Організаційно-правові аспекти формування транспортного кластера в регіоні

Автори:
Лифар Владислава Віталіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
188 - 195
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті на основі порівняльного аналізу надане авторське визначення транспортного кластера, визначено його зміст, структуру, організаційно-правову форму. У результаті запропоновано структуру транспортного кластера, що містить три блоки (бізнес, наука, влада). Подано концептуальну схему функціонування транспортного кластера, що розкриває взаємозв’язки з підприємствами інших кластерів.


Ключові слова
транспортний кластер, транспортний комплекс, управління, конкурентне середовище, транспортно-логістична інфраструктура


Посилання
 1. Owens R. The Future of freedom in the Development World: Economic Development as Political Reform / R. Owens. – N. Y. : Pergamon Press, 1987.
 2. Reflections on Economic Development: The Selected Essays of Michael P. Todaro. – Williston, Vermont, U.S.A. : Edward Elgar Pub, 1995.
 3. Гальчинський А. Економічний розвиток: методологія оновленої парадигми / А. Гальчинський // Економіка України. – 2012. – №5. – С. 4-17.
 4. Филипенко А.С. Экономическое развитие: цивилизационный подход / А.С. Филипенко. – М. : Издательство «Экономика», 2002. – 260 с.
 5. Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития / Л.Г. Мельник. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. – 288 с.
 6. Кронрод Я.А. Очерки социально-экономического развития ХХ века / Я.А. Кронрод. – М. : Наука, 1992. – 236 с.
 7. Кузык Б.Н. Россия-2050: стратегия инновационного прорыва / Б.Н. Кузык,  Ю.В. Яковец. – 2-е изд. – М. : ЗАО «Издательство «Экономика», 2005. – 624 с.
 8. Owens, R. (1987). The Future of freedom in the Development World: Economic Development as Political Reform. NewYork: Pergamon Press [in English].
 9. Reflections on Economic Development: The Selected Essays of Michael P. Todaro. (1995). Williston, Vermont, U.S.A.: Edward Elgar Pub [in English].
 10. Halchynskyi, A. (2012). Ekonomichnyi rozvytok: metodolohiia onovlenoi paradyhmy [Economic development: an updated methodology of paradigm]. Ekonomika Ukrainy – Economics of Ukraine, 5, 4-17 [in Ukrainian].
 11. Filipenko, A.S. (2002). Ekonomicheskoie razvitie: tsivilizatsionnyi podhod [Economic development: civilizational approach]. Moscow: Economika [in Ukrainian].
 12. Melnyk, L.H. (2003). Fundamentalnyie osnovy razvitiia [Fundamentals of development]. Sumy: University Book [in Russian].
 13. Kronrod, Y.A. (1992). Ocherki sotsialno-ekonomicheskoho razvitiia XX veka [Essays on the socio-economic development of the twentieth century]. Moscow: Nauka [in Russian].
 14. Kuzyk, B.N., & Yakovets, Yu.V. (2005). Rossiia – 2050: stratehiia innovatsionnoho proryva [Russia – 2050: a strategy for an innovative breakthrough]. (2nd ed.). Moscow: Economika [in Russian].
 15. Портер М.Э. Конкуренция ; пер. с англ. / М.Э. Портер. – М. : Вильямс, 2000. – 495 с.
 16. Enright M.J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results / M.J. Enright // Working Paper, Institute of Economic Policy and Business Strategy: Competitions Program, University of Hong Kong, 2000. – 25 p.
 17. Ketels C. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies / C. Ketels, G. Lindgvist, O. Solvell. – Stockholm : Center for Strategy and Competitiveness ; 1-st ed., 2006. – 38 p.
 18. Price W. Conceptual Approaches For the Clusters Formation in Khmelnytsky Region / W. Price // Економіст. – 2008. – №10. – С. 24-26.
 19. Войнаренко М. Кластери як полюси зростання конкуренто¬спроможності регіонів / М. Войнаренко // Економіст. – 2008. – №10. – С. 27-30.
 20. Клейнер Г.Б. Синтез стратегий кластера на основе системно-интеграционной теории [Електронний ресурс] / Г.Б. Клейнер, Р.М. Качалов, Н.Б. Нагрудная // Отраслевые рынки. – 2008. – №5-6(18). – Режим доступу: http://www.kleiner.ru/arpab/klaster.html.
 21. Дубницкий В.И. Пути развития региональной экономики: аспекты эффективности кластеризации / В.И. Дубницкий, С.А. Маковецкий, В.А. Бокий // Прометей: регіональний зб. наук. праць з економіки. – Донецьк : ДЕГІ, 2008. – Вип. №1(25). – С. 48-59.
 22. Мартиняк І.О. Методичні підходи до оцінювання розвитку кластерних ініціатив за участю інфраструктури / І.О. Мартиняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Серія: регіональний розвиток та транскордонне співробітництво. – Львів : ІРД НАН України, 2010. – Вип. 6(86). – С. 302-309.
 23. Мікула Н.А. Сучасні підходи до визначення сутності та класифікації кластерів / Н.А. Мікула, В.Б. Базилюк // Наукові записки. – Львів : УАД, 2011. – №1. – С. 138-145. 
 24. Гриценко С.І. Стратегія розвитку транспортно-логістичних кластерів в Україні: автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.05 / С.І. Гриценко. – Донецьк, 2011. – 41 с.
 25. Годя І.М. Формування транспортно-логістичного кластера Закарпаття в контексті розвитку транскордонного співробітництва України: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.05 / І.М. Годя. – Ужгород, 2009. – 20 с.
 26. Крыжановский С.В. Методические основы формирования морского кластера в Украине / С.В. Крыжановский // Экономические инновации. – Вып. 32. – 2007. – С. 130-137.
 27. Кибалов Е.Б. Транспортно-логистический кластер Новосибирской области: модель формирования и оценки эффективности / Е.Б. Кибалов, К.Л. Комаров, К.А. Пахомов // Регион: экономика и социология. – 2007. – №3. – С.42-54.
 28. Квятковская И.Ю. Формирование профиля информационной инфраструктуры регионального транспортного кластера / И.Ю. Квятковская // Вестник АГТУ. Серия: экономика. – 2007. – №4(39). –  С. 57-59.
 29. Ахтариева Л.Г. Кластерный механизм повышения конкуренто¬способности региона / Л.Г. Ахтариева // Региональная экономика: теория и практика. – 2009. – №34(127). – С. 54-61.