Підходи до діагностики соціально-економічного потенціалу регіону як основи ефективної стратегії управління

Автори:
Кузьминчук Наталія Валеріївна, Куценко Тетяна Миколаївна
Сторінки:
269 - 284
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

У статті досліджено методи кількісного оцінювання й аналізу розвитку соціально-економічного потенціалу регіону (у розрізі регіональних ресурсів), в результаті чого встановлено, що до цього часу відсутні єдина система показників регіонального розвитку та загальні методи об’єднання цих показників в один інтегральний кількісний показник. Усе це створює проблеми при оцінюванні й управлінні розвитком регіону. На основі концепції соціально-економічного потенціалу регіону, пропонується оцінювання регіональних ресурсів проводити за такими блоками: людський потенціал, майновий потенціал, соціальний потенціал. Запропонована система показників для оцінювання регіональних ресурсів дозволить вирішити проблему відсутності єдності в оцінюванні виділених показників та надасть можливість визначити основний напрям удосконалення управління регіональним розвитком на основі одержаних результатів.


Ключові слова
регіональний розвиток, регіональні ресурси, рівень життя, якість життя, соціально-економічний потенціал регіону, потенціал, управління регіональним розвитком


Посилання
 1. Артеменко Н.Г. Бюджетна політика України: стан та перспективи розвитку / Н.Г. Артеменко // Науковий вісник. Одеський державний економічний університет. – 2006. – № 10 (30). – С. 32-39. 
 2. Беляева Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и интерпретации / Л.А. Беляева // Социологические исследования. – 2009. – № 1. – С. 33-42.
 3. Большая экономическая энциклопедия [авт. кол: Т.П. Варламова, Н.А. Васильева, Л.М. Неганова и др.]. – М. : Эксмо, 2008. – 816 с.
 4. Буткалюк В. Качество трудовой жизни как составляющая качества жизни / В. Буткалюк // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2010. – № 4. – С. 138-151. 
 5. Вайцзеккер Э. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная / Э. Вайцзеккер, Э. Ловинс, Л. Ловинс ; пер. с англ.; под ред. академика Г.А. Месяца. – М. : Academia, 2000. – 400 с. 
 6. Васильев А. Экономический анализ качества жизни / А. Васильев // Стандарты и качество. – 2007. – № 4. – С. 80-84. 
 7. Глоссарий терминов по вопросам укрепления здоровья. Всемирная организация здравоохранения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/WHO_HPR_HEP_98.1_rus.pdf.
 8. Грішнова О.А. Людський розвиток в системі пріоритетів регіональної соціально-економічної політики / О.А. Грішнова // Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – 2007. – Вип. 4. – С. 23-29. 
 9. Гурьев В.И. Основы социальной статистики: методы, система показателей, анализ / В.И. Гурьев. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 176 с. 
 10. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / за ред. З.С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 768 с.
 11. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. №1001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF#n11.
 12. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / [С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Устенко, С.І. Юрій] ; за ред. С.В. Мочерного. – Львів : Світ, 2006. – 568 с. 
 13. Жадан О.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини : навч. посіб. / О.В. Жадан. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2008. – 360 с. 
 14. Жеребин В.М. Уровень жизни населения / В.М. Жеребин, А.Н. Романов. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 592 с. 
 15. Кизим М.О. Інтегральна оцінка рівня та якості життя населення регіонів України / М.О. Кизим, Ф.В. Узунов // Проблеми науки. – 2004. – № 4. – С. 35-41. 
 16. Концепція гуманітарного розвитку України: Проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Table/konc.htm.
 17. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ.; под. общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. – М. : Прогресс, 1990. – 736 с. 
 18. Людський розвиток регіонів України: аналіз та прогноз : колективна монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007. – 367 с.
 19. Майер В.Ф. Планирование социального развития и повышения уровня жизни народа / В.Ф. Майер. – М. : Изд-во МГУ, 1988. – 272 с. 
 20. Мандибура В.О. Рівень життя України та проблеми реформування механізмів його регулювання / В.О. Мандибура. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 255 с. 
 21. Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл ; пер. с англ. Р.И. Стопера. – М. : Прогресс, 1983. – 246 с. 
 22. Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня життя населення країн СНД на основі кластерного аналізу / О.Ю. Мірошниченко // Статистика України. – 2006. – № 3. – С. 72-78. 
 23. Народное благосостояние: Методология и методика исследования. – М. : Наука, 1988. – 304 с.
 24. Нугаев Р.М. Качество жизни в трудах социологов США / Р.М. Нугаев, М.А. Нугаев // Социологические исследования. – 2003. – № 6. – С. 100-105. 
 25. Омельченко О.І. Методологічні засади оцінювання рівня життя населення в регіонах України / О.І. Омельченко // Проблеми економіки. – 2010. – № 2. – С. 81-90. 
 26. Основы устойчивого развития Харьковской области до 2020 года : монография. – Х. : Издательский Дом «ИНЖЕК», 2010. – 528 с. 
 27. Павліха Н.В. Концептуальні засади управління сталим розвитком просторових систем / Н.В. Павліха. – Луцьк : Надстир'я, 2005. – 60 с. 
 28. Парфенова Н.В. Методика розрахунку інтегрального індекса якості життя населення регіону за вхідними та вихідними індикаторами / Н.В. Парфенова // Наука й економіка. – 2009. – Т. 2, № 3 (15). – С. 239-245. 
 29. Пестель Э. За пределами роста / Э. Пестель ; пер. с англ.; под ред. академика Д.М. Гвишиани. – М. : Прогресс, 1988. – 266 c. 
 30. Потенціал України та його реалізація / Аналітичний звіт Міжнародного центру перспективних досліджень. – К. : МЦПД, 2009. – 68 с. 
 31. Прушківська Е.В. Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень / Е.В. Прушківська // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1 (79). – С. 196-202. 
 32. Рівень життя населення України / НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж., Держ. ком. статистики України ; за ред. Л. М. Черенько. – К. : ТОВ «Видавництво «Консультант», 2006. – 428 с. 
 33. Рівень і якість життя населення : монографія / за заг. ред. Є.П. Кушнарьова. – Х. : Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2004. – 272 c. 
 34. Садова У. Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці / У. Садова, Л. Семів // Регіональна економіка. – 2005. – № 2. – С. 92-102. 
 35. Социально-экономический потенциал региона: монография / под общ. ред. проф. О.Ф. Балацкого. – Сумы : Университетская книга, 2010. – 364 с. 
 36. Управління людським розвитком в Україні: порівняльне оцінювання та напрямки вдосконалення // Україна: Аспекти праці. – 2008. – № 8. – С. 34-39. 
 37. Meadows D.H. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind / D.H. Meadows, D.L. Meadows, J. Randers, W.B. William. – Universe Books, 1972. – 205 с.