Сучасні методичні підходи до визначення екологічної конкурентоспроможності товарів та товаровиробників

Автори:
Харічков Сергій Костянтинович, Аверіхіна Тетяна Володимирівна
Розділ:
Екологічний маркетинг та менеджмент
Сторінки:
272 - 279
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті запропоновано методичні підходи до оцінок екологічної конкурентоспроможності продукції та підприємства, які створюють інформаційне поле щодо оптимізації заходів охорони навколишнього середовища, що забезпечує екологічну безпеку товару та його виробництва. Наведені авторські версії побудови інтегрованого показника екологічності (екологічної конкурентоспроможності) товару та системи оцінок рівня екологічності (екологічної конкурентоспроможності) підприємства.


Ключові слова
екологічна політика, еколого-економічна оцінка, екологічний імідж, конкурентоспроможність підприємства, рівень екологізації виробництва, екологічний стан товару


Посилання
  1. Мельник Л.Г. Екологічна економіка : підруч. / Л.Г. Мельник. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2006. – 367с.
  2. Харичков С.К. Экологический бизнес и реинжиниринг окружающей среды / С.К. Харичков, Е.В. Садченко, Л.В. Иванченкова // Экономические инновации : сб. науч. трудов. – Одесса, 2009. – Вып. 35. – С. 447-459.
  3. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням : підручник / за ред. Л.Г. Мельника, М.К. Шапочки; авт. колектив: Л.Г. Мельник, М.К. Шапочка, О.Ф. Балацький та ін. – Суми : Університетська книга, 2006. – 759 с.
  4. Поддубный И.А. Теория конкурентоспособности: современное состояние и предметно-методологические аспекты развития / И.А. Поддубный, Л.И. Поддубная // Экономика Украины. – 2007. – № 8. – С. 52-60.
  5. Шевчук В.Я. Екологічне управління / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, Г.О. Білявський, В.М. Навроцький, В.В. Гетьман. – Київ : Либідь, 2004. – 432 с.
  6. Екологічний аудит: теорія та практика; за наук. ред. Т.П. Галушкіної. – Одеса : ТОВ «ІНВАЦ», 2008. – 47 с.
  7. Буркинский Б.В. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития / Б.В. Буркинский, В.Н. Степанов, С.К. Харичков. – ИПРЭЭИ НАНУ. – Одесса : Фенікс, 2005. – 575 с.
  8. Украина и её регионы на пути к инновационному обществу : монография: в 4 т. / В.И. Дубницкий, М.П. Войнаренко, З.В. Герасимчук и др.; под общ. ред. В.И Дубницкого, И.П. Булева; НАН Украины; Ин-т экономики промышленности; Донецкий экономико-гуманитарный институт; Академия экономических наук Украины. – Донецк : Юго-Восток, 2011.
  9. Аверіхіна Т.В. Организационно-экономические основы обеспечения экологической конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей / Т.В. Аверихина  // Економічні інновації. – Вип. 35: Українське Причорномор’я в контексті економічних альтернатив: сучасні виклики та антикризові стратегії (регіональна система в економічному, соціальному та екологічному вимірах). – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009. – С. 304-312.
  10. Аверіхіна Т.В. Экологические факторы конкурентоспособности товаров и товаропроизводителей / Т.В. Аверихина // Економічні інновації. – Вип. 37: Організаційно-управлінські інновації у природокористуванні та ресурсозбереженні. – Одеса : Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, 2009. – С. 5-12.