення диспропорцій у бюджетному фінансуванні інноваційного розвитку економіки та здорожчання вартості запозичень на ринках капіталу обумовлюють важливість ефективного маркетингу держави на цих ринках. Імплементація комплексу маркетингу (4Р) держави на ринку запозичень та формування інституційної основи розробки та реалізації її маркетингової стратегії на ринку запозичень на основі агентської моделі американського типу визначено пріоритетами у просуванні позиції України як надійного позичальника  та розвитку внутрішнього ринку боргових державних зобов’язань як основи фінансування інновацій в межах «золотого» фіскального правила.


Ключові слова
маркетинг держави, інноваційний розвиток, «золоте правило», імідж держави, маркетингова стратегія


Посилання
 1. Алехин Б.И. Государственный долг : пособие / Б.И. Алехин. – Москва, 2007. – 302 с.
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.
 3. Звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України у 2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: rada.gov.ua/uploads/documents/35980.rtf.
 4. Звіт уряду України за ІІ квартал 2016 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249165390&cat_id=244274130.
 5. Інноваційна Україна 2020 : національна доповідь / за заг. ред.В.М. Гейця та ін. ; НАН України. – Київ, 2015. – 336 с.
 6. Кучер Г. Розвиток ринку внутрішніх державних боргових зобов’язань України / Г. Кучер // Вісник КНТЕУ. – 2011. – № 2. – С. 47-58.
 7. Макар О.П. Світовий досвід управління державним боргом і перспективи його застосування в Україні / О. П. Макар // Економіка та держава. – 2012. – № 10. – С. 54-57
 8. Наукова та інноваційна діяльність України: статистичний збірник. – Київ, 2016. – 257 с.
 9. Особливості та пріоритети боргової політики України. Аналітична доповідь. – Київ, 2004. – 40 с
 10. Про затвердження Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» : Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015.
 11. Рогач Ф. Риски и оценки государственного долга Украины / Ф. Рогач // Економіст. – 2012. – № 3. – С. 74-76.
 12. Юрій С. Управління зростанням на основі боргу і Україна / С. Юрій // Журнал європейської економіки. – 2007. – № 1. – С. 6-27.
 13. Butler P. Marketing public sector services: Concepts and characteristics / P. Butler, N. Collins // Journal of Marketing Management. – 1995. – № 11 (1-3). – Р. 83-96.
 14. Kotler P. Third sector management – The role of Marketing / P. Kotler and M. Murray // Administration Review. – 1975. – № 35 (5). – Р. 467-472.
 15. Developing the Domestic Government Debtmarket. From Diagnostics to Reform Implementation. 2007. – The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank. – 120 p.
 16. Fiscal Monitor: NowIs the Time Fiscal Policies for Sustainable Growth. – IMF. – April 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fm/2015/01/fmindex.htm.
 17. Gross domestic expenditureon RD by sector of performance and source of funds [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_FUNDS.
 18. Kaplan А.М. The increasing importance of public marketing: Explanations, applications and limits of marketing with in publica dministration / Andreas M. Kaplan, M. Haenlein // European Management Journal. – 2009. – № 27. – Р. 197-212.
 19. Managing Public Debt. From Diagnostics to Reform Implementation. 2007 The International Bank for Reconstruction and Development / TheWorldBank. – 140 р.
 20. S&P Capital IQ GlobalSovereignDebt. A MarketDrivenPerspective : 4 quarter 2014. – 31 p.