Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств

Автори:
Найдюк Віталій Сергійович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
251 - 263
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті уточнено сутність поняття «інноваційний розвиток підприємства». Визначено ключові передумови інноваційного розвитку підприємств незалежно від видів їх економічної діяльності. Проведено деталізацію цих передумов для підприємств ресторанного господарства з різною цільовою аудиторією споживачів. Отримані результати можуть бути покладені в основу удосконалення процесу прийняття управлінських рішень щодо інноваційного розвитку підприємств.


Ключові слова
інновація, інноваційний розвиток, підприємство, інноваційний потенціал, ресторанне господарство, управління, передумови


Посилання
 1. Шумпетер Й. Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, кредита, процента и цикла конъюнктуры) / Й. Шумпетер; пер.с англ. – М. : Прогресс, 1982. – 455 с.
 2. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации / П.Ф. Друкер; пер. с англ. и ред. К.С. Головинского. – М.; СПб.; К. : Вильямс, 2007. – 432 с.
 3. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / Б. Санто; пер. с венг.; общ. ред. и вступ. ст. Б.В. Сазонова. – М. : Прогресс, 1990. – 295 с.
 4. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс; сокр. пер. с англ.; науч. ред. К.Ф. Пузыря. – М. : Экономика, 1989. – 271 с.
 5. Маркетинг. Менеджмент. Інновації : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «ТД «Папірус», 2010. – 624 c.
 6. Шипуліна Ю.С. Розвиток теоретико-методологічних засад переходу підприємств на інноваційний шлях розвитку / Ю.С. Шипуліна, С.М. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – Т. І, № 4. – С. 103-112.
 7. Мильнер Б. Инновационное развитие и сетевое управление / Б. Мильнер // Проблемы теории и практики управления. – 2011. – № 9. – С. 25-33.
 8. Гриньова В.М. Організаційні проблеми інноваційної діяльності на підприємствах: монографія / В.М. Гриньова, В.В.  Власенко. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 200 с.
 9. Федулова І.В. Синергетична еволюційна модель інноваційного розвитку підприємства / І.В. Федулова // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. – 2010. – № 36. – С. 114-118.
 10. Левицька І.В. Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості / І.В. Левицька // Бізнес Інформ. – 2012. – № 11. – С. 147-150.
 11. Погорелов Ю.С. Оцінювання та моделювання розвитку підприємства : монографія / Ю.С. Погорелов. – Луганськ : Глобус, 2010. – 512 с.
 12. П’ятницька Г.Т. Ресторанне господарство України: ринкові трансформації, інноваційний розвиток, структурна переорієнтація : монографія / Г.Т. П’ятницька. – К. : КНТЕУ, 2007. – 465 с.
 13. П’ятницька Г.Т. Інноваційні ресторанні технології: основи теорії : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / Г.Т. П’ятницька, Н.О. П’ятницька. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 250 с.
 14. Яцун Л.М. Етапи життєвого циклу інновацій підприємств харчування / Л.М. Яцун, О.В. Борисова // Вісник ДонДУЕТ. – Донецьк : ДонДУЕТ, 1999. − № 1. – С. 79-85.
 15. Основы инновационного менеджмента: теория и практика / под ред. П.Н. Завлина. – М. : ОАО «НПО «Издательство «Экономика», 2000. – 475 с.
 16. Балабанов И.Т. Инновационный менеджмент : учеб. пос. / И.Т. Балабанов. – СПб. : Питер, 2001. – 304 с.
 17. Захарченко В.І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. / В.І. Захарченко, Н.М. Корсікова, М.М. Меркулов.– К. : Центр навчальної літератури, 2012. – 448 с.
 18. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. д-ра екон. наук, проф. Л.І. Федулової. – К. : Основа, 2005. – 552 с.
 19. Lawson B. Developing innovation capability in organizations: a dynamic capabilities approach / Benn Lawson, Danny Samson // International Journal of Innovation Management. – 2001. – Vol. 5, No. 3. – P. 377-400.
 20. Lesáková L. Innovations in Small and Medium Enterprises in Slovakia / Ľubica Lesáková // Acta Polytechnica Hungarica. – 2009. – Vol. 6, No. 3. – P. 23-34.
 21. Zott C. The business model: Recent developments and future research / Christoph Zott, Raphael Amit, Lorenzo Massa // Journal of Management. – 2011. – Vol. 37, No. 4. – P. 1019-1042.
 22. Janáková H. Creative management and innovation / Hana Janáková // Creative and Knowledge Society. – August, 2012. – Volume 2, Issue 1. – Р. 95-112.
 23. Huo M. The Study of Knowledge Innovation Based on Enterprise Knowledge Ecosystem / Mingkui Huo // Business and Management Research. – 2013. – Vol. 2, No. 1 – P. 69-73.
 24. Кибиткин А.И. Концептуальный подход к оценке инновационного развития предприятия / А.И. Кибиткин, М.Н. Чечурина // Вестник МГТУ. – 2011. – Том 14, № 2. – С. 427–434.
 25. Гумба Х.М. Теоретические основы инновационного развития предприятий строительной отрасли : монография / Х.М. Гумба; МОН РФ, ФГБОУ ВПО «Моск. гос. строит. ун-т». – М. : МГСУ, 2012. – 200 с.
 26. Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посібник для студ. вузів / С.М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 278 с.
 27. Касс М.Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематериальными активами : монография / М.Е. Касс. – Н. Новгород : ННГАСУ, 2011. – 159 с.
 28. Поляков С.Г. Модель инновационного развития предприятия / С.Г. Поляков, И.М. Степнов // Инновации. – 2003. – № 2-3 (59-60). – С. 36-38.
 29. Підкамінний І.М. Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства [Електронний ресурс] / І.М. Підкамінний, В.С. Ціпуринда // Ефективна економіка. – 2011. – № 3.– Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480.
 30. Борисова И.С. Основы инновационного развития предприятий / И.С. Борисова // Известия ПГПУ им. В.Г. Белинского. – 2011. – № 24. – С. 225-229.
 31. Заглумина Н.А. Формирование инструментария оценки уровня инновационного развития предприятия : автореф. дисс. на соискание ученой степени к.э.н. : 08.00.05 / Н.А. Заглумина. – Н. Новгород, 2011. – 26 с.
 32. Адаменко О.А. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств / О.А. Адаменко // Наукові праці Національного у-ту харчових технологій. – 2010. – № 35. –С. 5-10.
 33. Пілявоз Т.М. Інноваційний розвиток підприємства як важливий аспект розвитку економіки / Т.М. Пілявоз // Інноваційна економіка: Всеукр. наук.-вироб. журнал. – 2012. – № 4. – С. 185-190.
 34. Мороз О.С. Формування системи показників для оцінювання інноваційного розвитку підприємства / О.С. Мороз // Экономика Крыма. – 2012. – № 3(40). – С. 263-266.
 35. Вікіпедія: вільна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki.
 36. Хучек М. Инновации на предприятиях и их внедрение / М. Хучек. – М. : Луч, 1992. – 148 с.
 37. Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-IV // ВВРУ. – 2002.– № 36. – С. 266.
 38. Мочерний С.В. Методологія економічного дослідження : монографія / С.В. Мочерний. – Львів : Світ, 2001. – 416 с.
 39. П’ятницька Г.Т. Управління підприємством в епоху глобалізму : монографія / Г.Т. П’ятницька. – К. : Логос, 2006. – 568 с.
 40. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.
 41. Заклади ресторанного господарства. Класифікація: ДСТУ 4281:2004. – К. : Держспоживстандарт України, 2004. – 12 с.