Забезпечення економічного суверенітету в умовах відкритості економіки

Автори:
Мельник Тетяна Миколаївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
147 - 157
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті визначено поняття економічного суверенітету та його відмінність від категорії «економічна безпека». Виявлено наслідки впливу лібералізації зовнішньої торгівлі на можливість забезпечення економічного суверенітету в сучасних умовах, проаналізовано індикатори розвитку економіки України та її зовнішньоекономічного сектору. Висвітлено ключові зовнішньоторговельні чинники, що впливають на макроекономічну стабільність України. Запропоновано заходи підвищення конкурентоспроможності країни, що сприятимуть поліпшенню умов для збереження економічного суверенітету.


Ключові слова
економічний суверенітет, зовнішньоекономічний сектор, національна економіка, відкритість економіки, лібералізація, економічне зростання, конкурентоспроможність


Посилання
 1. Економічний суверенітет держави та напрями його правового забезпечення : монографія / [В.К. Мамутов та ін. ; за ред. О. Ашуркова] ; Ін-т екон.-прав. дослідж. Нац. акад. наук України, Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Юго-Восток, 2012. – 405 с.
 2. Гаврилюк О.В. Глобалізація й суверенітет: економічні критерії та засоби забезпечення / О.В. Гаврилюк // Фінанси України. – 2011. – №3. – С. 112-115.
 3. Глобалізація і безпека розвитку : монографія / О.Г. Білорус, М.О. Гончаренко, В.А. Зленко та ін. ; керівник авт. кол. і наук. ред. О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2001. – 736 с.
 4. Жаліло Я.А. Економічні засади державного суверенітету в глобальному світі / Я.А.Жаліло, Д.С. Покришка // Зб. матеріалів міжнар. наук. конф. [Незалежність України в глобалізованому світі: вектори ХХІ століття]. (м. Київ, 22 серпня 2011 р). – К., 2011. – С. 79-89.
 5. Мергалиева Л. Экономический суверенитет Казахстана в условиях глобализации [Электронный ресурс] / Л. Мергалиева. – Режим доступа: www.gbv.de/dms/zbw/588027014.pdf.
 6. Мочерний С. Національний та економічний суверенітет країни / С. Мочерний // Економіка України. – 2005. – №10. – С. 4-13.
 7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов. – М., 2000. – 563 c.
 8. Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы / И.В. Пилипенко. – Смоленск : Ойкумена, 2005. – 52 с.
 9. Словник іншомовних слів / за ред. О.С. Мельничук. – Київ : Українська Радянська Енциклопедія, 1975 . – 776 с. 
 10. Шишков Ю.В. Интернационализация производства – новый этап развития мировой экономики / Ю.В. Шишков. – М. : ИМЭМО РАН, 2009. – 92 с.
 11. Krugman P. Growing World Trade: Causes and Consequences / P. Krugman // Brooking Papers on Economic Activity. – 1995. – Vol. 1. – P. 334.
 12. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.
 13. Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minfin.com.ua.
 14. Національний банк України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/.
 15. Офіційний сайт Комісії ООН з торгівлі і розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx.