Оцінка державної підтримки аграрного сектору України

Автори:
Мельник Тетяна Миколаївна, Головачова Ольга Сергіївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
169 - 184
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті здійснено порівняльний аналіз методологічних підходів до оцінки підтримки агропродовольчого сектору Організації економічного співробітництва і розвитку та Світової організації торгівлі, розглянуто особливості української політики підтримки сільського господарства порівняно з політикою Росії, ЄС і США. Проаналізовано обсяги та рівні сукупної підтримки сільського господарства, рівні підтримки виробників, споживачів сільськогосподарської продукції та загальних послуг у сільському господарстві з використанням інформаційної бази даних ОЕСР.


Ключові слова
державне регулювання, державна підтримка, аграрний сектор, сільське господарство, ОЕСР, СОТ


Посилання
 1. Осташко Т.О. Сільське господарство в умовах СОТ і ЄС / О.Т. Осташко. – К. : Інститут сільського розвитку, 2005. – 70 с.
 2. Могильний О.М. Регулювання аграрної сфери : монографія / О.М. Могильний. – Ужгород: ІВА, 2005. – С. 62-70.
 3. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку : монографія / за ред. Б.Й. Пасхавера ;  НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2009. – С. 157.
 4. Бураковський І. Оцінка потреб України у галузі сприяння міжнародній торгівлі: Вплив торговельної політики на людський розвиток / І. Бураковський, В. Мовчан. – К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2011. – 128 с.
 5. Узун В.Я. Российская политика поддержки сельского хозяйства и необходимость ее корректировки после вступления в ВТО / В.Я. Узун // Вопросы экономики. – 2012. – № 10 – С.132-149.
 6. Producer and Consumer Support Estimates (OECD Database 1986–2010) / Organisation for economic cooperation and development [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MON2012TSE_EE.
 7. Комарова И.В. Государственная поддержка аграрного сектора России и Украины: сравнительный анализ с использованием международных показателей / И.В. Комарова // Научный журнал КубГАУ. – 2010. – №55(01).
 8. Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2011: OECD Countries and Emerging Economies / OECD: OECD Publishing, 2011. – 362 p.
 9. Чапко І. Сучасна політика підтримки сільського господарства в Україні (аналіз та пропозиції) / І. Чапко, І. Кобута. – К. : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.un.org.ua/brc/ua_wdp_src/strategy _support_UKR_.pdf.
 10. Розвиток аграрного виробництва як передумова забезпечення продовольчої безпеки України: аналітична доповідь / за ред. Я.А. Жаліла. – К. : НІСД, 2011. – 39 c.
 11. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація : наук. доп. / О.М. Бородіна, В.М. Геєць, А.О. Гуторов та ін. ; за ред. В.М. Гейця, О.М. Бородіної, І.В. Прокопи ; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 56 с.