Процедура оцінювання збалансованості портфеля бізнесів промислових підприємств

Автори:
Яворська Катерина Юріївна
Розділ:
Інноваційний менеджмент
Сторінки:
146 - 153
Мова оригіналу:
Українська


Анотація

У статті проаналізовані сучасні особливості маркетингового підходу до оцінювання збалансованості портфеля бізнесів. Уточнено категорію «портфель бізнесів», що дало можливість оцінювати портфель бізнесів із точки зору сукупності бізнес-напрямків. Запропоновано процедуру оцінювання портфеля бізнесів у рамках маркетингового підходу, яка базується на моделі, що дозволяє обґрунтувати доцільність об’єднання складових портфеля бізнесів у бізнес-напрямки.


Ключові слова
портфель бізнесів, бізнес-напрямок, стратегічна одиниця бізнесу, підтримувальний вид ринкової діяльності, портфельний аналіз, процедура оцінювання збалансованості портфеля бізнесів


Посилання
  1. Ансофф И. Стратегическое управление / И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 303 с.
  2. Державний комітет статистики: формат представлення статистичних даних [Електронний ресурс]: публікації / статистика науки та інновації. – Електрон. Дані (2 файли). – 2012. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
  3. Длігач А.О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А.О. Длігач. – К. : Алерта, 2012. – 272 с.  
  4. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика промислового підприємства: управління стратегіями диверсифікації : монографія / С.М. Ілляшенко, Г.О. Пересадько. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2009. – 328 c.
  5. Ілляшенко С.М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: монографія / С.М. Ілляшенко, О.М. Олефіренко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 272 c.
  6. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – 12-е изд. – СПб. : «Питер», 2006. – 816 с.
  7. Куденко Н.В. Маркетингове стратегічне планування : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / Н.В. Куденко. – Київ, 2003. – 36 с.
  8. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок: стратегический и операционный маркетинг/ Ж.-Ж. Ламбен; пер. с англ. С. Жильцова, В.Б. Колганова. – СПб. : Питер, 2004.– 796 с.
  9. Портер М. Конкуренция / М. Портер. ; пер. с англ. – М. : Диалектика-Вильямс, 2005. – 496 с.
  10. Силаков А.В. Разработка метода формирования сбалансированной структуры товарного портфеля текстильного предприятия : автореф. дис. на получение науч., степени канд. екон. наук : спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» / А.В. Силаков. – Москва, 2004. – 23 с.