Управління знаннями в системі інноваційного розвитку організації

Автори:
Ілляшенко Сергій Миколайович1,2, Шипуліна Юлія Сергіївна1, Ілляшенко Наталія Сергіївна1, Комарницька Ганна Омелянівна3
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
2. Вища школа економіко-гуманітарна (м. Бєльсько-Бяла, Польща)
3. Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
231 - 241
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-21


Анотація

Розроблено теоретико-методологічні засади цілеспрямованого взаємоузгодженого і взаємопов’язаного управління процесами продукування (отримання) і використання знань в організації як інструменту реалізації її потенціалу інноваційного розвитку, посилення конкурентних переваг, забезпечення стійкого розвитку в перманентно мінливих умовах інформаційної (постіндустріальної) економіки на основі оперативного приведення у відповідність до цих змін її потенціалу. Систематизовано джерела (інструменти), способи отримання і напрями використання різних видів наукових, професійних, техніко-технологічних знань. Отримані результати формують засади організаційно-економічного механізму управління знаннями в організації. 


Ключові слова
менеджмент знань, маркетинг знань, потенціал інноваційного розвитку, продукування знань, використання знань


Посилання
 1. Вовк Я.Ю. Процес управління знаннями підприємства та його особливості / Ю.Я. Вовк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23 (17). – С. 343-352. 
 2. Востряков О.В. Управління знаннями в стратегічному процесі підприємства [Електронний ресурс] / О.В. Востряков, О.М. Гребешкова. – Режим доступу : http://economica.org.ua/2009/upravlinnya-znannyami1/. 
 3. Гапоненко А.Л. Управление знаниями. Как превратить знания в капитал / А.Л. Гапоненко, Т.М. Орлова. – М. : Эксмо, 2008. – 400 с. 
 4. Голдобин Н.Д. Маркетинг знаний и инновационный педагогический процесс / Н.Д. Голдобин // Ярославский педагогический вестник. – 2009. – № 4. – С. 130-134. 
 5. Джанетто К. Управление знаниями. Руководство по разработке и внедрению корпоративной стратегии управления знаниями / К. Джанетто, Э. Уилер ; пер. с англ. Е.М. Пестеревой. – М. : Добрая книга, 2005. – 192 с.  
 6. Ілляшенко С.М. Методологічні засади формування комплексного механізму управління потенціалом інноваційного розвитку / С.М. Ілляшенко // Механізм управління потенціалом інноваційного розвитку промислових підприємств: монографія / за ред. к.е.н., доцента Ю.С. Шипуліної. – Суми : ТОВ «ДД «Папірус», 2012. – С. 52-73.  
 7. Ілляшенко С.М. Факторний аналіз стану інноваційної культури підприємства / С.М. Ілляшенко, Ю.С. Шипуліна // Економічний часопис ХХІ. – 2014. – № 3-4. – С. 31-34.  
 8. Коулопоулос Т.М. Управление знаниями / Т.М. Коулопоулос, К. Фраппаоло. – М. : Эксмо, 2008. – 224 с.
 9. Матвіїв М.Я. Маркетинг знань: методологічний та організаційний аспекти : монографія / М.Я. Матвіїв. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 448 с.
 10. Мильнер Б.З. Концепции управления знаниями в современных организациях / Б.З. Мильнер // Российский журнал менеджмента. – 2003. – № 1. – С. 57-76.
 11. Мойсеєнко І.П. Системи управління знаннями в умовах постіндустріальної економіки [Електронний ресурс] / І.П. Мойсеєнко. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9010/1/28.pdf.
 12. Мясоедова Т.Г. Управление знаниями как функция деятельности организации / Т.Г. Мясоедова, Р.О. Шевченко // Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. – № 5. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.mevriz.ru/articles/2007/5/4595.html.
 13. Пожуєв В.І. Інтелектуальний капітал як стратегічний потенціал організації / В.І. Пожуєв // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2009. – Випуск 37. – С. 4-15.
 14. Сербиновский Б.Ю. Маркетинг экономики знаний и маркетинг знаний. Часть 1. [Електронний ресурс] / Б.Ю. Сербиновский // Научный журнал КубГАУ. – 2011. – № 74 (10). – Режим доступу: http://ej.kubagro.ru/2011/10/pdf/36.pdf.
 15. Суслов Д.С. Управление знаниями в организации: основные модели / Д.С. Суслов // Креативная экономика. – 2012. – № 10. – С. 89-97.
