Концептуальні засади формування мотиваційної складової міжнародної екологічної політики

Автори:
Прокопенко Ольга Володимирівна, Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна, Прокопенко Марина Олександрівна
Сторінки:
245 - 259
Мова оригіналу:
Українська
Цитувати як:


Анотація

Обгрунтовано доцільність врахування мотиваційної складової у системі формування та реалізації екологічної політики на різних рівнях. Для обґрунтованого визначення перспектив створення мотивації екологізації інноваційної діяльності в країні запропоновано методичний підхід до оцінки нерівномірності розподілу екодеструктивного впливу підприємств галузі, регіону, країни. Розроблено методичній підхід до оцінювання потенціалу мотивування екологізації інноваційної діяльності та відносної соціо-еколого-економічної ефективності методів мотивування екологізації інноваційної діяльності.


Ключові слова
екологічна політика, мотивування, екологізація, мотивація, соціо-еколого-економічна ефективність, потенціал мотивування


Посилання
 1. Балацький О.Ф. Конфліктна складова системи соціоприродних зв’язків у економічній сфері взаємовідносин / О.Ф. Балацький, М.М. Петрушенко, Г.М. Шевченко // Механізм регулювання економіки. – 2012. – №2. – С. 140-154.
 2. Бородин А.И. Эколого-экономическое управление предприятием : автореф. дис. … д-ра экон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика, предпринимательство» / А.И. Бородин. – Калининград, 2006. – 48 с.
 3. Жарова Л.В. Сучасні підходи до формування та реалізації екологічної політики / Л.В. Жарова // Економіка природокористування та охорони довкілля : зб. наук. праць / РВПС України НАН України. – К. : РВПС України НАН України, 2007. – С. 138-144.
 4. Князєва Т.В. Міжнародна екологічна політика: теорія, методологія, сценарії розвитку : монографія / Т.В. Князєва. – Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2014. – 384 с.
 5. Коуз Р. Фирма, рынок, право / Р. Коуз ; пер. с англ. – М. : Дело ЛТД, 1993. – 376 с.
 6. Кравців В.С. Система фінансування природоохоронної діяльності: національний, регіональний, місцевий рівні / В.С. Кравців // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Фінансово-екрномічні системи: трансформація та євроінтеграція : збірник наук. праць. – Вип. 1 (63) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007. – С. 275-290.
 7. Макконнелл К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика : [в 2 т.] / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю ; пер. с англ. 11-го изд. – Т. 2. – М. : Республика, 1993. – 400 с.
 8. Малиш Н.А. Ефективні механізми формування державної екологічної політики : монографія / Н.А. Малиш. – К. : К.І.С., 2011. – 348 с.
 9. Мельник Л.Г. Стратегия экономического роста и проблемы экологической безопасности / Л.Г. Мельник, В.В. Сабадаш, С.Л. Калашник // Механізм регулювання економіки. – 2001. – №1/2. – С.38-49.
 10. Прокопенко О.В. Моделювання ринку інновацій в системі державного стимулювання його екологізації / О.В. Прокопенко, Є.Ю. Рожкова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – Т. 2., №3. – С. 91-98.
 11. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, законы, равила, принципы и гипотезы / Н.Ф. Реймерс. – М. : Россия молодая, 1994. – 366 с.
 12. Синякевич І.М. Екологічна політика: стратегія подолання екологічних загроз / І.М. Синякевич. – Львів, ЗУКЦ, 2011. – 332 с.
 13. Стратегія сталого розвитку регіону : монографія / І.О. Александров, О.В. Половян, О.Ф. Коновалов та ін. ; за заг. ред. д.е.н. І.О. Александрова / НАН України. Ін-т економіки пром.-ті. – Донецьк : Вид-во «Ноулідж», 2010. – 203 с.
 14. Толстікова О.В. Формування механізму соціально-економічної мотивації працівника / О.В. Толстікова // Управління розвитком. – 2008. – №9. – С. 98-99.
 15. Топішко І. Коефіцієнт Джині / І. Топішко, Л. Калганова // Економічна енциклопедія / [Б.Д. Гаврилишин, С.В. Мочерний, О.А. Устенко та ін.] : [у 3 т.]. – К. : ВЦ «Академія», Тернопіль : Академія народного господарства, 2000. – Т. 1. – С. 778-780.
 16. Туниця Т.Ю. Економічна політика збалансованого природокористування в умовах глобалізації (теоретико-методологічні аспекти) : дис. … д-ра екон. наук / Т.Ю. Туниця. – Київ : НАН України. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України НАН України. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2007. – 300 с.
 17. Хлобистов Є.В. Сталий розвиток та екологічна політика у глобальних викликах: від передбачення до прогнозування / Л.В. Жарова, Є.В. Хлобистов, М.В. Ільїна // Економіка природокористування і охорони довкілля : зб. наук. пр. – К. : РВПС України НАН України, 2008. – С. 33-43.
 18. Шевчук Л.М. Мотивація та стимулювання як дієві засоби управління персоналом / Л.М. Шевчук // Збірник наукових праць ; за ред. М.І. Бахмата. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 16, Т. 3. – С. 353-355.
 19. Щербак В. Затратно-новационная концепция «длинной волны» / В. Щербак // Экономика Украины. – 1998. – №2. – С.53-59.
 20. Lorenz M.O. Methods of measuring the concentration of wealth. / M.O. Lorenz // Publications of the American Statistical Association. New Series. – 1905. – №70. – Vol. 9. – Р. 209-219.