Класифікація основних форм та видів маркетингових інтернет-комунікацій

Автори:
Мельник Юлія Миколаївна, Сагер Людмила Юріївна, Ілляшенко Наталія Сергіївна, Рязанцева Юлія Миколаївна
Сторінки:
43 - 55
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті проаналізовано різні підходи до класифікації маркетингових інтернет-комунікацій, визначено їх місце в системі комунікацій підприємства. Автори запропонували найбільш узагальнену структуру маркетингових інтернет-комунікацій, а також доповнено її такими формами, як комунікаційні інтернет-технологій і засоби інтернет-комунікацій, також подані ґрунтовні визначення та різновиди запропонованих категорій. 


Ключові слова
інтернет-маркетинг, комунікації, маркетингові інтернет-комунікації, комунікаційні інтернет-технології, засоби інтернет-комунікацій, інтернет-реклама, медіа-засоби, веб-ресурс, сайт, TTL-інструменти


Посилання
 1. Божкова В.В. Механізм стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств / В.В. Божкова // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – №6. – С. 48-53.
 2. Божкова В.В. Теоретичні підходи до класифікації інструментів маркетингових комунікацій / В.В. Божкова, Я.О. Тимохіна // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка». – 2013. – Вип. 2 (39). Ч. 1. – С. 31-37.
 3. Витрати європейців на інтернет-рекламу вперше перевищили бюджети на ТБ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/lnews/rashody-evropeytsev-internet-reklamu-vpervye-1467704046.html.
 4. Витрати на інтернет-рекламу перевищать показники телебачення вже в 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://detector.media/rinok/article/113699/2016-03-21-vitrati-na-internet-reklamu-perevishchat-pokazniki-telebachennya-vzhe-v-2017-rotsi-zenithoptimedia/.
 5. Голишева Є.О. Особливості використання інструментів інтернет-маркетингу на підприємстві / Є.О. Голишева, Т.В. Кириченко, Я.А. Коваленко // Молодий вчений. – 2014. – №10. – С. 53-56.
 6. Дяченко О.В. Особливості застосування концепції вхідного маркетингу на промисловому ринку [Електронний ресурс] / О.В. Дяченко, В.В. Стадніченко // Актуальні проблеми економіки та управління : збірник наукових праць молодих вчених. – 2014. – Вип. 8. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/14138.
 7. Івашова Н.В. Бренд-орієнтована система управління маркетинговими комунікаціями промислового підприємства / Н.В. Івашова // Інновації в маркетингу промислового підприємства : монографія / за заг. ред. О.С. Тєлєтова. – Суми : СумДУ, 2013. – 282 с.
 8. Івашова Н.В. Застосування Internet-технологій у маркетингу: міжнародний досвід // Н.В. Івашова, Т.Є. Іванова // Механізм регулювання економіки. – 2015. – №4. – С. 36-45.
 9. Ілляшенко С.М. Аналіз застосування інтернет-технологій і методів у сучасному маркетингу / С.М. Ілляшенко // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу : збірник тез доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 29 вересня-1 жовтня 2011 року) / гол. ред. С.М. Ілляшенко. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2011. – С. 83-84.
 10. Ілляшенко С.М. Інструменти та методи просування продукції в Internet: аналітичний огляд / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – №3. – С. 20-32.
 11. Ілляшенко С.М. Проблеми і перспективи просування продукції вітчизняних підприємств в Internet / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – 2015. – Т. 20. Вип. 1/2. – С. 101-107.
 12. Зацна Л. Інноваційні можливості застосування комунікацій в інтернет-маркетингу / Л. Зацна // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 4. – С. 214-221.
 13. Реклама и маркетинг в Интернете / Т. Кеглер, П. Доулинг, Б.Тейлор и др. – пер. с англ. – М. : Альпина Паблишер, 2003. – 640 с.
 14. Кожухівська Р.Б. Інтернет-технології в маркетингу: специфіка, класифікація, переваги та недоліки / Р.Б. Кожухівська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – 2012. – № 10/1. – Т. 20, Вип. 6/2. – С. 180-186.
 15. Кузнецов Р.В. Медиаселлинг Интернет-рекламы [Електронний ресурс] / Р.В. Кузнецов // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – №6. – Режим доступу: auditfin.com/fin/2007/6/Kuznecov/Kuznecov%20.pdf.
 16. Лебеденко М.С. Веб-ресурс як ефективний інструмент маркетингових комунікацій / М.С. Лебеденко, І.В. Лученко // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – T. 1. – С. 178-182. 
 17. Лебеденко М.С. Стратегії маркетингових комінукацій в Інтернеті / М.С. Лебеденко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2008. – № 633. – С. 394-402.
 18. Литовченко І.Л. Методологічні аспекти Інтернет-маркетингу : монографія / І.Л. Литовченко. – К. : Наукова думка, 2008. – 196 c.
 19. Мозгова Г.В. Інструменти Internet-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств / Г.В. Мозгова // Ефективна економіка. – 2013. – № 10. – С. 79-86.
 20. Oбъем рынка медийной интернет-рекламы Украины [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.inau.org.ua/146.3667.0.0.1.0.phtml.
 21. Окландер М.А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки : монографія / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, М.І. Ботушан. – Одеса : Астропринт, 2011. – 232 с.
 22. Романенко О.О. Види маркетингових інтернет-стратегій / О.О. Романенко // Экономика: реалии времени. – 2014. – №6(16). – С. 70-76. 
 23. Fleischner M.H. SEO made Simple. Strategies for dominating the world’s largest search engine / M.H. Fleischner.– CreateSpace, 2011. – 128 р.
 24. Owen R. The structure of online marketing communication channels / R. Owen, P. Humphrey // Journal of Management and Marketing Research. – № 2. – P. 13-23.
 25. Welch M. Rethinking internal communication: a stakeholder approach [Електронний ресурс]  / M. Welch, R.P. Jackson. – Режим доступу: http://www.pracademy.co.uk/wp-content/uploads/2009 08/rethinking-internal-communication-Welch-and-Jackson.pdf.