Модель лотки-вольтерри як інструмент аналізу стійкості інвестиційних та інноваційних процесів

Автори:
Люльов Олексій Валентинович1, Пімоненко Тетяна Володимирівна1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
159 - 169
Мова оригіналу:
Українська
DOI:
10.21272/mmi.2017.1-14


Анотація

Стаття присвячена дослідженню проблем, пов’язаних з аналізом стійкості інвестиційних та інноваційних процесів економічних систем. Проведено аналіз основних статистичних показників, що відображають інвестиційний та інноваційний розвиток України та Сумської області зокрема. Виявлено основні чинники, що перешкоджають активізації інноваційних процесів. Розглянуто модель, що дозволяє описати основні фактори, що впливають на інвестиційні процеси в економічних системах регіонального рівня, на прикладі Сумської області, для виявлення істотних закономірностей конкуренції в економічній системі, а також для моделювання взаємодії на ринку через запропоновані параметри моделі.


Ключові слова
аналіз, динамічна модель, інвестиції, інновації, система


Посилання
 1. Кудряшов В.П. Курс фінансів : навч. посіб. / В.П. Кудряшов. – К. : Знання, 2008. – 431 с. 
 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12.
 3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
 4. Головне управління статистики у Сумській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sumy.ukrstat.gov.ua/index.php.
 5. Занг В.Б. Синергетическая экономика. Время и перемены в нелинейной экономической теории / В.Б. Занг. – М. : Мир, 1999. – 335 с.
 6. Трубецков Д.И. Феномен математической модели Лотки-Вольтерры и сходных с ней / Д.И. Трубецков // Известия высших учебных заведений. Прикладная нелинейная динамика. – 2011. – Т. 19, № 2. – С. 69-88. 
 7. Caroll G.R. Dynamics of Organizational Expansion in National Systems of Education / G.R. Caroll // American Sociological Review. – 1981. – Vol. 46. – Р.161-178.
 8. Вольтерра В. Математическая теория борьбы за существование (Theorie mathematique dela lutter pour la vie, 1931) / пер. с франц. под. ред. Ю.М. Свирежева. – М. : Наука, 1976. – 286 с.
 9. Алілуйко А.М. Дослідження конкурентної взаємодії на ринку послуг мобільного зв’язку / А.М. Алілуйко // Інноваційна економіка. – 2013. – № 2. – С. 221-226.
 10. Амоша О.І. Проблеми інвестування реструктуризації промисловості України до 2010 року / О.І. Амоша // Матеріали наукової конференції. – К. : Укр. ІНТЕІ. – 1999. – С. 59-62.
 11. Бажал Ю. Розвиток національної інноваційної системи як складової українського інформаційного суспільства / Ю. Бажал // Інформаційне Суспільство. Шлях України / Фонд «Інформаційне Суспільство України». – К. : Фонд «Інформаційне Суспільство України», 2004. – С. 87-93.
 12. Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку у країнах світу : звіт про НДР (проміжний) / кер. С.М. Ілляшенко. – Суми : СумДУ, 2011. – 316 с.
 13. Герасимчук З.В. Проблеми та перспективи становлення інноваційного потенціалу в регіонах України / З.В. Герасимчук, Н.С. Куцай // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 48-52.
 14. Данилишин Б.М. Інвестиційна політика в Україні : монографія / Б.М. Данилишин, М.Х. Корецький, О.І. Дацій. – Донецьк : Юго-Восток, Лтд, 2006. – 292 с.
 15. Дейнеко Л.В. Інноваційний розвиток харчової промисловості України [Електронний ресурс] / Л.В. Дейнеко. – Режим доступу: http://naukain-form.kpi.ua/Lists/Istor_nauka_naukoznavstvo/Attachments/22/19-009%20Block.pdf.
 16. Кузьмін О.Є Стан застосування соціально-економічних важелів для забезпечення полівекторного розвитку промислових підприємств в Україні / О.Є Кузьмін, А.М. Дідик // Problems of Economy. – 2016. – № 2. – P. 102-109.