Модель упровадження контролінгу інноваційної діяльності в практику господарювання промислових підприємств

Автори:
Панас Ярослав Володимирович1
1. Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів, Україна)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
193 - 204
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-17


Анотація

Обґрунтовано необхідність застосування на промислових підприємствах контролінгу інноваційної діяльності. Розроблено методичний підхід щодо впровадження контролінгу інноваційної діяльності у практику господарської діяльності промислового підприємства на основі двоконтурної схеми прийняття і реалізації управлінських рішень у сфері інноваційної діяльності. У межах цього підходу запропоновано комплекс заходів щодо удосконалення організаційної та інформаційної систем управління інноваційно активним промисловим підприємством.


Ключові слова
контролінг інноваційної діяльності, управлінські рішення, конкурентоспроможність, організаційна та інформаційна системи управління, ефективність


Посилання
 1. Альошин С.Ю. Формування механізму управління інноваційним розвитком промислового підприємства на засадах контролінгу / С.Ю. Альошин // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі. – 2014. – № 2. – С. 126-137.
 2. Балабанова Л.В. Маркетинговий контролінг: теорія та методологія : монографія / Л.В. Балабанова, О.О. Гасило. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2006. – 212 с.
 3. Бутко М.П. Організація системи контролінґу на підприємствах України / М.П. Бутко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2014. – Вип. 6(2). – С. 116-118.
 4. Головко О.Г. Особливості впровадження системи фінансового контролінгу на вітчизняних підприємствах / О.Г. Головко, К.О. Реган // Вісник Університету банківської справи. – 2013. – № 1. – С. 259-262.
 5. Жакевич А.Г. Формирование эфективной системы контроллинга в промышленных организациях : дис. ... канд. экон. Наук : 08.00.05 / Жакевич Олександр Георгиевич. – Москва : Международный институт економики и права, 2016. – 189 с.
 6. Контроллинг : учебник / А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевага, Н.Ю. Иванова ; под. ред. А.М. Карминского, С.Г. Фалько. – Москва : Финансы и статистика, 2006. – 336 с.
 7. Концепция контроллинга: Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvat & Partners ; пер. с нем. – 2-е изд. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 269 с.
 8. Миронюк Т.І. Контролінг в системі прийняття управлінських рішень підприємств харчової промисловості / Т.І. Миронюк // Економіка харчової промисловості. – 2013. – № 1. – С. 18-21.
 9. Михайличенко Н.М. Проблеми визначення кола функцій контролінгу інновацій / Н.М. Михайличенко. – Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2012. – № 1. – С. 164-168.
 10. Олицька Т.А. Методологічні особливості контролінгу персоналу в організації / Т.А. Олицька, Н. П. Базалійська // Вісник ОНУ ім. І.І. Мечнікова. – 2013. – № 4/2, Т. 18. – С. 196-199.
 11. Оліфіров О.В. Контролінг інформаційних систем підприємства : монографія / О.В. Оліфіров. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2003. – 325 с.
 12. Панас Я.В. Концепція контролінгу інноваційної діяльності підприємства / Я.В. Панас // Вісник НУ «Львівська політехніка» : збірник наукових праць. – Львів : Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2013. – № 754. – С. 197-205. 
 13. Панас Я.В. Управління інноваційною діяльністю підприємств: теоретичний аспект / Я.В. Панас, С.М. Ткач // Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». – Львів : ПП «Арал», 2013. – № 1. – С. 69-75.
 14. Пилипенко А.А. Формування механізму контролінгу в управлінні інноваційним розвитком потенціалу підприємства / А.А. Пилипенко, А.О. Литвиненко // ScienceRise. – 2015. – № 11(1). – С. 21-27.
 15. Пич Г. Уточнение содержания контроллинга как функции управления и его пoддержки [Електронний ресурс] / Г. Пич Э. Шерм // Проблемы теории и практики управления № 3 2001 г. – Режим доступу: http://www.uptp.ru/pages/search.php?aut=1245.
 16. Рибак О.В. Формування механізму контролінгу в управлінні результативною діяльністю підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Рибак Ольга Вікторівна. – Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2014. – 248 с.
 17. Сабліна Н.В. Управління діяльністю підприємств машинобудування у контексті перспективи реалізації контролінгу / Н.В. Сабліна // Економіка і регіон. – 2014. – № 6. – С. 36-40.
 18. Сливінська О.Б. Впровадження системи контролінгу на підприємствах України / О.Б. Сливінська // Агросвіт. – 2015. –№ 11. – С. 34-37.
 19. Ткач С.М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: теоретичні основи та прикладні аспекти : монографія / С.М. Ткач. – Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. – 234 с. 
 20. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контролинга : пер. с нем. / [под ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича]. – Москва : Финансы и статистика, 1997. – 800 с.
 21. Юсупова С.Я. Теория и практика внедрения системы контроллинга в условиях информационного общества : автореф. дис. … д-ра. экон. наук : спец. 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. (15. Экономика, управления предприятиями, отраслями, комплексами: промышленность) / С.Я. Юсупова. – Москва : ФГОУ ВПО «Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации», 2008. – 37 с.
 22. Interactive Key Figures of Controlling [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.whu-on-controlling.com/en/figures/key-figures-of-controlling.
 23. The Global Competitiveness Report 2015-2016 [Insight Report] / Editor Professor Klaus Schwab. World Economic Forum. – Geneva. 2015. – 403 p.
 24. Weber J. Schäffer U. Introduction to Controlling / J. Weber, U.Schäffer. – Schäffer-Poeschel Verlag, 2008. – 182 p.