Системний підхід до маркетингового дослідження регіонального товарного ринку м’яса та м’ясопродуктів

Автори:
Афанасьєва Оксана Пилипівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
95 - 106
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто теоретичні аспекти щодо специфіки маркетингових досліджень регіонального товарного ринку і запропоновано системний підхід до маркетингового дослідження регіонального товарного ринку м’яса та м’ясопродуктів.


Ключові слова
регіональний товарний ринок, маркетингові дослідження, системний підхід, ринок м’яса та м’ясопродуктів, виробництво продуктів харчування, маркетинг


Посилання
 1. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/806-2013-%D1%80.
 2. Місюк М.В. Формування регіонального ринку м'ясної продукції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / М.В. Місюк ; Держ. агроекол. ун-т. − Житомир, 2004. – 19 с.
 3. Яців С.Ф. Формування та розвиток регіонального ринку м'яса : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / С.Ф. Яців ; Львів. держ. аграр. ун-т. − Л., 2007. − 20 с.
 4. Ковальчук О.Д. Формування регіонального ринку м'яса великої рогатої худоби : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.07.02 / О.Д. Ковальчук ; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. − Х., 2002. − 20 с.
 5. Переверзєва А.В. Сутність ринкових досліджень та їх роль у процесі прийняття управлінських рішень [Електронний ресурс] / А.В. Переверзєва. − Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2011_5/40.pdf.
 6. Товста Т.Л. Кон’юнктура ринку продукції регіону: сучасний стан та дослідження / Т.Л. Товста // Економічний вісник НГУ. – 2007. – № 2. – С. 17-25.
 7. Жегус О. В. Маркетингові дослідження ринку : монографія / О. В. Жегус, Л. О. Попова, Т.М. Парцирна. – Харків : Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010. – 176 с.
 8. Карпова Я. Дискусійні питання щодо трактування ієрархічної підпорядкованості та структури товарного ринку / Я. Карпова [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://conftiapv.at.ua/publ/konf_16_17_chervnja_2011_r/sekcija_5_ekonomichni_nauki/diskusijni_pitannja_shhodo_traktuvannja_ierarkhichnoji_pidporjadkovanosti_ta_strukturi_tovarnogo_rinku/17-1-0-937.
 9. Богер И.Б. Информационно-методическая система маркетинга регионального продовольственного рынка / И.Б. Богер // Проблемы современной экономики. − 2012. − № 2. − С. 216-220.
 10. Медведева О.С. Маркетинговое исследование регионального рынка лесобумажной продукции (на примере Калужской области): дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / О.С. Медведева. – Москва, 2008. – 182 с.
 11. Фирсенко С.С. Формирование регионального продовольственного рынка : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / С.С.Фирсенко. – Москва, 2003 – 393 c.
 12. Ильин М.С. Региональный рынок мяса: особенности формирования и развития : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / М.С. Ильин. – Улан-Удэ : ФГБОУ ВПО «Иркутская государственная сельскохозяйственная академия», 2012. – 24 с.
 13. Зинчук Г.М. Развитие продовольственного рынка : теория, методология, практика : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / Г.М. Зинчук. – Саранск, 2008  – 345 с. 
 14. Marketing metrics: The Definitive Guide to Measuring Marketing Performance. – Pearson Education, 2010. – 414 p.