Формування нематеріальних активів та їх вплив на ринкову вартість промислових підприємств

Автори:
Мельник Оксана Володимирівна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
236 - 250
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті запропонована структуризація нематеріальних активів (НМА) за критерієм виокремлення базових джерел їх формування, а саме: інтелект, норми права, ділова активність, бізнес-процеси та ланцюг формування вартості, що дає можливість системного підходу до розроблення моделі стратегічно орієнтованого управління НМА підприємств. Це дозволяє сконцентрувати увагу на їх ролі в процесі створення ринкової вартості підприємства, а також у процесі перетворення НМА у стратегічні активи фірми. Запропоновано принципи й методи вартісно-цільової моделі стратегічно орієнтованого управління НМА, спрямованої на підвищення капіталізації підприємства.


Ключові слова
нематеріальні активи, оцінка нематеріальних активів, вартість підприємства, капіталізація, стратегічно орієнтоване управління нематеріальними активами


Посилання
 1. Закон України «Про авторське право і суміжні права» в редакції Закону № 2627-111 від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 43. – С. 214.
 2. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів та послуг» в редакції Закону № 5460-VI (5460-17) від 16.10.2012 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print1218034688041545.
 3. Закон України «Про Захист від недобросовісної конкуренції» в редакції Закону № 689-VI (689-17) від 18.12.2008, ВВР, 2009 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/236/96-%D0%B2%D1%80/print1218034688041545.
 4. Постанова НБУ «Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банку України» зі змінами та доповненнями № 203 (z0929-12) від 23.05.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z00 40-06 .
 5. Бауліна Т.В. Державна політика формування інтелектуального капіталу в контексті модернізації національного господарства : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Бауліна Тетяна Володимирівна; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України. – К., 2011. – 40 с.
 6. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Э. Брукинг / пер с анг. под. ред. Л.Н. Ковалик. – СПб. : Питер, 2001. – 288 с.
 7. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управление стоимостью предприятия / С.В. Валдайцев. – М. : ЮНИТИ, 2003.
 8. Верба В.А. Систематизація активів підприємства: стратегічний аспект / В.А. Верба // Економіка: проблеми теорії і практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2006. – Випуск 220. – Том ІІ. – С. 493-502.
 9. Гребешкова О.М. Капіталізація знань як стратегічного активу підприємства : методологічний аспект [Електронний ресурс ] / О.М. Гребешкова, Н.В. Шевчук. – Режим доступу: http://economica.org.ua/2012/kapitalizaciya-znan-yak-strategichnogo-aktivu-pidpriyemstva-metodol ogichnij-aspekt/.
 10. Капитализация предприятий: теория и практика : моногр. [Електронний ресурс] / под ред. д.э.н., проф. И.П. Булеева, д.э.н., проф. Н.Е. Брюховецкой; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; ДонУЭП. – Донецк, 2011. – 328 с. – Режим доступу : http://iep.donetsk. ua/publish/mono/ Buleev.pdf.
 11. Красовська  А. Сучасні тенденції економічного розвитку і охорона прав інтелектуальної власності / А. Красовська, І. Бернадські, Інтелектуальна власність. – 2002. – № 23. – С. 27-29.
 12. Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления / В.С. Катькало – СПб. : Изд. дом СПбГУ, 2006. – 548 с.
 13. Козырев А.Н. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров. – Издательство РИЦ ГШ ВС РФ, 2003. –352 с.
 14. Коупленд Т. Оценка компании / Т. Коупленд, Т. Коллер, Д. Муррин. – М. : Издательство «Олимп-Бизнес», 2003. – 576 с.
 15. Мойсеєнко Т.Є. Ресурсне забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств України : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Т.Є. Мойсеєнко; К. : НТУУ «Київський політехнічний інститут», 2011. – 21 с.
 16. Мельничук Л.Ю. Нематеріальні активи в забезпеченні результативності діяльності підприємств : автореф. дис. канд. екон. наук : 08.00.04 / Л.Ю. Мельничук; О. : Одеський державний університет. – 2010. – 21 с.
 17. Мендрул О.Г. Оценка стоимости нематериальных активов / О.Г. Мендрул, В.С. Ларцев. – К. : ООО «Полиграф-Информ», 2004. – 264 с.
 18. Наливайко А.П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку : монографія / А.П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2001. – 227 с.
 19. Каплан Р. Стратегические карты. Трансформация нематериальных активов в реальные результаты / Р. Каплан, Д. Нортон. – Москва : Олимп-Бизнес, 2005. – 512 с.
 20. Ольховский В.В. Управление нематериальными активами как инновационным ресурсом развития современных организаций : монографія / В.В. Ольховский. – М. : Изд-во РАГС, 2009. –304 с.
 21. Підопригора О.А. Право інтелектуальної власності: Академічний курс : підручник для студ. вузів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко та ін.; за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – 2-е вид., перероб. та доп. – К. : Ін Юре, 2004. – 672 с.
 22. Рєпіна І.М.  Ідентифікація та класифікація активів підприємства / І.М. Рєпіна // Стратегія розвитку України. – 2009. – № 1. – С. 386.
 23. Рейли Р. Оценка нематериальных активов / Р. Рейли, Р. Швайс// Издательство КВИНТО-КОНСАЛТИНГ. – 2005. –792 с.
 24. Руус Й. Интеллектуальный капитал: практика управления / Й. Руус, С. Пайк, Л. Фернстем. – СПб. : Высшая школа менеджмента, СПбГУ, 2007. – 114 с.
 25. Тис Дж. Получение экономической выгоды от знаний как активов: «новая экономика», рынки ноу-хау и нематериальные активы / Дж. Тис // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2, № 1. – С. 95-120.
 26. Томпсон А. Стартегічний менеджмент / А. Томпсон, А. Стрикленд. – Издательство Вильямс, 2007. – 928 с.
 27. Федорова Г.П. Механізми управління активами підприємств на основі їх капіталізації [Електронний ресурс]/ Г.П. Федорова // Інститут регіональних досліджень НАН України. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/En/EM/2008_5_2/Zbirnik_EM_08_2_261.pdf.
 28. Капітальні інвестиції в Україну. Аналітичний огляд [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/2012/05/30/280503.
 29. Статистичний щорічник за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
 30. Шевчук Н.В. Ринкова капіталізація промислових підприємств у контексті розвитку національних економік / Н.В. Шевчук // Стратегія економічного розвитку України: збірник наукових праць. – 2012. – № 30. – С. 223.
 31. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: підручник / З.Є. Шершньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. / З.Є. Шершньова. – К. : КНЕУ, 2004. – 699 с.
 32. Wernerfelt B. A resource-based view of the firm: Ten years after / B. Wernerfelt // Strategic Management Journal. – 1984. – 16 (3). – Р. 171-174.
 33. Barney J.B. Firm resources and sustainable competitive advantage / J.B. Barney // Journal of Management. – 1991. – № 17. – Р. 99-120.
 34. Hiroyuki Itami Mobilizing Invisible Assets / Itami Hiroyuki, Thomas W. Roehl // Harvard University Press,. – 1991. – 200 р.