Визначення упущеної вигоди правовласників від контрафактної продукції

Автори:
Косенко Олександра Петрівна1, Ткачов Максим Михайлович1, Кобєлєва Тетяна Олександрівна1, Ткачова Надія Петрівна1
1. НТУ “Харківський політехнічний інститут” (м. Харків, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
242 - 252
Мова оригіналу:
Англійська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-22


Анотація

Розглянуто процеси порушення виключних прав виробників оригінальної (ліцензійної) продукції на технологічному ринку. Запропоновано методичні підходи щодо економічної оцінки розміру упущеної вигоди правовласників (ліцензіатів) при порушенні прав інтелектуальної власності, розмір якої авторами вперше пов’язане з ступенем використання правовласником своїх виробничих потужностей. Розроблено блочно-структурний підхід до визначення упущених потенційних можливостей правовласників та запропоновано економіко-математичні моделі їх визначення. 


Ключові слова
потенціал підприємства, правовласники, контрафакт, виключні права, збитки, упущена вигода


Посилання
 1. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / С.М.Ілляшенко, П.Г.Перерва та ін. / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ “Друкарський дім “Папірус”, 2010. – 621 с.
 2. Кобєлєва Т.О. Електротехнічна галузь України: сучасний стан та перспективи розвитку // Т.О. Кобєлєва // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків, 2011. – № 26. – С. 34-43.
 3. Перерва П.Г. Економіка і маркетинг виробничо–підприємницької діяльності : навч. посібник / за ред. проф. Перерви П.Г., проф. Гаврись О.М., проф. Погорєлова М.І. – Харків : НТУ “ХПІ”, 2004. – 640 с.  
 4. Перерва П.Г. Трудоустройство без проблем (искусство самомаркетинга) / П.Г.Перерва. – Х. : Фактор, 2009. – 480 с. 
 5. Гладенко І.В. Моніторинг інноваційної діяльності: інтерпретація результатів / П.Г. Перерва, І.В. Гладенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С.108-116.
 6. Косенко А.П. Экономическая оценка инновационного потенциала : монография / А.П. Косенко, Д. Коциски, О.И. Маслак, П.Г. Перерва, Д. Сакай / под ред. проф. Перервы П.Г. и проф. Коциски Д. – Харьков-Мишкольц : НТУ “ХПИ”, Мишкольц. техн. ун-т, 2008. – 170 с.
 7. Перерва П.Г. Визначення ризику оцінки стану кон’юнктури вітчизняного ринку асинхронних двигунів / П.Г. Перерва, Т.О. Кобєлєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 79-88.
 8. Ефимов А.Н. Оценка ущерба от распространения контрафактных копий программ [Электронный ресурс] / А.Н. Ефимов // Московский оценщик. – 2000. – № 5. – Режим доступа: http://www.valnet.ru/m7-26.phtml. 
 9. Перерва П.Г. Экономика и управление инновационной деятельностью : учебник / под ред. проф. Перервы П.Г., проф. Вороновского Г.К., проф. Меховича С.А., проф. Погорелова Н.И. – Харьков : НТУ “ХПИ”, 2009. – 1203 с.
 10. Косенко О.П. Кон’юнктура технологічного ринку: оцінка ризиків комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності / О.П. Косенко, Т.О. Кобєлєва, П.Г. Перерва // Вісник НТУ “ХПІ”.– Харків : НТУ “ХПІ”, 2014.– № 33 (1076).– С. 76-87.  
 11. Костин А.В. Оценка убытков правообладателей товарных знаков. Обоснование размера убытков при возникновении споров / А.В. Костин // ИС. Промышленная собственность. – М. : 2007, – № 11. – С.12-20. 