 16. Томах В.В. Сутність процесу управління знаннями підприємств в промисловості / В.В. Томах // Економіка та управління національним господарством. – 2014. – № 2. – С. 161-166.
 17. Черкасова І.В. Система управління знаннями як основа інноваційного розвитку підприємства [Електронний ресурс] / І.В. Черкасова. – Режим доступу: http://library.kpi.kharkov.ua/Vestnik/2010_5/statti/Cherkasova.pdf.
 18. Шипуліна Ю.С. Потенціал інноваційного розвитку підприємства / Ю.С. Шипуліна // Маркетинг і менеджмент інноваційного розвитку : монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – С. 304-453. 
 19. Якшин А.С. Стратегия и тактика маркетинга знаний на рынке образовательных услуг / А.С. Якшин // Экономическая наука и образование. Экономические науки. – 2010. – № 5 (66). – С. 297-301.  
 20. Bishop B. Strategic Marketing for the Digital Age / B. Bishop. – Harper Business, 1996. – 250 p. 
 21. Blanc B.L. Organizational devices for knowledge management: Proposal for a crossover perspective between knowledge sciences and communication sciences [Електронний ресурс] / B. L. Blanc, J.-L. Bouillon // VINE. – 2012. – № 42 (3/4) – 
 22. P. 382-395. – Режим доступу: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/03055721211267503.
 23. Borjigen C. Mass collaborative knowledge management: Towards the next generation of knowledge management studies [Електронний ресурс] / C. Borjigen // Program : electronic library and information systems. – 2015. – № 49 (3). – 
 24. P. 325-342. – Режим доступу: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/PROG-02-2015-0023.
 25. Davenport T. Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know / T. Davenport. – Harvard Business School Press, 1998. – 199 p. 
 26. Illyashenko S.M. A role and task marketing of knowledge on the modern stage of economic development / S.M. Illyashenko, Y.S. Shypulina // Informacje i marketing w działalności organizacji : monografia / redakcja naukowa: Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wieslaw Waszkielewicz. – Bielsku-Białej : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanidtycznej, 2013. – З. 205-215.
 27. Illiashenko S.M. Knowledge management as a basis for innovative development of the company / S.M. lliashenko, Y.S. Shypulina, N.S. Illiashenko // Actual Problems of Economics. – 2015. – № 6 (168). – Р. 173-181.
 28. Jennex M.E. A proposed method for assessing knowledge loss risk with departing personnel [Електронний ресурс] / M.E. Jennex // VINE : The journal of information and knowledge management systems.– 2014. – № 44 (2). – P. 185-209. – Режим доступу: http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/VINE-07-2012-0028.
 29. Khedhaouria A. Sourcing knowledge for innovation: knowledge reuse and creation in project teams [Електронний ресурс] / A. Khedhaouria, A. Jamal // Journal of Knowledge Management. – 2015. – № 19 (5). – P. 932-948. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1108/JKM-01-2015-0039.
 30. Landry R. Elucidation and enhancement of knowledge and technology transfer business models [Електронний ресурс] / R. Landry, N. Amara // VINE. – 2012. – № 42 (1). – P. 94-116. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1108/03055721211207789.
 31. Magyar-Stifter V. The path of building emotionally intelligent organization / V. Magyar-Stifter // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 218-225.
 32. Matschke C. Knowledge exchange using Web 2.0 technologies in NGOs [Електронний ресурс] / C. Matschke, J. Moskaliuk, U. Cress // Journal of Knowledge Management. – 2012. – № 16 (1). – P. 159-176. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1108/13673271211199007.
 33. Peter M. An evaluation of knowledge management tools: Part 1 – managing knowledge resources [Електронний ресурс] / M. Peter // Journal of Knowledge Management. – 2014. – № 18 (6). – P. 1075-1100. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1108/JKM-11-2013-0449.
 34. Simar A. Knowledge markets: More than Providers and Users / A. Simar // IPSI BgD Internet Research Society Transactions. – 2006.
 35. Thomas A. Stewart. Intellectual Capital – The New Wealth of Organizations / A. Thomas. – McGraw-Hill, 1996. – 342 p.