Регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці на основі механізму управління їх якістю

Автори:
Мартякова Олена Володимірівна, Снігова Сніжана Миколаївна, Мудра Ольга Валеріївна
Розділ:
Проблеми управління інноваційним розвитком
Сторінки:
154 - 168
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті розглянуто зміст механізму взаємодії замовників та споживачів на ринку освітніх послуг. Визначено інструменти економічного механізму управління якістю освітніх послуг. Досліджені структура підготовки кадрів за галузями знань та потреби підприємств. Визначено дисбаланс між попитом та пропозицією фахівців на ринку. Обґрунтовано необхідність регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці. Запропоновано напрямки вдосконалення економічного механізму управління якістю.


Ключові слова
ринок освітніх послуг, ринок праці, якість освітніх послуг, освітня послуга


Посилання
 1. Анішина Н.В. Сучасний стан та перспективи взаємозв`язку створення робочих місць з робочою силою в Україні / Н.В. Анішина, Т.П. Плішка // Формування ринкової економіки. – 2005. – Спец. вип. – Т. 3. – С. 14-19.
 2. Балакірєва О.М. Проблеми працевлаштування та міграційні орієнтації молоді / О.М. Балакірєва, О.В. Валькована // Економіка і прогнозування. – К. : Інститут економіки і прогнозування НАН України, 2006. – № 4. – С. 76-91.
 3. Бандур С.І. Система пріоритетів державної політики зайнятості в парадигмі формування інноваційної моделі розвитку економіки України / С.І. Бандур // Ринок праці та зайнятість населення. – 2008. – № 1. – С. 10-15.
 4. Бандур С. Стратегія розвитку робочих місць в механізмі державного регулювання національного ринку праці / С. Бандур, Л. Тараєвська // Економіка та держава. – 2006. – № 1. – С. 73-76.
 5. Богиня Д.П. Регулювання соціально-трудових відносин на ринку праці в умовах міжнародної інтеграції / Д.П. Богиня // Вісник соціально-економічних досліджень. Збірник наукових праць. – Одеса : ОДЕУ, 2008. – Випуск 32. – С. 39-46.
 6. Гнибіденко І.Ф. Ринок освітніх послуг і ринок праці: взаємодія і вплив на професійне навчання та профорієнтацію населення України / І.Ф. Гнибіденко // Актуальні проблеми професійної орієнтації  та професійного навчання населення : збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / упорядники: М.А. Міропольська, Л.М. Капченко, А.В. Алєксєєва, Н.В. Савченко. – К. : ІПК ДСЗУ, 2008. – 456 с.
 7. Соціальна безпека: теорія та українська практика : монографія / І.Ф. Гнибіденко, А.М. Колот, О.Ф. Новікова та ін. ; за ред. І.Ф. Гнибіденка, А.М. Колота, В.В. Рогового. – К. : КНЕУ, 2006. – С. 108.
 8. Лібанова Е.М. Конкурентоспроможність українського ринку праці / Е.М. Лібанова // Конкурентоспроможність економіки України: стан і перспективи підвищення / за ред. І.В. Крючкової. – К. : Основа, 2007. – 276 с.
 9. Мартякова Е.В. Инновационные технологии в системе гармонизации рынков труда и образования / Е.В. Мартякова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2010. – № 2. – С. 160-169.
 10. Колесникова Г.А. Природа попиту на освітні послуги / Г.А. Колесникова // Проблеми сучасної економіки. – 2008. – № 2 (26). – С. 182-185.
 11. Черніченко Г.О. Взаємодія – інструмент балансу інтересів вищих навчальних закладів та бізнесу / Г.О. Черніченко, Л.В. Шаульська // Університетські наукові записки. – 2009. – № 3 (23). – С. 224-230.
 12. Гібсон М. Бізнес і вища освіта: досвід взаємодії у Великобританії / М. Гібсон, А. Афонін // Университетское управление. – 2004. – № 4 (32). – С. 53-66.
 13. Законодавство Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov. ua/laws/show/.
 14. Закон України «Про формування та розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» від 20.11.2012 р. № 5499-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5499-17.
 15. Заюков И. Проблемы и перспективы развития в Украине профессионального обучения кадров на производстве / И. Заюков, Н. Коваль // Экономика Украины. – 2008. – № 6. – С. 80-87.
 16. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2010/11 навчального року / Статистичний бюллетень [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Київ. – 207 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua//.
 17. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2011/12 навчального року / Статистичний бюллетень [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Київ. – 219 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua//.
 18. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року / Статистичний бюллетень  [Електронний ресурс] // Державний комітет статистики України. – Київ. – 188 с. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua//.
 19. Ринок праці у 2012 році // Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua//.
 20. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти: теорія і практика / Т. Лукіна. – К. : Шкіл. світ Л. Галіцина, 2006. – С. 50-128.