Сучасні інновації у складанні і поданні корпоративної звітності

Автори:
Васильєва Тетяна Анатоліївна1, Макаренко Інна Олександрівна1
1. Сумський державний університет (м. Суми, Україна)
Сторінки:
115 - 125
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

В умовах перегляду ролі обліку, звітності та її аудиту у посткризовий період особливого значення набувають технологічні інновації, пов’язані зі зростанням масиву облікових даних, швидкості їх поширення, необхідності своєчасного та поглибленого аналізу та аудиту з метою прийняття рішень стейкхолдерами на фінансових ринках. Проведений структурний аналіз сучасних інноваційних підходів у складанні та поданні корпоративної звітності на основі теорії дифузії інновацій дозволяє окреслити перспективи у їх застосуванні з метою забезпечення транспарентності корпоративної звітності.


Ключові слова
корпоративна звітність, інтегрована звітність, аудит, облік за ESG-критеріями, XBRL


Посилання
 1. Бенько М.М. Зміст інновацій в обліку, аналізі і контролі як адаптивної реакції на зміни економічних процесів / М.М. Бенько // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2013. – Вип. 10 (5). – С. 5-14.
 2. Будущее корпоративной отчетности [Електронний ресурс]. – КPMG, 2013. – Режим доступу: www.kpmg.com/RU/ru/Issues AndInsights/.../Documents/S_CG_6_rus.pdf.
 3. Ільченко Н.В. Світові тенденції розвитку нефінансової звітності та розкриття інформації зі сталого розвитку [Електронний ресурс] / Н.В. Ільченко // Ефективна економіка. – 2015. – № 9. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4297.
 4. Кононенко Л.В. Інноваційні технології у бухгалтерському обліку / Л.В. Кононенко // Финансы, учет, банки. – 2014. – № 1. – С. 161-166.
 5. Костирко Р.О. Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові / Р.О. Костирко // Економіка України. – 2013. – № 2 (615). – С. 18-28.
 6. Кузіна Р.В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку : монографія / Р.В. Кузіна. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 416 с.
 7. Лоханова Н.О. Корпоративна звітність в Україні і світі в контексті євроінтеграції – вимоги інвесторів, проблеми, перспективи / Н.О. Лоханова // Економiка та держава. – 2014. – № 10. – С. 6-10.
 8. Audit of the future [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.deloitte.com/us/en/pages/audit/articles/the-future-of-audit-survey-and-innovation-report.html.
 9. Bigdata: its power and perils [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.accaglobal.com/gb/en/research-insights/accountancy-futures/big-data.html.
 10. Chan D.Y. Innovation and practice of continuous auditing / D.Y. Chan, M.A. Vasarhelyi // International Journal of Accounting Information Systems. – 2011. – Vol. 12, Issue 2. – Р. 152-160.
 11. David J.S. Data Warehousingand Data Mining: Opportunities for Internal Auditors / J.S. David, P.J. Steinbart. –Altamonte Springs, FL : The Institute of Internal Auditors Research Foundation, 2000. – 133 р.
 12. Deloitte wins ‘Audit Innovation of the Year’ at 2015 International Accounting Bulletin awards [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www2.deloitte.com/us/en/pages/about-deloitte/articles/press-releases/deloitte-wins-audit-innovation-of-the-year.html.
 13. Digital Darwinism: Thrivingin the Face of Technology Change [Електронний ресурс].  ACCA  and IMA, 2013. – Режим доступу: http://www. accaglobal.co.uk/content/dam/acca/ global/PDF-technical/other-PDFs/ Five-mins-on-Digital-Darwinism.pdf.
 14. Rogers E.M. Diffusion of Innovations / E.M. Rogers. – 5th ed. – New York : Free Press, 2005. – 576 p.
 15. Sustainability and Reporting Trendsin 2025 – PreparingfortheFuture – GRI’s Reporting 2025 Project: First Analysis Paper, May 2015. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Sustainability-and-Reporting-Trends-in-2025-1.pdf.
 16. The Importance of «BigDatа»: A Definition [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:/www.gartner.com/ id=2057415.
 17. The Oslo Manual: Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data. Paris. – OECD. – 2005. – 93 р.
 18. Understanding investors: theroadtoreal-timereporting [Електронний ресурс]. ACCA. – Режим доступу: http://www.accaglobal.com/ubcs/en/research-insights/corporate-reporting/real-time-reporting.html.
 19. Vasarhelyi M.A. The Continuous Audit of Online Systems. Auditing / M.A. Vasarhelyi, F.B. Halper // A Journal of Practice & Theory. – 1991. – № 10 (1). – 19 p.