Бренд країни як потенціал сталого розвитку України

Автори:
Студінська Галина Яківна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
187 - 201
Мова оригіналу:
Англійська


Анотація

Пошук ефективного шляху подолання економічної кризи в Україні вимагає використання нетрадиційних підходів до вибору стратегії розвитку, механізму управління економічними процесами, інтеграції зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування. Формування національного бренда країни є неординарним підходом у такій складній ситуації. Використання світового досвіду побудови національних брендів доводить ефективність такої стратегії. Підтримка європейською спільнотою процесу брендування країни надасть синергетичний ефект економічного зростання України.


Ключові слова
національний бренд, бренд країни, збалансований розвиток, економічний потенціал, імідж країни


Посилання
 1. Анхольт С. Бренд – дорога к мировому рынку / С. Анхольт. – М. : Кудиц-Образ. – 2004. – 270 с.
 2. Котлер. Ф. Маркетинг мест. Привлечение инвестиций, предприятий, жителей и туристов в города, коммуны, регионы и страны Европы / Ф. Котлер, К. Асплунд, И. Рейн, Д. Хайдер – СПб : Питер  – 2005. – 382 с.
 3. Люльчак З.С. Бренд та брендинг країни – інноваційні інструменти та перспективи становлення / З.С. Люльчак, А.А. Ліпенцев, Ю.І. Галущак // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 
 4. 20-річчю наукової діяльності ф-ту економіки та менеджменту СумДУ. – Суми : СумДУ. – 2012. – Т. 1. – С. 101-103.
 5. Олефиренко О.М. Проблемы теории и практики брендинга территорий на примере концепции формирования бренда Сумской области / О.М. Олефиренко, М.Ю. Карпищенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – Т. ІІ, №4. – С. 30-40.
 6. Порошенко П.А.: один день АТО стоит 100 миллионов гривень // Кореспондент. – 2014. – 20 декабря.
 7. Малиш Н.А. Структурні показники та економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України [Електроний ресурс] / Н.А. Малиш. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ ej/ej17/PDF/11.pdf.
 8. Матвеев В. Замкнене коло будівельної галузі [Електроний ресурс] / В. Матвеев. – Режим доступу: http://www.tema.in.ua/article/7057.html.
 9. Романюк С.А. Стратегічні підходи до формування регіонального бренду / С.А. Романюк, Г.Я. Студінська // Science and Education a New Dimension. – Humanities and Social Sciences. II(6), Issue: 36. – 2014. – P. 28-31.
 10. UNWTO Tourism Highlights (2010). – UNWTO. – 12 p. 
 11. Студінська Г.Я. Національна стратегія розвитку: Бренд України-2020 / Г.Я. Студінська. – Малин : ПринцепС. – 2014. – 20 с.
 12. Студінська Г.Я. Бренд: долаючи час та простір / Г.Я. Студінська. – Малин : ПринцепС. – 2014. – 412 с.