Теоретичні аспекти формування та управління портфелем екологічно орієнтованих бізнесів регіону

Автори:
Шкарупа Олена Василівна, Бурич Іван Васильович
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
240 - 252
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті досліджено перспективи формування та управління бізнес-портфелем екологічно орієнтованих бізнес-проектів для створення нових видів кластерів на основі можливостей виробництва екологічних товарів і послуг у регіоні. Враховуючи напрямки стратегічного регіонального розвитку України, авторами зроблені висновки про необхідність формування єдиного інструментарію, який би сприяв охопленню й акумулюванню результатів діяльності різних інноваційних структур і бізнесу в цілому в регіоні. У рамках цього дослідження розглянуто теоретико-методологічні та управлінські засади формування бізнес-портфеля екологічно орієнтованих проектів у системі управління регіоном. 


Ключові слова
бізнес-портфель, стратегія, інновації, кластер, економічні інструменти, зелена економіка


Посилання
 1. Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. №385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п?test=4/UMfPEGznhhbD0.ZiEzzBoEHdlFIsFggk.
 2. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф ; пер. с англ. – М. : Экономика, 1989. – 306 с.
 3. Бирман Л.А. Стратегия управления инновационными процессами / Л.А. Бирман, Т.Б. Кочурова. – Издательство : Дело АНХ, 2010. – 144 с.
 4. Бирман Г. Экономический анализ инвестиционных проектов / Г. Бирман, С. Шмитд ; пер. с англ. под. ред. Л.Н. Белых. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 439 с.
 5. Гімпель В.В. Еколого-економічне обґрунтування кластерних формувань для забезпечення сталого розвитку регіону : дис. … канд. екон. наук / В.В. Гімпель ; наук. кер. О.В. Шкарупа. – Суми : СумДУ, 2014. – 212 с..
 6. Дмитрієв І.А. Формування та оцінювання бізнес-портфеля підприємства автомобільного транспорту : монографія / І.А. Дмитрієв, І.А. Касатонова. – Харків : ХНАДУ, 2010 – 156 с.
 7. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость / П. Дойль. – СПб. : Питер, 2001. – С. 36.
 8. Карлофф Б. Деловая стратегия. Концепция, содержание, символы / Б. Карлофф ; пер. с англ. ; науч. ред. и авт. послесл. В.А. Приписное. – М. : Экономика, 1991. – С. 77.
 9. Майерс С. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. – 1008 с.
 10. Минцберг Г. Школы стратегий. Стратегическое сафари: экскурсия по дебрям стратегий менеджмента / Г. Минцберг, Б. Альстрэнд, Дж. Лэмпел. – СПб. : Питер, 2000. – С. 336. 
 11. Оборська С.В. Антикризове управління підприємством : навч. посіб. / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська. – К. : КНЕУ, 2010. – 196 с.
 12. Петренко В.В. Теоретичні аспекти формування механізму управління сферою екологічних послуг / В.В. Петренко // Механізм регулювання економіки. – 2006. – №3 – С. 48-59.
 13. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу : монография : в 4 т. / И.П. Булеев, В.И. Дубницкий, М.П. Войнаренко и др. ; под общ. ред. В.И. Дубницкого и И.П.Булеева ; НАН Украины. Ин-т экономики промышленности ; Донецкий экономико-уманитарный институт ; Академия экономических наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011. – Т. 4. – 372 с.
 14. Формування на території Сумської області ЕКОПОЛІСУ – науково-виробничо-освітнього комплексу з виробництва і реалізації товарів екологічного призначення (концептуальні положення) : монографія / за ред. Л.Г. Мельника. – Суми : ВТД «Университетская книга», 2003. – 36 с.
 15. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития / Т.В. Цихан // Теория и практика управления. – 2003. – №5.
 16. Feser E.J. Old and New Theories of Industry Clusters / E.J. Feser. – London,1998.
 17. Шарп У. Инвестиции / У. Шарп. – М. : Инфра-М., 2007.
 18. Шостак Л.В. Проблеми формування стратегічного портфеля [Електронний ресурс] / Л.В. Шостак. – 2011. – Режим доступу: http://www.uk.xlibx.com/4physiology/27418-6-redakciyna-kolegiya-kerivnik-viddilu-roboti-obdarovanoyu-moloddyu-hdu-aleksandrova-golova-radi-molodih-uchenih.php.
 19. Шкарупа О.В. Економічні проблеми формування портфеля еколого-орієнтованих інноваційних проектів в регіоні / О.В. Шкарупа, І.В. Бурич // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2 т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. – Суми : СумДУ, 2014. – Т. 1. – С. 132-134.
 20. Язлюк Б.Л. Стратегічне управління інвестиційно-інноваційним бізнес-портфелем підприємства у сфері малого підприємництва / Б.Л. Язлюк // Галицький економічний вісник. – 2011. – №2(31). – С. 56-63.