Методичний підхід до оцінки рентабельності логістичного ланцюга фінансування обігового капіталу підприємств

Автори:
Колодізєва Світлана Олегівна, Мовчан Олександр Вікторович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
230 - 240
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Авторами висунуто ідею про доцільність використання показника рентабельності логістичного ланцюга в процесі управління кредитними послугами банку для досягнення компромісу між інтересами банку та його клієнтами і прийняття оптимальних рішень для всього логістичного ланцюга в цілому. Запропоновано формулу розрахунку показника рентабельності логістичного ланцюга R, використання якого однаковою мірою можливе в оцінці рентабельності таких видів короткострокового фінансування обігових коштів клієнта, як факторинг та овердрафт.


Ключові слова
логістичний ланцюг, кредитування, факторинг, овердрафт, показник рентабельності


Посилання
 1. Біломістна І.І. Необхідність впровадження нового підходу до управління фінансовими ресурсами банку [Електронний ресурс] / І.І. Біломістна. – Режим доступу: http://archive. nbuv.gov.ua/e-journals/Znpnudps/ 2010_2/pdf/10biifbr.pdf
 2. Борисенко І.І. Управління фінансовими ресурсами банківської установи на основі логістичного підходу / І.І. Борисенко // Збірник наукових праць Лісівничої академії наук України. – 2008. – №633. – С. 58-64.
 3. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли , С. Майерс; пер. с англ. – М. : Олимп-Бизнес, 1997. – 1120 с.
 4. Внукова Н.М. Удосконалення організації факторингу в банку за логістичним підходом / Н.М. Внукова, Н.С. Опешко, С.О. Колодізєва // Фінанси України. – №5(2012). – С. 68-77. 
 5. Горн А.П. Логистическая поддержка сферы нематериальных услуг (на примере банковских услуг) :  автореф. дисс. … канд. экон. наук : 08.00.06 / А.П. Горн. – Самара, 2003. – 20 с.
 6. Груша О.В. Підвищення ефективності банківської системи України за допомогою інструментарію логістики [Електронний ресурс] / О.В. Груша. – Режим доступу: http://www.nbuv.ua/Portal/natural/VNULP/Logistyka/2008
 7. Захарова Н.А. Логистика в банковском предпринимательстве: автореф. дисс. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Н.А. Захарова. – Санкт-Петербург, 2002. – 17 с.
 8. Колодизева С.О. Особенности применения логистического подхода в управлении банковскими услугами [Електронний ресурс] / С.О. Колодизева. – Режим доступу: http://eco-conf.ru/files/EiEM/konf3/1/1_kolodizeva_svetlana_olegovna.pdf
 9. Колодізєва С.О. Визначення поняття «банківська послуга» за системним підходом / С.О. Колодізєва // Бізнес Інформ. – 2013. – №3. – С. 269-272.
 10. Кроли О.А. Товарная логистика в банковской деятельности / О.А. Кроли, А.В. Парфенов // Коммерция и логистика: сборник научных трудов. – 2001. – №1. – С. 9-12.
 11. Малахова О. Основні напрямки розширення операцій банків з кредитно-розрахункового обслуговування клієнтів в умовах кризових явищ в економіці [Електронний ресурс] / О. Малахова // Галицький економічний вісник. – 2010. – №1(26). – С. 127-135. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Gev/2010_1/finance_and_credit_support/021.pdf
 12. Проценко И.О. А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер // Инновационная логистика – перспективы и реалии / И.О. Проценко. – 2005. – №12. – C. 89-94.
 13. Сайт Всесвітнього банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://data. worldbank.org
 14. Синки Дж.Ф. Управление финансами в коммерческих банках / Дж.Ф. Синки. – М. : Catallaxy, 1994. – 820 c.
 15. Смерічевська С.В. Вектор розвитку організаційних форм логістизації національної економіки в Україні [Електронний ресурс] / С.В. Смерічевська. – Режим доступу: soskin.info/userfiles/file/.../Smerichevska.doc
 16. Смірнов І.Г. Фінансово-банківська логістика: регіональний вимір [Електронний ресурс] / І.Г. Смірнов. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua /portal/Soc_Gum/Esg /2008_58/8.pdf
 17. Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-2017 роки від 31.10.2012 р. № 867-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/867-2012-р.http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/867-2012-%D1%80
 18. Чернов Н.П. Особенности применения логистики в сфере банковских услуг : автореф. дисс. … канд. экон. наук : 08.00.06 / Н.П. Чернов. – Самара, 2000. – 10 с.
 19. Factors Chain International [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fci.nl/about-fci/statistics/total-factoring-volume-by-country-last-7-years