Управління формуванням та розвитком інноваційної культури підприємства

Автори:
Шипуліна Юлія Сергіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
202 - 212
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Розроблено формалізований підхід до управління процесом формування і розвитку інноваційної культури підприємства, конкретизовано зміст процедур управління. Розроблено та апробовано підхід до вибору управлінських дій залежно від стану складових підсистем та елементів інноваційної культури. Запропоновано та апробовано економіко-математичну модель для оптимізації структури інструментів і методів формування та розвитку інноваційної культури підприємства.


Ключові слова
інноваційна культура підприємства, формування та розвиток, діагностика інноваційної культури, елементи інноваційної культури, оптимізація управління


Посилання
 1. Вікарчук О.І. Еволюція формування інноваційної культури / І.О. Вікарчук // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №3(20). – С. 310-314.
 2. Захарчишин Г.М. Концептуальна модель інноваційної культури підприємства / Г.М. Захарчишин, О.Я. Андрійчук // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.8. – С. 272-278.
 3. Зубенко В.В. Инновационная культура в системе организационной культуры предприятия / В.В. Зубенко // Экономика и управление. – 2007. – №4-5. – С. 93-97.
 4. Казмірчук C. Інноваційна культура: роль і місце в інноваційному розвитку підприємства / C. Казмірчук // Соціально-економічні проблеми і держава. – 2010. – Випуск 1(3). – С. 66-70.
 5. Камерон К.К. Диагностика и изменение организационной культуры / К.К. Камерон, Р. Куин; пер. с англ. / под ред. И.А. Андреевой. – СПб. : Питер, 2001. – 320 с.
 6. Ларичева Е.А. Развитие инновационной культуры на предприятии / Е.А. Ларичева // Вестник Брянского государственного технического университета. – 2009. – №2 (22). – С. 128-133.
 7. Патора Л. Формування інноваційної культури як основи для розвитку інноваційного потенціалу підприємства / Л. Патора, Н. Цимбаліста // Проблеми економіки та управління : Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2008. – №628. – С. 603-608.
 8. Прокопенко О.В. Мотивація персоналу і інноваційна культура підприємства / О.В. Прокопенко, Ю.С. Шипуліна // Маркетинг: теорія і практика. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / Ред. кол.: Т.С. Максимова (гол. ред.). – Луганськ, вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. – № 21. – С. 134-142.
 9. Шипуліна Ю.С. Вплив інноваційної культури на організацію і результативність діяльності підприємства-інноватора / Ю.С. Шипуліна // Прометей. – 2013. – №3. – С. 77-83.
 10. Шипуліна Ю.С. Інноваційна культура як основа сприятливого середовища інноваційного розвитку організації: методичні засади оцінки // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – №1. – С. 236-246.
 11. Шипуліна Ю.С. Підходи до оптимізації структури інструментів і методів формування та розвитку інноваційної культури підприємств / Ю.С. Шипуліна // Вісник НТУ «ХПІ», 2013. – №44 (1017). – С. 137-145.