Модель векторної взаємодії факторів конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі

Автори:
Загорна Тетяна Олегівна
Розділ:
Інновації у маркетингу
Сторінки:
35 - 44
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розроблено науково-методичний підхід до моделювання елементів, параметрів і фазових траєкторій, що відбивають характер процесів векторної взаємодії учасників конкурентної боротьби з використанням синтезу геометрії фракталів і генерації часових рядів, що дозволяє оцінити вектор і характер конкурентної динаміки ринку роздрібних посередників.


Ключові слова
конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентна поведінка, конкурентна позиція, конкурентна динаміка, геометрія фракталів


Посилання
 1. Авдашева С.Б. Конкурентная политика: состав, структура, система / С.Б. Авдашева, А.Е. Шаститко // Современная конкуренция. – 2010. – № 1(19). – С. 4-21.
 2. Азоев Г.Л. Конкурентные преимущества фирмы / Г.Л. Азоев, А.П. Челенков; Гос. ун-т упр., Национальный фонд подготовки кадров. – М. : Новости, 2000. – 254 с.
 3. Балабанова Л.В. Управление конкурентоспособностью предприятия / Л.В. Балабанова, А.В. Кривенко, И.В. Балабанова. – Донецк : ДонГУЭТ им. М. Туган-Барановского, 2006. – 217 с.
 4. Гросул В.А. Конкурентоспроможність торговельного підприємства: сутність та критерії оцінки / В.А. Гросул // Вісник ЖДТУ. – Економічні науки. – 2010. – Вип. 3 (53). – С. 239-241.
 5. Леванов А.Д. Экономическая динамика: теоретический и практический аспекты [Електронний ресурс] / А.Д. Леванов // Экономические исследования. – 2013. – № 1(13). – Режим доступу: http://www.erce.ru/internet-magazine/magazine/33/510/
 6. Мандельброт Б. Фракталы и хаос. Множество Мандельброта и другие чудеса // Б. Мандельброт. – Ижевск : НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2009. – 392 с.
 7. Милль Дж. Основы политической экономии / Дж. Миль. – М., 1980. – Т. 3. – 446 с.
 8. Светуньков С.Г. Сегментный подход и переориентация теории конкуренции : монография / С.Г. Светуньков, В.Н. Киндеева, Я.Ю. Салихова / под ред. проф. С.Г. Светунькова. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2006. – 159 с.
 9. Современный экономический словарь / под ред. Б.А. Райзберга, Л.Ш. Лозовского, Е.Б. Стародубской. – М., 2002. – 480 с.
 10. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. – М. : Эксмо, 2007. – (Серия : Антология экономической мысли). – 960 с.
 11. Тарануха Ю.В. Конкуренция: система и процесс : монография / Ю.В. Тарануха. – М. : Дело и сервис, 2012. – 672 с.
 12. Хайек Ф.А. Дорога к рабству / Ф.А. Хайек: пер. с англ.; предисл. Н.Я. Петракова. – М. : Экономика, 1992. – 176 с.