Передумови формування інформаційно-технологічної інфраструктури торговельних підприємств

Автори:
Федулова Любов Іванівна, Кучер Дмитро Борисович
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
73 - 86
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розкрито роль інноваційних технологій у системі менеджменту торговельних підприємств. Визначено сутність та концептуальні засади інформаційно-технологічної інфраструктури. Проаналізовано стан інформатизації сфери торгівлі в Україні та виявлено проблеми цього процесу. Визначено та обґрунтовано передумови формування інформаційно-технологічної інфраструктури як результуючого чинника забезпечення інноваційно-технологічного розвитку торговельних підприємств в умовах мережевої економіки.  


Ключові слова
інформаційно-технологічна інфраструктура, торговельні мережі, інноваційні технології, торговельне підприємство, мережева економіка


Посилання
Bell D. The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting / D. Bell. – Har-mondsworlh : Penguin, Peregrine. – 1976. 
Castells M. The Information Age: Economy, Society and Culture / M. Castells. – 3 Volumes. – Oxford : Blackwell, 1996-98. 
Mensch G. Stalemate in technology: Innovations overcome the depression / G. Mensch. – Ballinger. Cambridge (Massachusetts), 1979.
Perez C. Technological revolutions and Financial Capital. The Dynamics of Bubbles and Golden Ages / C. Perez. – Ed. Elgar Pbl, 2002. 
Мизес Л. фон. Теория экономического цикла / Л. фон Мизес. – М. : Социум, – 2012. – 413 с. 
Хайек Ф.А. Дорога к рабству : пер. с англ. / Ф.А. Хайек. – М. : Экономика, 1992. – 176 с.
Russell M.G. Transforming Innovation Ecosystems through Shared Vision and Network Orchestration / M.G. Russell // Triple Helix IX International Conference. – Stanford, 2011. 
Смородинская Н.В. Смена парадигмы мирового развития и становление сетевой экономики / Н.В. Смородинская // Экономическая социология. – 2012. – Т. 13, №4. – С. 54-62.
Соловйов В.П. Проблеми створення інноваційних структур: методологія і досвід / В.П. Соловйов // Проблеми формування та реалізації регіональної науково-технічної політики в Україні : зб. статей. – Сімферополь : Таврія, 1997. – С. 80-84. 
Плескач В.Л. Електронна комерція / І.В. Плескач, Т.Г. Затонацька. – К. : Знання, 2007. – 535 с. 
Морозов Т.О. Підходи до оцінки технологічної інфраструктури в Україні / Т.О. Морозов // Економічний вісник університету. ДВНЗ Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – 2012. – Вип. 18/2. – С. 117-125. 
Дубовик О.В. Концептуальні засади інтернет-реклами в торговельному підприємстві / О.В. Дубовик // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №11(101). – С. 71-77. 
Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика : монографія / С.В. Мельниченко. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 494 с. 
Спіцина Н.М. Концепція побудови системи інформаційного сервісу в управлінні торговельним підприємством / Н.М. Спіцина // Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. / Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2007. – Вип. 23, Т. 2. – С. 113-118.
Чесбро Г. Открытые инновации. Создание прибыльных технологий / Г. Чесбро ; пер. с англ. – М. : Поколение. – 2007. – 241 с.
Никитенкова М.А. Инновационная деятельность ИКТ-корпораций США в условиях глобализации [Электронный ресурс] / М.А. Никитенкова // Россия и Америка в ХХІ веке. – Режим доступа: http://www.rusus.ru/?act=read&id=337.
Всемирный Экономический Форум: Индекс сетевой готовности 2014 года // Центр гуманитарных технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/2014/04/24/6750.
Cтатистичне спостереження «Використання інформаційно-комунікаційних технологій та електронної торгівлі на підприємствах» (станом на 09.02.2013 р.) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
Додали в кошик. Інтернет-торгівля стала лідером української економіки за темпами зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://korrespondent.net/ new_rules/.
Офіційний сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.