Вимоги та критерії визначення статусу дослідницьких університетів в Україні

Автори:
Тульчинська Світлана Олександрівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
158 - 166
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто розвиток дослідницьких університетів в Україні. Визначено характерні риси дослідницького університету, що вирізняють його з ряду інших вищих навчальних закладів. Проаналізовано існуючі вимоги, за якими надається та підтверджується кожних п’ять років статус дослідницького університету. Запропоновано критерії до уточнення вимоги щодо дослідницьких університетів.


Ключові слова
освіта, університет, дослідницький університет, інноваційний розвиток, наукова діяльність


Посилання
 1. Антошкіна Л.І. Вища освіта в системі суспільних інтересів : монографія / Л.І. Антошкіна ; Бердянський ун-т менеджменту і бізнесу. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 283 c.
 2. Геєць В.М. Державні цільові програми та упорядкування програмного процесу в бюджетній сфері : монографія // В.М. Геєць, О.І. Амоша, Т.І. Приходько. – К. : Наукова думка, 2008. – 383 с.
 3. Грішнова О.А. Інтеграція наукового і навчального процесів – основний принцип університетської освіти / О.А. Грішнова // Реформування системи вищої фінансово-економічної освіти в контексті положень Болонської декларації : матеріали наук.-практ. конф. – К. : УДУЕФ, 2006. – 223 с.
 4. Данилишин Б. Освіта, наука і виробництво у контексті вимог Болонської декларації / Б. Данилишин, В. Куценко // Вісник НАН України. – 2007. – №3. – С. 14-22.
 5. Закон України «Про освіту» № 1060-ХІІ із змінами від 06.09.2014 р. на підставі 1556-18. Розділ 4. Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна база навчальних закладів, Ст. 61 п. 
 6. Згуровський М. Болонський процес і його вплив на вищу технічну освіту / М. Згуровський, Ю. Якименко // Наука та інновації. – 2006. – Т. 2, №1. – С. 14-17.
 7. Інтеграція вищої освіти України в європейський та світовий освітній простір: економічний вимір : монографія / І.С. Каленюк [та ін.] ; Черніг. держ. ін-т екон. і упр. – Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2011. – 165 с. 
 8. Конституція України. Закон від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради. – 1996. – № 10, ст. 141 (остання редакція від 15.05.2014 р. на підставі v005р710-14).
 9. Концепція Державної цільової програми «Наука в університетах» на 2008-2012 роки // Розпорядження Кабінету Міністрів України №548-р від 18 липня 2007 р. (втратив чинність 20.03.2014 на підставі 71-2014-п).
 10. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : [стат. зб.] / відп. за вип. І.В. Калачова. – К. : ДП «Інформ.-вид. центр Держстат України», 2014. – 287 с.
 11. Освіта в економічному вимірі: потенціал та механізм розвитку / І.С. Каленюк ; Ін-т вищ. освіти АПН. – К. : Кадри, 2001. – 326 с. 
 12. Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про дослідницький університет» від 17.02.2010 р. №163. 
 13. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка» №795 від 29 липня 2009 р. 
 14. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Львівського національного університету імені Івана Франка» №797 від 29 липня 2009 р. 
 15. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Національного гірничого університету» №1013 від 23 вересня 2009 р. 
 16. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Національного університету «Львівська політехніка» №713 від 8 липня 2009 р.
 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Національного університету «Острозька академія» №798 від 29 липня 2009 р. 
 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Національного університету «Києво-Могилянська академія» №799 від 29 липня 2009 р. 
 19. Постанова Кабінету Міністрів України «Питання Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого» №796 від 29 липня 2009 р. 
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Про доповнення додатка до Постанови Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №76» №277 від 24.03.2010 р. (втратив чинність, 20.03.2014 на підставі 71-2014-п).
 21. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І.С. Каленюк, О.В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 343 с. 
 22. Роль освіти і науки у постіндустріальному розвитку України : монографія / Т.М. Боголіб ; Акад. фін. упр. – К. : Корпорація, 2010. – 407 с. 
 23. Трудовий потенціал України: оцінка стану, ефективність використання, стратегічні напрями розвитку : монографія / О.А. Грішнова, С.Р. Пасєка, А.С. Пасєка. – Черкаси : Маклаут, 2011. – 358 с. 
 24. Тульчинська С.О. Роль дослідницьких університетів в умовах формування економіки знань / С.О. Тульчинська // Сталий розвиток економіки. Всеукраїнський наук. журнал. – 2011. – №5. – С. 28-31. 
 25. Тульчинська С.О. Управління у сфері освіти і науки як фактор забезпечення сталого розвитку держави та регіонів : монографія / С.О. Тульчинська, А.А. Мельниченко, О.А. Акімова. – К. : Вид-во ВП «Едельвейс», 2012. – 352 с. 
 26. University of Berlin [Electronic resourse]. – Access mode: http://en.wikipedia.org/ wiki/Humboldt_University_of_Berlin.