Характеристики і функції підприємництва та деякі теоретико-методологічні завдання маркетингу

Автори:
Луцяк Віталій Васильович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
208 - 219
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті з’ясовується сутність підприємництва в контексті економічної діяльності, на основі аналізу історичної ґенези виділені основні характеристики, властиві підприємництву як чиннику суспільного виробництва. Ці характеристики дозволили сформулювати систему теоретико-методологічних завдань, спрямованих на забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємства.


Ключові слова
підприємництво, історичний розвиток, теорія фірми, характерні ознаки, умови здійснення, функціональні ознаки, завдання маркетингової діяльності


Посилання
 1. Brokhaus R.H. The psychology of the enterpreneur / R.H. Brokhaus, C.A. Kent, D.L. Saxton, K.H. Vespe // Encyclopedia of Enterpreneurship; New Jersey, 1982. – P. 39-48.
 2. Coase R. The institutional structure of production / R. Coase // The American Economic Review. – 1992. – № 4. – Р. 713-719.
 3. Coase R. The тature of the аirm / R. Coase // Economica. – 1937. – №16. – P. 386-405.
 4. Hayek F.A. The trend of economic thinking: essays on political economists and economic history; edited by W.W. Bartley, S. Kresge. – The University of Chicago Press, Vol. 3. –1992. – 398 p.
 5. Агеев А. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры / А. Агеев. – М. : Наука, 1991. – 112 с.
 6. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / М. Блауг; пер. с англ., 4-е изд. – М. : «Дело ЛТД», 1994. – 720 с.
 7. Вачнадзе Г.М. Ділова Австрія: довідник / Г.М. Вачнадзе. – Том 1. – М. : Повпред, 2002. – 40 с.
 8. Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер; пер. с нем.; под ред. Ю.Н. Давыдова. – М. : Прогресс, 1990. – 808 с.
 9. Дворцова Е.Б. Формирование концепции предпринимательского отоса / Е.Б. Дворцова // Харьковские социологические чтения-95. – Харьков : Кипи-Принт, 1995. – С. 83-86.
 10. Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», прийнятий 22 бер. 2012 року, № 4618-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2013. – №3. – С. 23.
 11. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. / Е.П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с.
 12. Інституційні засади формування економічної системи України: теорія і практика; за ред. З. Ватаманюка. – Львів : Новий Світ-2000, 2005. – 648 с.
 13. Карлоф Б. Деловая стратегия / Б. Карлоф, О.Д. Горин. – М. : Экономика, 1991. – 236 c.
 14. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. / Ф. Котлер ; пер. с анг. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с.
 15. Краєва Н.М. Особенности развития российского предпринимательства / Н.М. Краева, В.Н. Минеев // Общество и экономика. – 1995. – №4. – С. 76-85.
 16. Лукашевич М.П. Соціологія економіки / М.П. Лукашевич. – К. : Каравела, 2005. – 288 с.
 17. Пачковський Ю.Ф. Підприємництво у новітніх теоретичних пошуках та інтерпретаціях / Ю.Ф. Пачковський // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2003. – №2. – С. 149-159.
 18. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Соцэкгиз, 1962. – 684 с.
 19. Тейлор Ф.У. Принципы научного менеджмента [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.improvement.ru/bibliot/taylor/index.shtm
 20. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия / Й. Шумпетер; под ред. В.С. Автономова. – М. : Экономика, 1996. – 540 с.