Дослідження складу економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації

Автори:
Сирветник-Царій Валентина Вікторівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
250 - 258
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Досліджено підходи до розгляду складу економічного потенціалу загалом і на основі цього – торговельного підприємства. Розгляд складу економічного потенціалу торговельного підприємства проведено шляхом вивчення існуючих підходів до структурування потенціалу підприємства. На основі цього визначено, що склад економічного потенціалу підприємств торгівлі споживчої кооперації доцільно розглядати через ресурсний та функціональний підходи із взаємним узгодженням виділених складових. Результати дослідження є основою для формування теоретичних засад та практичних напрямів управління економічним потенціалом торговельного підприємства.


Ключові слова
економічний потенціал, склад потенціалу, структурування потенціалу, ресурсний підхід, функціональний підхід, торговельне підприємство, споживча кооперація


Посилання
 1. Карпенко Ю.В. Теоретичні проблеми оцінки існуючого потенціалу підприємства будівельної галузі / Ю.В. Карпенко // Регіональні перспективи. – 2000. – №4(11). – С. 51-53.
 2. Лапин Е.В. Экономический потенциал предприятия : монография / Е.В. Лапин. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2002. – 310 с.
 3. Рачинська Г.В. Визначення та оцінювання інвестиційної привабливості підприємств / Г.В. Рачинська, Л.С. Лісовська // ВНУ Львівська політехніка. – 2008. – №628. – С. 272-276.
 4. Скляр Г.П. Економічні умови і протиріччя розвитку споживчої кооперації в перехідній економіці : монографія / Г.П. Скляр. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 279 с.
 5. Хаустова К.М. Теоретичні засади оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу підприємства у контексті стратегічного підходу / К.М. Хаустова // Науковий вісник НЛТУ. – 2009. – №19.4. – С. 299-304.
 6. Абдулгазіс В.С. Методика оцінки рівня управління виробничим потенціалом телекомунікаційної системи / В.С. Абдулгазіс // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2011. – №7(26). – С. 143-148.
 7. Ващенко Н.В. Теоретичні основи формування потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / Н.В. Ващенко, Ю.В. Михайленко. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/Tiru/2011_31_2/ Vashenko.pdf
 8. Краснокутська Н.С. Потенціал торговельного підприємства: теорія та методологія дослідження : монографія / Н.С. Краснокутська ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Х. : Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2010. – 247 с.
 9. Пастухова В.В. Стратегічне управління підприємством : філософія, політика, ефективність : монографія / В.В. Пастухова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2002. – 302 с.
 10. Рогоза М.Є. Управління промисловими підприємствами : соціально-економічні чинники та особливості організації : монографія / М.Є. Рогоза. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2005. – 281 с.
 11. Шаманська О.І. Загальна система формування економічного потенціалу / О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – №2(92). – С. 109-114.
 12. Педченко Н.С. Потенціал розвитку при стратегічному управлінні підприємством : монографія / Н.С. Педченко. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2012. – 365 с.
 13. Федонін О.С. Потенціал підприємства : формування та оцінка : навч. посіб. / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексик. – К. : КНЕУ, 2003. – 316 с.
 14. Ареф’єва О.В. Управління потенціалом розвитку промислових підприємств : монографія / О.В. Ареф’єва, О.В. Корєнков. – К. : ГРОТ, 2004. – 200 с.
 15. Зеленська М.О. Підходи до формування та структуризації потенціалу підприємства [Електронний ресурс] / М.О. Зеленська. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/portal/Soc.../38.pdf
 16. Попов Е. Структура рыночного потенциала предприятия / Е. Попов // Проблемы теории и практики управления. – 2001. – №6. – С. 21-26.
 17. Большой экономический словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна. – М. : Фонд «Правовая культура», 1994. – 528 с.
 18. Фролова Л.В. Управління економічним потенціалом торговельних підприємств : монографія / Л.В. Фролова, О.В. Григораш; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2013. – 200 с.
 19. Мізюк Б.М. Економічний потенціал торговельного підприємства: структура, оптимізація, стратегічне управління / Б.М. Мізюк, О.О. Ільчук, С.Т. Дуда. – Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2011. – 260 с.
 20. Організація торгівлі: підручник / В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, та ін.; за ред.. В.В. Апопія. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 632 с.
 21. Чимшит С.И. Управление потенциалом сложных социально-экономических систем : монография / С.И. Чимшит. – Д. : Монолит, 2008. – 362 с.