Комплексне оцінювання адаптаційного потенціалу в системі адаптивного управління підприємств торгівлі

Автори:
Гросул Вікторія Анатоліївна1, Круглова Олена Анатоліївна1, Рачкован Ольга Дмитрівна1
1. Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків, Україна)
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
213 - 222
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-19


Анотація

Виділено елементи, критерії та показники для комплексного оцінювання адаптаційного потенціалу торговельного підприємства. Обґрунтовано методичний інструментарій комплексного оцінювання адаптаційного потенціалу торговельного підприємства, що ґрунтується на системі багатокритеріальних оцінок ресурсного потенціалу та динамічних здатностей, дозволяє ідентифікувати адаптаційні можливості підприємства торгівлі та цілеспрямовано управляти ними з урахуванням змін зовнішнього середовища. 


Ключові слова
адаптація, адаптивне управління, потенціал підприємства, адаптаційний потенціал, підприємства торгівлі, комплексне оцінювання


Посилання
 1. Артеменко В.С. Методика тривимірної оцінки маркетингового потенціалу торговельного підприємства [Електронний ресурс] / В.С. Артеменко. ‒ Режим доступу : file:///C:/Users/Elena/Downloads/esprstp_2013_2(2)__24.pdf.
 2. Бази даних. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://smida.gov.ua/about.
 3. Воронкова А. Концепція управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства / А. Воронкова // Економіст. – 2007. ‒  № 8. ‒ С.14-17.
 4. Дорофеева В.В. Формирование системы адаптационного менеджмента предприятий обрабатывающей промышленности [Електронний ресурс] / В.В. Дорофеева. ‒ Режим доступу: http://doc2all.ru/article/17032014_158745_dorofeeva.
 5. Зяблицкая Н.В. Методология комплексной оценки адаптационного потенциала предприятий нефтегазовой отрасли [Електронний ресурс] / Н.В. Зяблицкая. ‒ Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/metodologiya-kompleksnoy-otsenki-adaptatsionnogo-potentsiala-predpriy atiy-neftegazovoy-otrasli.
 6. Ілляшенко С.М. Інформаційний потенціал підприємства / С.М. Ілляшенко // Вісник Сумського державного університету. Сер. Економіка. – 2004. – № 9 (68). – С. 11-18.
 7. Карпенко І.В. Інтегрована оцінка потенціалу підприємства в контексті управління його стійким розвитком / І.В. Карпенко // Сталий розвиток економіки. ‒ 2012. ‒ № 4. ‒ С. 89-93.
 8. Краснокутська Н.С. Управління потенціалом торговельного підприємства : монографія / Н.С. Краснокутська. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 322 с. 
 9. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій : монографія / Л.О. Лігоненко. ‒ Київ : КНТЕУ, 2001. – 580 с. 
 10. Міценко Н.Г. Методичні підходи до оцінювання фінансового потенціалу підприємства / Н.Г. Міценко, М.Р. Мудрий // Науковий вісник НЛТУ. ‒ 2012. ‒ Вип. 22.7. – С. 213-220.
 11. Отенко І.П. Аналіз та оцінка стратегічного потенціалу підприємства : монографія / І.П. Отенко, Л.М. Малярець, Г.А. Іваненко. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 348 с.
 12. Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг / О. Решетняк. – Харків : Фактор, 2008. – 544 с. 
 13. Федонін О.С. Потенціал підприємства : формування та оцінка : навч. посібник / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексин. – К. : КНЕУ, 2006. – 316 с.
 14. Фролова Л. Стратегічне управління економічним потенціалом підприємства торгівлі / Л. Фролова, О. Григораш // Вісник КНТЕУ. ‒ 2012. ‒ № 5. ‒  С. 50-58.
 15. Шталь Т. -В. Комплексна оцінка ресурсного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.07.05 / Т.В. Шталь. ‒ Харків : ХДУХТ, 2006. – 25 с.