 12. Коциски Д. Стратегічне управління виробничим потенціалом і підвищення конкурентоспроможності підприємства / Д. Коциски, П.Г. Перерва, А.П. Косенко // Вісник НТУ “ХПІ”. Технічний прогрес і ефективність виробництва. – 2010. – № 62. – С. 112–118.
 13. Kocziszky G. Technology transfer / P.G. Pererva, G. Kocziszky, D. Szakaly, M. Somosi Veres. – Kharkiv-Miskolc : NTU “KhPI”,  2012. – 668 p.
 14. Максимов С.Й. Підходи та методи визначення розміру збитків внаслідок порушення авторських прав на комп’ютерні програми [Електронний ресурс] / C.Й. Максимов, І.Ю. Поліщук. – Режим доступу: file:///C:/Users/PGP/Downloads/krise_2013_58(1)__51.pdf. 
 15. Погорелов М.І. Управління персоналом та економіка праці / М.І. Погорєлов, П.Г. Перерва, С.М. Погорєлов та ін. // за ред. проф. Погорелова М.І., проф. Перерви П.Г., доц. Погорєлова С.М., доц. Косенко О.П. – Х. : Щедра садиба плюс, 2015. – 521 с.  
 16. Полищук И.Ю. Основные подходы, которые применяются при расчете размера ущерба при нарушениях авторских прав на компьютерные программы [Электронный ресурс] / И.Ю. Полищук. – Режим доступа: http://intelect.org.ua/sites/default/files/doklad_polishchuk.pdf.
 17. Проблеми і перспективи ринково-орієнтованого управління інноваційним розвитком : монографія / С.М. Ілляшенко, П.Г. Перерва, Н.П. Ткачова, О.П. Косенко та ін. / за ред. д.е.н., професора С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ “Друкарський дім ”Папірус”, 2011. – 644 с. 
 18. Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія / Ю.С. Шипуліна, С.М. Ілляшенко, П.Г. Перерва, О.П. Косенко та ін. ; за ред. к.е.н., доц. Ю.С. Шипуліної. – Суми : ТОВ “ДД “Папірус”, 2012. – 458 с.
 19. Товажнянський В.Л. Антикризовий механізм сталого розвитку підприємства : монографія / В.Л. Товажнянський, П.Г. Перерва, Т.О. Кобєлєва, Н.П. Ткачова ; ред.: П.Г.Перерва. – Х. : Віровець А.П. : Апостроф, 2012. – 703 c.
 20. Кобєлєва Т.О. Методичні засади моніторингу кон’юнктури ринку асинхронних електродвигунів / Т.О.Кобєлєва // Управління розвитком : зб. наук. праць. – Харків : ХНЕУ. – 2011. – № 4(101). – С.258-260. 
 21. Яскевич Е.Е. Систематизация методов оценки убытков правообладателей ПО для ЭВМ от контрафакции / Е.Е. Яскевич, Е.И. Володенкова // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права. – Москва : ООО Издательский Дом “Интелектуальная пресса”, 2013. – № 3 – С. 36-49.
 22. Управление инновационной деятельностью: в 3 ч.  Ч. I. Основы инновационного менеджмента и экономики инноваций / П.Г. Перерва, С.Н. Глаголев, С.А. Мехович и др. ; под общ. ред. П.Г. Перервы, С.Н. Глаголева. – Белгород; Харьков : Изд-во БГТУ, 2012. – 545 с. 
 23. Управление инновационной деятельностью: в 3 ч.  Ч. II. Управление научными исследованиями, маркетинг и коммерциализация инноваций / П.Г. Перерва, С.Н. Глаголев, С.А. Мехович и др. ; под общ. ред. П.Г. Перервы, С.Н. Глаголева. – Белгород; Харьков : Изд-во БГТУ, 2012. – 426 с. 
 24. Управление инновационной деятельностью: в 3 ч. Ч. III. Организация подготовки специалистов для инновационной экономики / П.Г.Перерва, С.Н.Глаголев, С.А.Мехович и др. / под общ. ред. П.Г. Перервы, С.Н. Глаголева. – Белгород; Харьков : Изд-во БГТУ, 2012. – 454 с.