Дослідження умов прийняття управлінських рішень в інноваційній сфері

Автори:
Грищенко Олена Федорівна, Клісіньскі Януш С., Ахрамеєва Марина Василівна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
136 - 150
Мова оригіналу:
Англійська


Анотація

У статті розкриті основні теоретичні аспекти процесу прийняття управлінських рішень та їх особливості у інноваційній сфері, переглянуто міжнародний досвід з цього питання, а також проаналізовано основні види, моделі та стилі прийняття рішень у сфері інновацій.


Ключові слова
управлінське рішення, інноваційна сфера, динамічність розвитку, інноваційна діяльність, інновація


Посилання
 1. Біловодська О.А. Розроблення методичного підходу щодо вибору маркетингового інноваційного рішення з множини існуючих альтернатив / О.А. Біловодська, О.Ф. Грищенко // Розвиток сучасної логістико-орієнтованої економіки: збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – Серія Економіка; вип.227. – Т. ХІІІ. – С. 348-357.
 2. Городова И.Б. Развитие теории управления принятия решений функционирования рынка инноваций [Электронный ресурс] / И.Б. Городова. – Режим доступа: http://economics.open-mechanics.com/articles/383.pdf
 3. Грищенко О.Ф. Системний аналіз сутності та процесу прийняття інноваційних рішень у системі управління підприємствами / О.Ф. Грищенко // Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. О.А. Біловодської. – Суми : Університетська книга, 2012. – 432 c.
 4. Грищенко О.Ф. Інноваційне рішення – ключовий фактор забезпечення сталого розвитку сучасного підприємства / О.Ф. Грищенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – №1. – С. 120-127.
 5. Заїка С.В. Сутність прийняття інноваційних рішень в умовах ризику і невизначеності [Електронний ресурс] / С.В. Заїка, Т.В. Янчук // Экономика предприятия. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/4_SND_2013/Economics/10_127159.doc.htm
 6. Казак А.Н. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку економіки на національному і регіональному рівнях / А.Н. Казак // Вісник СевНТУ: зб. наук. пр. Вип. 109/2010. Серія: Економіка і фінанси. – Севастополь, 2010. – 57 с.
 7. Комков Н.И. Поэтапный механизм анализа, оценки и отбора проектов / Н.И. Комков, С.Ю. Ерошкин, Н.Г. Мамонтова // Проблемы прогнозирования. – 2008. – №6. – С. 82-86. 
 8. Кречетов А.Г. Инновационное управление предприятием [Электронный ресурс] / А.Г. Кречетов // On-line библиотека. – Режим доступа: http://www.xserver.ru/user/inupp/
 9. Микитюк П.П. Інноваційний менеджмент : навчальний посібник / П.П. Микитюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 295 с.
 10. Оголева Л.Н. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Л.Н. Оголева. – М., 2004. – 238 с.
 11. Ситникова Д.С. Процедура принятия управленческого решения в области инноваций [Электронный ресурс] / Д.С. Ситникова, И.Б. Гусєва. – Режим доступа: http://www.mai.ru/events/sfiro/articles/sec7/sitnikova.doc
 12. Тумалев А.В. Традиции, инновации и причины неудач инноваций [Электронный ресурс] / А.В. Тумалев, Л.К. Шамина. – Режим доступа: http://www.ibl.ru/konf/070411/10.html
 13. Ульяшина С.Ю. Принятие управленческих решений по использованию интелектуальной собственности при разработке инновационных проэктов и бизнес-планировании [Электронный ресурс] / С.Ю. Ульяшина // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – №3. – Режим доступа: http://www.auditfin.com/fin/2007/3/Ulyashina/Ulyashina%20.pdf
 14. Шахбазов А.Ш. Инновационный менеджмент. Причины неудач в России [Электронный ресурс] / А.Ш. Шахбазов. – Режим доступа: http://delovoymir.biz/2012/03/22/innovacionnyy-menedzhment-prichiny-neudach-v-rossii.html
 15. Sari Stenfors. High-level Decision Support in Companies: Where is the Support for Creativity and Innovation? / Sari Stenfors, Leena Tanner // Creativity and Innovation in Decision Making and Decision Support. First edition. – 2006. – Vol. 1. – Р. 222.
 16. Richard Barrett. The Six Modes of Decision-Making / Richard Barrett [Electronic resource] / Richard Barrett. – Access mode: http://www.valuescentre.com/uploads/2010-07-06/Six%20Modes %20of%20Decision%20Making.pdf