Принципи управління взаємодією продуцента та реципієнтів ринкової привабливості

Автори:
Свірідова Олена Валеріївна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
45 - 52
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті визначено сутність продуцента та реципієнтів привабливості, наведено їх склад. Ураховуючи зміст взаємодії продуцента та реципієнтів привабливості, обґрунтовано можливість та необхідність дотримання загальнонаукових та похідних принципів управління. Проведено дослідження сукупності принципів управління взаємодією продуцента та реципієнтів ринкової привабливості, які об’єднано у такі групи, як класичні принципи управління, загальні, структурні та похідні (специфічні) принципи. Головною метою встановленої системи принципів є сприяння зміцненню єдності управління і цілеспрямованості взаємодії продуцентів та реципієнтів привабливості.


Ключові слова
підприємство, привабливість, принцип, взаємодія, інтерес, управління


Посилання
 1. Атаманчук Г.В. Государственное управление: организационно-функциональные вопросы: учеб. пособие / Г.В. Атаманчук. – М. : ОАО НПО «Экономика», 2000. – 302 с.
 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент / И.А. Бланк. – К. : МП «ИТЕМ лтд»; «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 1995. – 448 с.
 3. Воронкова А.Е. Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія / А.Е. Воронкова, Р.З. Вечерковські, Д.К. Воронков; за ред. А.Е. Воронкової. – Х. : ІНЖЕК, 2008. – 520 с.
 4. Князєв В.М. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми: монографія / В.М. Князєв, І.Ф. Надольний, М.І. Мельник. – К. : Вид-во НАДУ; Міленіум, 2003. – 320 с.
 5. Кравченкo Ю.Ф. Теорія управління органами внутрішніх справ : підручник / Ю.Ф. Кравченко. – К. : Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.
 6. Малиновський В.Я. Державне управління : навч. посіб. / В.Я. Малиновський. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.
 7. Машков О.А. Прийняття управлінських рішень в складних організаційних системах з погляду системного підходу (принципи організаційного управління) / О.А. Машков, В.Р. Косенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:1cr49Haxs-MJ:www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Mtit/2010_55/.
 8. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури; пер. с англ. Л.И. Евенко. – М. : Дело, 2004. – 799 c.
 9. Нижник Н.Р. Проблеми сьогодення державного управління в Україні / Н.Р. Нижник // Актуальні проблеми державного управління на новому етапі державотворення : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяченої 10-річчю Академії, Київ, 31 трав. 2005 р. : у 2 т. / за заг. ред. В.І. Лугового, В.М. Князєва. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – Т. 1. – С. 27.
 10. Нижник Н.Р. Системний підхід в організації державного управління : навч. посіб. / Н.Р. Нижник, О.А. Машков. – К. : Вид-во УАДУ, 1998. – 159 с.
 11. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи : моногр. / за ред. В.В. Цвєткова. – К. : Оріяни, 1998. – 364 с.
 12. Родіонов О.В. Ділова репутація підприємства: формування, діагностика, розвиток: монографія / О.В. Родіонов. – Луганськ : НОУЛІДЖ, 2009. – 407 с.
 13. Сайт вільної енциклопедії «Вікіпедія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/.
 14. Соколенко С.И. Производственные системы глобализации: сети, альянсы, партнерства, кластеры / С.И. Соколенко. – К. : Колос, 2002. – 546 с.
 15. Шемаєва Л.Г. Забезпечення економічної безпеки підприємства на основі управління стратегічною взаємодією із суб'єктами зовнішнього середовища / Л.Г. Шемаєва. – К. : НІПМБ, 2009. – 357 с.