Маркетингові підходи до надання туристичних послуг в умовах України

Автори:
Тєлєтов Олександр Сергійович, Хижняк Марина Олексіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
200 - 212
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

Статтю присвячено поглибленню маркетингових підходів до туристичної діяльності в Україні, що на сьогодні ще не досягла сучасного рівня. Визначено основні складові туристичного продукту, проведено порівняння сильних та слабких сторін, а також відповідних можливостей та загроз, запропоновано підходи до створення та надання туристичних послуг.


Ключові слова
туристичні послуги, туристичний маршрут, історичний туризм, маркетинг туризму, туристичне агентство


Посилання
 1. Квартальнов В.А. Туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/ books_tourism /zorin01.htm.
 2. Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak.htm.
 3. Правик Ю.М. Маркетинг туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws /15840720/turizm/marketing_turizmu_-_pravik_yum.
 4. Тєлєтов О.С. Рекламний менеджмент : підручник / О.С. Тєлєтов. – 2-ге вид., випр. – Суми : Університетська книга, 2012. – 367 с
 5. Історичний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia. org/wiki / Історичний_туризм.
 6. Любівцева О.О. Методика розроблення турів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/books_ukr/lubiceva_mrt.htm.
 7. Кудла Н.Є. Маркетинг туристичних послуг / Н.Є. Кудла. – К. : Знання, 2011. – 351 с.
 8. Природні ресурси Криму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Природні _ресурси_Криму.
 9. Ткаченко Т.І. Туристичний продукт як об'єкт виробничого підприємництва / Т.І. Ткаченко // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 67. – С. 130-135.
 10. Школа І.М. Менеджмент туристичної індустрії / І.М. Школа. – Чернівці : Книги ХХІ, 2003. – 595 с.
 11. Пам'ятки історії України національного значення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Пам'ятки_історії_України_національного_значення.
 12. Пам'ятки монументального мистецтва України національного значення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Пам'ятки_ монументального_ мистецтва_України_національного_значення.
 13. Пам'ятки археології України національного значення [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia. org/wiki/Пам'ятки_археології_ України_ національного_значення.
 14. Заповідники національного значення в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Заповідники_національного_значення_в_Україні.
 15. Сайт Українського комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.
 16. Україна. Путівник 500 куточків, які варто відвідати. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 415 с.
 17. Алтухова И.А. Развитие экономических систем макро- и мезоуровня: состояние, тенденции, перспективы (отечественный и зарубежный опыт) : монографія/ И.А. Алтухова, Н.М. Алтухова, Л.С. Белоусова и др.; под. ред.: Л.С. Белоусовой, Г.Г. Скуловой, А.В. Евченко. – «Деловая полиграфия», 2012. – 442 с.