Інноваційна спрямованість розвитку підприємств роздрібної торгівлі

Автори:
Дубовик Тетяна Віталіївна1, Бучацька Ірина Олександрівна1
1. Київський національний торговельно-економічний університет (м. Київ, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
223 - 230
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-20


Анотація

Висвітлено тенденції розвитку роздрібної торгівлі в Україні. Розглянуто вплив факторів зовнішнього середовища  та споживчих тенденцій на інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі, що базуються на очікуваннях споживачів, проблемах розвитку промисловості та правових проблемах, визначено інноваційні виклики і потенційні рішення у сфері роздрібної торгівлі. Наведено рекомендації впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сфері роздрібної торгівлі із застосуванням інноваційних бізнес-моделей керівництвом роздрібних підприємств торгівлі. 


Ключові слова
підприємство торгівлі, інновації, роздрібна торгівля, споживчі тренди, інформаційно-комунікаційні технології


Посилання
 1. Глобальный инновационный индекс 2015 г.: в рейтингах лидируют Швейцария, Соединенное Королевство, Швеция, Нидерланды и США [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wipo.int/pressroom/ru/ articles/2015/article_0010.html.
 2. Касс М.Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематериальными активами : монография / М.Е. Касс. – Н. Новгород : ННГАСУ 4., 2011. – 159 с. 
 3. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто ; пер. с венг. ; общ. ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. – М. : Прогресс, 1990. – 295 с.
 4. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер ; пер. с англ. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с. 
 5. Шипуліна Ю.С. Розвиток теоретико-методологічних засад переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку / Ю.С. Шипуліна, С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій – 2011. – Т. 1, № 4. – С. 103-112. 
 6. Апопій В.В. Внутрішня торгівля України: нові вектори розвитку / В.В. Апопій, В.О. Горбатюк, О.Р. Процишин // Вісник Львівської комерційної академії : зб. наук. праць. (Серія економічна). – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 37. – C. 178-184. 
 7. Внутрішня торгівля в Україні: економічні умови ефективного розвитку : монографія / [А.А. Мазаракі, І.О. Бланк, Л.О. Лігоненко, Н.М. Гуляєва та ін.] ; за заг. наук. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : КНТЕУ, 2006. – 195 с.
 8. Мазаракі А. Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг / А. Мазаракі, Т. Мельник // Вісник КНТЕУ. – 2010. – № 2. – С. 5-17.
 9. П'ятницька Г.Т. Вплив інноваційних змін на діяльність підприємств ресторанного господарства / Г.Т. П'ятницька, Н.О. П'ятницька // Економіка розвитку. – 2013. – № 1 (65). – С. 122-126.
 10. Офіційний сайт Статистичної служби Європейського Союзу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
 11. Офіційний сайт Єврофонду [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.eurofound.europa.eu/index.htm.
 12. Офіційний сайт Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.idss.org.ua.
 13. Блондо Э. Инновации в розничной торговле / Эрик Блондо // Бизнес-журнал. – 2005. – No 4. – С. 48-51.
 14. Молодые управленцы: смелость, амбиции и миллион идей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kom-dir.ru/article/241-molodye-upravlentsy.
 15. Страдіня С.А. Інноваційний розвиток Латвії: аналіз проблем і напрямків формування національної інноваційної політики / С.А. Страдіня // Маркетинг та менеджмент інновацій. – 2015. – №3. – С. 160-171.