Розвиток механізмів державно-приватного партнерства у сфері природогосподарювання в умовах децентралізації

Автори:
Мішеніна Наталія Вікторівна1, Ярова Інесса Євгенівна2, Мішеніна Галина Анатоліївна1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
2. Сумський національний аграрний університет (м. Суми, Україна)
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
319 - 330
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-29


Анотація

У статті концептуально обґрунтована сутнісно-змістовна основа застосування механізмів державно-приватного партнерства (ДПП) у системі раціоналізації природогосподарювання на підприємницьких засадах в умовах децентралізації територіального розвитку. Визначено принципи формування та реалізації механізмів ДПП стосовно раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища, а також окреслено основні переваги їх застосування. Охарактеризовано основні механізми (форми) партнерських взаємовідносин між державою (територіальною громадою) та бізнес-підприємницькими структурами у контексті капіталізації регіональних природних ресурсів. Обґрунтовано необхідність досягнення еколого-економічної самодостатності природогосподарювання  на рівні територіальних громад.


Ключові слова
природогосподарювання, державно-приватне партнерство, механізм, природні ресурси, природний капітал, підприємництво, децентралізація, еколого-економічна самодостатність природогосподарювання територіальних громад


Посилання
 1. Ефимова Л.И. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции и зарубежный опыт  [Електронний ресурс] / Л.И. Ефимова. – Режим доступу:  http://www.eatc.ru/rus/doc.id_71.book_1.php.
 2. Запатрина И. Публично-частное партнерство в Украине: перспективы использования для реализации инфраструктурных проектов и предоставления публичных услуг /  И.   Запатрина // Экономика и прогнозирование. – 2010. –  № 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrppp.com/images/stories/PPP_econ_forec_Zapatr_1.pdf.
 3. Варнавский В. Г.  Государственно-частное партнерство : теория и практика : учебное пособие / В. Г. Варнавский, А.В. Клименко, В.А. Королев и др. ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики. – М. : Изд. дом Гос. ун-та – Высшей школы экономики, 2010. – 287 с.
 4. Дерябнина М. Государственно-частное партнерство / М.Дерябнина // Вопросы экономики. – 2008. – № 8. – С. 78-90.
 5. Розвиток партнерства між місцевою владою та недержавним сектором у сфері надання громадських послуг : монографія / О.В. Берданова, В.М. Вакуленко, М.Д. Василенко та ін. ; за ред. Ю. П. Лебединського. – Ужгород : Патент, 2003. – 192 с.
 6. Delmon J. Private sector investment in infrastructure / J. Delmon. – Project Finance, PPP Projects and Risk. – The World Bank and Kluwer Law International. – 2009. –  P. 7. 
 7. Public-Private Partnerships in Infrastructure. – Days 2008, December 15-18. – 2008. –Washington, D.C.: Edited by Periklis Saragiotis, PPP Program, World Bank Institute. – Day 2.
 8. Варнавский В. Г. Концессии в транспортной инфраструктуре : теория, практика, перспективы / В. Г. Варнавский. – М. : ИМЭМО РАН, 2002. – 189 с.
 9. Досвід та перспективи впровадження державно-приватних партнерств в Україні та за кордоном / Б. Винницький, М. Лендьєл, Б. Онищук, П. Сегварі. – К. : «К.І.С.», 2008. – 146 с.
 10. PPI Project Database. World Bank and PPIAF [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ppi.worldbank.org/explore/ppi.
 11. Голян В. Сфера природопользования должна стать полигоном для внедрения институтов государственно-частного партнерства / В. Голян // Економіст. – 2013. – № 2. – С. 8-13.
 12. Мішенін Є. Концептуальні засади розвитку механізмів державно-приватного партерства в лісоресурсній сфері / Є. Мішенін, Г. Мішеніна // Економіст. – 2010. – № 12. – С. 23-26.
 13. Хвесик М. Раціоналізація природокористування як вагомий чинник соціально-економічного піднесення та зміцнення енергетичної самодостатності територіальних громад в умовах децентралізації / М. Хвесик, В. Голян, С. Князєв // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics-of-nature.net/page/2015.
 14. Рассадникова С.І. Концептуальне обґрунтування державно-приватного партнерства в контексті формування інвестиційної привабливості об’єктів екологічної інфраструктури / С.І. Рассадникова // Механізм регулювання економіки. – 2012. – С. 176-185.
 15. Голян В. Державно-приватне партнерство як базова інституціональна передумова капіталізації природних ресурсів в умовах децентралізації / В. Голян // Економіст. – 2014. – № 9. – С. 4-7.
 16. Закон України «Про державно-приватне партнерство»  // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 40. – Ст. 524.
 17. Варнавский В.Г. Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления / В.Г. Варнавский  // Отечественные записки. – 2004. – № 6. – С. 21-26. 
 18. Гриценко Л.Л. Концептуальні засади державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко // Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка». – 2012. – № 3. – С. 52-59.
 19. Барякин В. От природоиспользования к природохозяйствованию: новая социально-экологическая парадигма [Електронний ресурс] / В. Барякин. – Режим доступу: http://brennoe-i-vechnoe.narod.ru/01-85.html.
 20. Мишенин Е.В. Концептуальные основы формирования экологически ориентированного механизма управления природохозяйствованием / Е.В. Мишенин // Економіст. – № 3. – 2012. – С. 59-64.
 21. Ярова І.Є. Лесохозяйствование как новая социо-эколого-экономическая парадигма / І.Є. Ярова // Механізм регулювання економіки. – 2013. – № 2. – С. 45-52.
 22. Екологоорієнтоване логістичне управління виробництвом: монографія / Є.В. Мішенін,  І.І. Коблянська, Т.В. Устік, І.Є. Ярова ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Є.В. Мішеніна. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2012. – 248 с.
 23. Davies S. Private Finance Initiative (PFI) and Public Private Partnerships (PPPs): Definitions and Sources / S. Davies, P. Fairbrother. – School of Social Science, Cardiff University. Working Paper Series, 2003. – 139 р.
 24. Вилисов М. Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект / М.  Вилисов // Власть. –  2006. – № 7. – С. 12-17.
 25. Бистряков І.К. Капіталізація природних ресурсів: механізми залучення інвестицій у сталий розвиток / І.К Бистряков, В.В. Пилипів, О. Луців // Економіст. – 2013. – №10. – С. 38-41.
 26. Капіталізація природних ресурсів : монографія /за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., академіка НАН України М.А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАНУ, 2014. – 268 с.
 27. Бистряков І.К. Комплексна оцінка та управління природними ресурсами в кластерно-корпоративних формах  господарювання / І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий // Економіка, екологія, управління : збірник наукових праць Національного університету Державної податкової служби України. – 2010. – № 1. – С. 302-309.
 28. Мішеніна Н.В. Формування еколого-ресурсних кластерів як чинник дематеріалізації регіональної економіки / Н.В. Мішеніна // Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. І.М. Сотник. – Суми : Університетська книга, 2016. – С. 246-254.
 29. Ковальчук А.Н. Пути развития договорных отношений в лесном секторе: региональный аспект / А.Н. Ковальчук // Экономика, управление, общество: история и современность : мат. Седьмой всероссийской науч.-практ. конф. – Хабаровск : Изд-во ДВАГС, 2009. – С. 217-222.
 30. Ярова І.Є. Інституціональні та еколого-економічні засади розвитку природо господарського підприємництва / І.Є. Ярова, Н.В. Мішеніна, О.М. Дутченко, Г.А. Мішеніна // Збалансоване природокористування. – 2016. – № 1. – С. 21-29.