Проблеми залучення та використання міжнародних інвестицій в економіці України

Автори:
Мельник Тетяна Миколаївна1, Касянок Кирило Геннадійович1
1. Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
253 - 270
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-23


Анотація

У статті визначено основні чинники, що перешкоджають залученню та ефективному використанню іноземних інвестицій у національній економіці. Здійснено регресійний аналіз з метою дослідження впливу інтернальних та екстернальних чинників на зміну показника міжнародної інвестиційної позиції. Надано практичні рекомендації щодо протидії негативному впливу чинників на міжнародну інвестиційну позицію, запропоновано заходи для активізації залучення та підвищення ефективності використання іноземних інвестицій.


Ключові слова
іноземні інвестиції, міжнародна інвестиційна позиція, заощадження, джерела інвестицій, економічне зростання, фондовий ринок


Посилання
 1. World Investment Report 2016: Investor Nationality: Policy Challenges. – UNCTAD, NY and Geneva, 2016. – 232 p.
 2. Вдовіченко А.М. Визначення детермінант заощаджень та споживан¬ня населення України на основі емпіричного дослідження / А.М. Вдовіченко // Економіка України. – 2009. – № 9. — С. 40-52.
 3. Проблеми розвитку фінансової системи України та шляхи їх вирішення : монографія / М.І. Карлін, Ю.В. Шулик, А.В. Кулай та ін. ; за ред. д-ра екон, наук, проф. М.І. Карліна. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – С. 364.
 4. Кваснюк Б.Є. Конкурентоспроможність національної економіки : монографія / Б.Є. Кваснюк. – К. : Фенікс, 2005. – 495 с.
 5. Кредитна діяльність банків України: проблеми та перспективи розвитку : монографія / за ред. В.В. Коваленко. – Одеса : Видавництво «Атлант», 2015. – 217 с.
 6. Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : монографія / М.І. Скрипниченко, В.Р. Сіденко, І.В. Крючкова, О.І. Черняк, І.В. Запатріна ; ред. М.І. Скрипниченко; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2015. – 543 c. 
 7. Смєсова В.Л. Відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.01 / В.Л. Смєсова. – Нац. гірн. ун-т. – Д., 2009. – 18 с. 
 8. Шаринська О.Є. Облікова політика як інструмент грошово-кредитного регулювання цінової стабільності / О.Є. Шаринська // Вісник Української академії банківської справи. – 2005. – № 1. – C.15-23.
 9. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
 10. Основні макроекономічні показники української економіки [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www. ukrstat.gov.ua.
 11. Бюлетень Національного банку України, 2006-2015 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=.
 12. Національні рахунки [Електронний ресурс] / Державний комітет статистики України. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/nac_r.htm.
 13. Державний та гарантований державний борг Україною станом на 31.12.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/archive/main?cat_id=224493.
 14. Варналій З.П. Рейдерство в Україні: передумови та шляхи подолання / З.П. Варналій, І.І. Мазур // Стратегічні пріоритети. – 2014. – № 2 (3). – С. 34-45.
 15. Виведення капіталів з України: масштаби та напрямки запобігання. – К. : НІСД, 2013. – 39 с.
 16. The FDI Markets Database [Електронний ресурс] / The Financial Times. – Режим доступу: https://www.fdimarkets.com/explore/?p=country.