Особливості організаційно-економічного забезпечення реформування управління розвитком старопромислового регіону

Автори:
Бойченко Валерія Сергіївна1
1. Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
271 - 279
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-24


Анотація

У статті визначено концептуальні аспекти реформування управління розвитком старопромислового регіону. Наведено складові організаційно-економічного реформування управління розвитком старопромислового регіону. Обґрунтовано необхідність реформування таких складових, як інноваційне оновлення виробництва, подолання структурних деформацій у промисловості, інвестування в реальний сектор. Наведено загальну схему організаційно-економічного забезпечення такого реформування. 


Ключові слова
організаційно-економічне забезпечення, реформування, управління розвитком, старопромисловий регіон, інновації, інвестиції


Посилання
 1. Бойченко В.С. Теоретичні засади вивчення сутності та проблем розвитку старопромислових регіонів / В.С. Бойченко, Є.В. Гелетюк // Причорноморські економічні студії, 2016. – Вип. 8. – С. 155-158.
 2. Алексеевский В.С. Управление развитием региональных подсистем жилищно-коммунального хозяйства: социокультурный аспект [Электронный ресурс] / В.С. Алексеевский, С.М. Сафаров // Менеджмент в России и за рубежом. – 2010. – № 1. – Режим доступа: http://finpress.ru/library/658/29899/.
 3. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення : монографія / О.М. Алимов, А.І. Даниленко, В.М. Трегобчук та ін. – К. : Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. – 540 с.
 4. Ткачук Л.М. Організаційно-правові аспекти державного управління регіональним розвитком [Електронний ресурс] / Л.М. Ткачук, Т.К. Калугаряну / Ефективна економіка. – № 12. – 2012. – Режим доступу: http://www.economy.nayka. com.ua/?op=1&z=1664.
 5. Шкодинский С.В. Организационно-экономическое обеспечение инновационного развития региона / С.В. Шкодинский // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. – Серия 1. Экономика и управление. – 2013. – № 2 (4). – С. 126-131.
 6. Васильченко О.Р. Іміджева політика й інвестиційна привабливість старопромислових регіонів в умовах фінансової кризи / О.Р. Васильченко, А.С. Толстих // Управління економікою: теорія та практика: зб. наук. пр. – Донецьк : ІЕП НАН України. – 2010. – С. 221-231.
 7. Горячева Т.А. Управление инновационным развитием старопромышленных городов [Електронний ресурс] / Т.А. Горячева // Интернет-журнал «Науковедение». – 2014. – Выпуск 4 (23). – Режим доступу: http://naukovedenie.ru/PDF/128EVN414.pdf.
 8. Перспективы стратегического развития старопромышленных регионов России / А.Г. Шестопалов, Е.И. Борисов, К.К. Сафронов, Е.С. Каледина // Бюджет. – 2012. – Спецчасть. – С. 14-19.
 9. Загоруйко И.Ю. Формирование организационно-экономического механизма управления устойчивым развитием электроэнергетики / И.Ю. Загоруйко // Бизнес в законе.  – 2012. – № 3. – С. 174-178.
 10. Олійник Г.Ю. Організаційно-економічний механізм управління реструктуризацією підприємств залізничного транспорту [Електронний ресурс] / Г.Ю. Олійник // Ефективна економіка. – № 5. – 2012. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1127.
 11. Круглий стіл «Старопромислові регіони України: пріоритети та механізми структурної модернізації у посткризовий період» [Електронний ресурс] / Економічний факультет Донецького національного університету. – Режим доступу: http://ec.donnu.edu.ua/uk-ua/Documents/Кафедра%20міжнародної%20економіки/Старопромислові%20регіони%20України% 20пріоритети%20та%20механізми%20структурної%20модернізації%20у%20посткризовий%20період.pdf.
 12. Шаманська О.І. Інноваційна діяльність підприємств України: проблеми сьогодення та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / О.І. Шаманська, В.П. Олійник // Ефективна економіка. – 2013. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2560.
 13. Тульчинська С.О. Функціонування організаційно-економічного механізму інноваційного процесу / С.О. Тульчинська // Стратегічні пріоритети. – 2008. – № 1 (6). – С. 89-95.
 14. Сіренко Н.М. Інноваційне підприємництво як складова стратегії розвитку аграрного сектору [Електронний ресурс] / Н.М. Сіренко, О.І. Мельник. – Режим доступу: http://www.sworld.com.ua/simpoz2/105.pdf.
 15. Микитюк П.П. Інноваційна діяльність: навч. посб. / П.П.Микитюк, Б.Г.Сенів. – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.
 16. Савченко О.В. Сутність та складові організаційно-економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві [Електронний ресурс] / О.В. Савченко, В.П. Соловйов // Ефективна економіка. – 2013. – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2635.
 17. Концепція організаційно-економічного забезпечення інноваційного розвитку підприємств галузі рослинництва // укладачі: В.П. Ільчук, В.С. Садчиков. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 38 с.
 18. Перспективи інноваційного розвитку України [Електронний ресурс] / Аналітична доповідь. – Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/table/Zhalilo21/003.htm.
 19. Лузгина О.А. Организационно-экономические условия активизации инновационных процессов в промышленности региона / О.А. Лузгина, А.С. Похвалов // Инновации. – 2007. – № 9 (107). – С. 111-114.
 20. Механізм структурних зрушень в економіці України : монографія / В.І. Кононенко, О.О. Веклич, Л.М. Шаблиста та ін. ; відп. за ред. д.е.н. В.І. Кононенко. – К. : Ін-т економіки НАНУ, 2002. – 288 с.
 21. Карпінська Г.В. Деформації розвитку промислових підприємств України / Г.В. Карпінська // Экономика: реалии времени. – 2015. – № 1 (17). – С. 259-264.
 22. Шевченко А.В. Подолання загроз економічній безпеці держави шляхом розбудови кластерної моделі розвитку економіки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2015_10_30_kampodilsk/sekcija_section_3_2015_ 10_30/podolannja_zagroz_ekonomichnij_bezpeci_derzhavi_shljakhom_rozbudovi_klasternoji_modeli_rozvitku_ekonomiki/104-1-0-1624.
 23. Промисловий потенціал України: проблеми та перспективи структурно-інноваційних трансформацій / Відп. ред.. канд. екон. наук Ю.В. Кіндзерський. – К. : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2007. – 408 с.
 24. Промисловість України: стратегія і політика структурно-технологічної модернізації : монографія / Ю.В. Кундзерський. – К. : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України, 2013. – 536 с.
 25. Якубовський М. Ключові структурні проблеми економіки України та напрями їх розв’язання [Електронний ресурс] / М. Якубовський. – Режим доступу: http://soskin.info/ea/2002/1/20020171.html.
 26. Бережний А.В. Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності морського порту регіону: методологія формування та інструментарій реалізації / А.В. Бережний // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2014. – № 2. – С. 220-229.
 27. Трещева А.А. Организационно-экономический механизм инвестиционного обеспечения регионального развития / А.А. Трещева // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. – 2014. – Т. 6, № 2. – С. 61-68.
 28. Карпець С.Л. Світовий досвід управління регіональним розвитком [Електронний ресурс] / С.Л. Карпець // Вісник ЖДТУ. – № 2 (44). – Режим доступу: http://vuzlib.com.ua/articles/book/13506-Svіtovijj_dosvіd_upravlіnnj/1.html.
 29. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=24894132-5.