Аналіз ефективності економічного прикордонного співробітництва України на прикладі Сумської області та місце маркетингу інновацій у ньому

Автори:
Фролов Сергій Михайлович, Махнуша Світлана Михайлівна, Олійник Віктор Михайлович
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
213 - 227
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті авторами проаналізовано сфери спільних інтересів і співробітництва між Україною та Росією, методичні основи такого співробітництва та його інструменти; здійснено аналіз динаміки зовнішньоторговельного обороту, товарної структури експорту та імпорту Сумської області як проявів економічного прикордонного співробітництва двох держав; побудовано прогнозні моделі зовнішньої торгівлі товарами та послугами Сумської області; з’ясовано місце та важливість економічної співпраці держав на засадах інновацій; охарактеризовано процес маркетингу інновацій та його роль у забезпеченні ефективності економічного прикордонного співробітництва.


Ключові слова
прикордонна територія, економічне співробітництво, ефективність, експорт, імпорт, інновації, маркетинг


Посилання
 1. Балян А.В. Концептуальні узагальнення розвитку українсько-угорських прикордонних територій у контексті європейської інтеграції / А.В. Балян // Актуальні проблеми економіки. – 2005. – № 11. – C. 74-85.
 2. Балян А.В. Міжрегіональне транскордонне співробітництво України за умов розширення Європейського Союзу (на прикладі прикордонних регіонів України та Угорщини) / А.В. Балян. – Ужгород : Ліра, 2005. – 320 с.
 3. Божкова В.В. Методичні підходи до вибору стратегій просування інновацій на ринок / В.В. Божкова, О.М. Дериколенко // Маркетинг та менеджмент інновацій. – 2010. – № 1. – С. 34-41.
 4. Власова І. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинутих країнах / І. Власова // Вісник КНТЕУ. – 2009. – № 1. – С. 36-46.
 5. Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Сумської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/?menu =236&level=3.
 6. Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами Сумської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/?menu= 241&level=3.
 7. Головінов О.М. Пріоритетні напрями розвитку і проблеми фінансування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О.М. Головінов, А.І. Ковтун. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/ Economics/64084.doc.htm.
 8. Державне управління регіональним розвитком України : монографія / за заг. ред. В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2010. – 288 с.
 9. Дерій Ж.В. Економічний розвиток транспортно–підприємницького комплексу прикордонних територій : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.04 / Ж.В. Дерій. – Чернігівський держ. технологічний ун-т. – Чернігів, 2006. – 215 с.
 10. Динаміка зовнішньоторговельного обороту,  експорту та імпорту товарів та послуг Сумської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sumy. ukrstat.gov.ua/?menu=30&article_id=3538.
 11. Економічні відносини України та Росії в контексті інтеграції та структуризації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/Monitor/januar2009/22.htm.
 12. Ильяшенко С.Н. Управление инновационным развитием: проблемы, концепции, методы / С.Н. Ильяшенко. – Сумы : ИТД «Университетская книга», 2003. – 278 с.
 13. Корінько М.Д. Інновації у діяльності суб’єктів господарювання / М.Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 149-153.
 14. Міжнародне співробітництво як запорука інноваційного процесу в національній економіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net /em12/content/09rsoeuo.htm
 15. Міжрегіональне співробітництво між Україною та Росією [Електронний  ресурс]. – Режим доступу : http://russia.mfa.gov.ua/ua/ukraine-ru/regions.
 16. Мікула Н. Єврорегіони: досвід та перспективи / Н. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2003. – С. 8-12.
 17. Мікула Н. Міжтериторіальне та транскордонне співробітництво: монографія / Н. Мікула. – Львів : ІРД НАН України, 2004. – 395 с.
 18. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Стат. зб. – К. : Держкомстат. – 2006. – 312 с.
 19. Офіційний сайт «Укртелеком» [Електронний ресурс]. – Режим  доступу : http://www.ukrtelecom.ua/about/international/projects.
 20. Офіційний сайт «Центр підтримки вивчення геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос» [Електронний ресурс]. – Режим  доступу : http://nomos.com.ua/content/view/284/82/.
 21. Офіційний сайт Всеукраїнського прес-центру [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://presscenter.ukrinform.ua/presscenter–3154.html.
 22. Офіційний сайт Інформаційної агенції «Кореспондент» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.korrespondent.net/business/1071800–yanukovich–rozpoviv–pro–spilni–z–rosieyu–proekti–v–aviabuduvanni.
 23. Патон Б.Є. Наука – інноваціям / Б.Є. Патон // Наука та інновації. – 2008. – № 5. – С. 19-20.
 24. Перехід від минулого до майбутнього на порядку денному двосторонніх відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukurier.gov.ua /uk/articles/ukrayina-rosiya-vikliki-novogo-chasu/.
 25. Поручник А.М. Стратегія фінансування інноваційної діяльності в Україні  [Електронний ресурс] / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк. – Режим доступу : http://ecolib.com.ua/ article.php?book=20&article=2318.
 26. Рожко О.Д. Фінансово-кредитні важелі інноваційного розвитку України /О.Д. Рожко // Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – № 10. – С. 50.
 27. Савін С. Економічні відносини України та Росії в контексті інтеграції та структуризації [Електронний ресурс] / С. Савін. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/ Monitor/januar2009/22.htm
 28. Структура зовнішньої торгівлі послугами Сумської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=235&level=3.
 29. Студенніков І. Феномен єврорегіонів в контексті методології історико-регіональних досліджень / І. Студенніков // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. – Вип. 22-23. – Київ, 2003. – С. 187-201.
 30. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) / Л.Л. Тарангул. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2003. – 286 с.
 31. Товарна структура зовнішньої торгівлі Сумської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sumy.ukrstat.gov.ua/?menu=233&article_id=1925.
 32. Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки : навчальний посібник / О.Г. Топчієв. – К., 1997. – 210 с.
 33. Чекаленко Л. Українські інтереси: після «багатовекторності» / Л. Чекаленко // Україна молода. – № 142. – 03.08.2004 р. – С. 23-24.
 34. Чернова О.В. Податкове стимулювання інноваційної діяльності / О.В. Чернова // Економіка та держава. – 2007. – № 7. – С. 33-41.